Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir

Bíonn mí Eanáir thar a bheith crua ar go leor daoine, rud a fhágann go bhfuil Féile First Fortnight agus imeachtaí cultúrtha eile níos tábhachtaí fós i mbliana.   Ag an bpointe seo, ní gá a rá nach raibh aon duine againn ag súil leis an tús seo agus d’fhéadfadh gnáthghruaim mhí Eanáir a bheith níos measa i mbliana de bharr na héiginnteachta atá inár saol faoi láthair.  Díol suntais atá ann i gcónaí áfach is ea gairmiúlacht na ndaoine atá ag obair sna healaíona agus leanann siad ar aghaidh ag taispeáint na gairmiúlachta céanna i ngach gné dá gcuid oibre.  Is iontach go deo an méid an d’athraigh na foirne agus gur éirigh go hiontach leo leis na hathruithe sin, go háirithe mar fhreagairt ar chuirfiúnna a tháinig chun cinn le gairid.  Bíonn sé an-deacair cinntí a dhéanamh sa chomhthéacs sin agus tréaslaímid le maorgacht agus le gairmiúlacht na bhfoirne. 

 

Titfidh dhá spriocdháta mhóra ar an 3 Feabhra agus cuirfear deireadh leis an tréimhse chun iarratas a dhéanamh ar dhámhachtainí aclaíochta agus sparánachta ar an dáta sin.  Ó tharla go bhfuilimid ag súil le líon mór iarratas, molaimid go láidir do dhaoine a n-iarratas a chur isteach roimh an spriocdháta.  Ná bíodh aon drogall ort dul i dteagmháil leis an mball foirne ábhartha má tá ceist ar bith agat le linn na seachtainí beaga amach romhainn – beidh siad an-sásta cuidiú leat. 

 

Bliain lán de dhúshláin a bhí againn in 2021, agus bhí éachtaí ealaíon iontacha ann fud fad na tíre chomh maith.  Agus muid ag déanamh machnaimh ar an mbliain, is cúis mhór áthais dúinn cuimhneamh ar an méid guthanna nua a rabhamar in ann tacú leo.  Tá an-fhonn orainn na tosaíochtaí a bhaineann leis an gcomhionannas, an éagsúlacht agus an cuimsiú a chur chun cinn inár gcuid oibre. Tríd an Dámhachtain Aclaíochta a tugadh isteach le gairid, rinneamar píolótú ar chur síos a raibh Béarla simplí ann agus chuireamar feabhas ar inrochtaineacht.  Bronnadh maoiniú ar níos mó ná 1,800 ealaíontóir, bhí 50% dóibh siúd ag teacht chun cinn nó ag tosú amach ina ngairmréimeanna agus iarrthóirí céaduaire a bhí i 40% dóibh.  Ba mhór an t-ardú croí dúinn í an fhreagairt ar an dámhachtain nua sin agus bainimid taitneamh as an bhfuinneamh úr a thagann leis na naisc sin. 

 

Is breá an rud é machnamh a dhéanamh ar an méadú ollmhór a tháinig ar sparánachtaí sna foirmeacha ealaíne go léir.  D’ardaigh luach na sparánachtaí ó €1.8 milliún in 2019 go dtí €9.3 milliún in 2021.  Is cúis dóchais a bheidh sna forbairtí sna blianta amach romhainn. 

 

Is sa mhí seo a bheidh an 70ú ceiliúradh de chéad chruinniú na Comhairle Ealaíon nuabhunaithe.  Ón gcéad bhuiséad de £20,000, infheisteoidh an Chomhairle €130 milliún chun deimhniú go mbeidh tírdhreach ealaíne bríomhar ann, agus go mbeidh an oiread daoine agus is féidir in ann taitneamh a bhaint as.  Is iontach an rud é go bhfuil na laethanta ina rinneadh faillí uafásach ar an healaíona imithe, agus is mór an spreagadh a fhaightear nuair a smaoinítear ar thacaíocht chuí á tabhairt d’earnáil na n-ealaíon.

 

Bainfimid úsáid as an mbliain chun machnamh a dhéanamh ar luach na n-ealaíon dár saol agus chun an bhunchloch a leagan le haghaidh glúnta ealaíontóirí agus lucht féachana a thiocfaidh inár ndiaidh.  Bhí go leor daoine ann ar chuir leis, ar bhealaí iontacha agus inspioráideacha ar feadh na seachtó bliain sin, agus tá súil againn aitheantas a thabhairt do go leor éachtaí iontacha le linn na bliana.

 

Guímid gach rath oraibh ar fad, ar bhur gcuid pleananna agus tá súil againn le ré nach bhfuil chomh sriantach agus atá anois ionas go mbeimid in ann teacht le chéile arís. 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir


Nuacht na míosa seo
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2022

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon Ceapacháin mar Scríbhneoir Cónaithe agus Comhaltacht a fhógairt le haghaidh 2022.


Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le hollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile oibriú le scríbhneoirí a bhfuil meas orthu agus foghlaim uathu, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí a saothar a fhorbairt fad is atá siad go réasúnta maith as ó thaobh airgid de.

 

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon na Ceapacháin seo a leanas mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht a fhógairt le haghaidh 2022. 

 

 

Ceapadh Sadhbh Devlin mar Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge in Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.  Beidh an Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge bunaithe in Fiontar & Scoil na Gaeilge Campas na Naomh Uile, DCU Droim Conrach.

 

Scríobhann Sadhbh Devlin litríocht i nGaeilge le haghaidh leanaí agus déagóirí go príomha ach scríobhann sí ficsean i nGaeilge le haghaidh léitheoirí fásta chomh maith. Tá trí leabhar pictiúr Gaeilge foilsithe aici le Futa Fata. D’oibrigh Sadhbh in earnáil na teilifíse chomh maith, agus í ag cabhrú le forbairt clár le haghaidh TG4. Tá taithí fhairsing aici mar láithreoir, mar thaighdeoir, mar stiúrthóir ealaíne agus mar chúntóir léirithe. Is ball gníomhach i Children’s Literature Ireland, sa chlár Writers in Schools agus i gCumann na Scríbhneoirí Gaeilge í Sadhbh.

 

Ceapadh Dave Rudden mar Scríbhneoir Cónaithe i Scoil an Bhéarla, Ollscoil Chathair Bhaile Átha Cliath.

 

Is údar, aisteoir agus múinteoir scríbhneoireachta cruthaithí é Dave Rudden, céimí ó Choláiste Phádraig atá ina chónaí i mBaile Átha Cliath. Ghlaoigh an Guardian ‘céadligean draíochtúil’ ar a chéad úrscéal, KNIGHTS OF THE BURROWED DARK, agus dúirt R.L. Stine ‘go gcuirfeadh sé Douglas Adams i gcuimhne duit’. Bhuaigh KNIGHTS an Gradam Leabhair Éireannaigh don Úrscéal is fearr do Pháistí 2016 agus roghnaíodh é in 2017 mar Citywide Read UNESCO Bhaile Átha Cliath. Tá sé mar théacs le haghaidh na chéad bhliana ar shonraíocht an Teastais Shóisearaigh anois.

 

Thug Dave cainteanna agus bhí ról aige in imeachtaí údair sna céadta scoil, ollscoil, leabharlann agus féile in Éirinn agus thar lear. Tá sé mar Chomhaltacht Chruthaitheach de chuid UCD faoi láthair agus comhoibríonn sé le Home School Hub RTÉ go rialta chun nodanna scríbhneoireachta agus spreagadh a thabhairt don lucht féachana/éisteachta náisiúnta. Lean é ar Twitter ag @d_ruddenwrites.

Is í Louise O’Neill a bheidh ina Scríbhneoir Cónaithe in OÉ, Má Nuad. Beidh Louise lonnaithe i gcláir na Scríbhneoireachta Cruthaithí i Roinn an Bhéarla in Ollscoil Mhá Nuad.

 

Tógadh Louise O’Neill i gCloch na Coillte, Éire. Eisíodh a céad úrscéal, ONLY EVER YOURS, in 2014. Bhuaigh ONLY EVER YOURS gradam Scríbhneoir Nua na Bliana an Sunday Independent ag Gradaim Leabhar na hÉireann Bord Gáis Energy 2014; Gradam Eilís Dillon de chuid Leabhair Pháistí Éireann don Chéad leabhar le haghaidh Páistí; agus an chéad Bookseller’s YA Book Prize 2015. 

 

Foilsíodh an dara húrscéal de chuid Louise, ASKING FOR IT, i Meán Fómhair 2015 agus ardmholadh forleathan á fhail aige sin ó lucht critice. Bhuaigh sí gradam Leabhar na Bliana do Pháistí Sinsearacha Specsaver’s ag Gradaim Leabhar na hÉireann 2015 agus bronnadh gradam Michael L. Printz de chuid an American Library Association uirthi chomh maith. Vótáladh ASKING FOR IT mar Leabhar na Bliana ag Gradaim Leabhar na hÉireann 2015 agus chaith sé 52 seachtain i ndiaidh a chéile ar bharr liosta an 10 leabhar is mó díol in Éirinn. Dúirt The New York Times go raibh sé “mealltach agus riachtanach” agus d’ainmnigh The Guardian O’Neill ar “an scríbhneoir is fearr ficsin do dhaoine fásta óga ar an saol faoi láthair.” 

 

Glacadh an dá úrscéal mar roghanna le scannáin a dhéanamh astu. 

 

Foilsíodh ALMOST LOVE, an chéad úrscéal le haghaidh daoine fásta a scríobh O’Neill i Márta na bliana 2018 agus tháinig THE SURFACE BREAKS, athinsint fheimineach de The Little Mermaid, go gairid ina dhiaidh agus é sin foilsithe i Márta na bliana 2018.

 

Foilsíodh AFTER THE SILENCE, an dara húrscéal do dhaoine fásta dá cuid i Meán Fómhair na bliana 2020 agus bhí sé ar cheann de na leabhair ba mhó díol in Éirinn gan mhoill. Bhuaigh sé gradam Úrscéal Coiriúlachta na Bliana ag Gradaim Leabhar na hÉireann agus cheannaigh Tiger Aspect Productions na cearta teilifíse agus scannánaíochta. 

 

Eiseofar IDOL, an t-úrscéal is déanaí dá cuid i mBealtaine na bliana 2022.

 

Bíonn ionchur rialta aici ar Theilifís agus ar Raidió na hÉireann agus tá colún seachtainiúil aici san Irish Examiner.

 Is í Gavin Corbett a bheidh ina Scríbhneoir Cónaithe in OÉ, Gaillimh.

Údar a rugadh i nGaillimh agus a tógadh i mBaile Átha Cliath é Gavin Corbett agus tá trí úrscéal scríofa aige: INNOCENCE (2003), THIS IS THE WAY (2013) agus GREEN GLOWING SKULL (2015). Ainmníodh a dhara húrscéal, THIS IS THE WAY, mar Úrscéal Éireannach na Bliana Kerry Group 2013 agus cuireadh ar ghearrliostaí é le haghaidh duaiseanna eile. Tá a chéad úrscéal do pháistí agus leabhar gearrscéalta críochnaithe aige le déanaí. Bhí sé mar scríbhneoir cónaithe de chuid na Comhairle Ealaíon i gColáiste na Tríonóide Baile Átha Cliath (2016) agus sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath (2018).

 

Ceapadh Hilary Fannin mar Chomhalta Scríbhneoireachta i gColáiste na Tríonóide.

 

Úrscéalaí, údar cuimhní cinn, drámadóir agus colúnaí nuachtáin í Hilary Fannin a bhfuil gradaim buaite aici. Bhuaigh úrscéal dá cuid, THE WEIGHT OF LOVE (Doubleday, 2020), gradam John McGahren don chéad leabhar ficsin Éireannaigh is fearr. Cuireadh ar an ngearrliosta í mar Scríbhneoir Nua na Bliana ag Gradaim Leabhar na hÉireann Bord Gáis Energy de bharr a chuimhne cinn, HOPSCOTCH (Doubleday, 2015). Mar dhrámadóir, léiríodh a cuid oibre in Éirinn, san Eoraip agus i Meiriceá Thuaidh. Bhí sí mar scríbhneoir comhlach ag Amharclann na Mainistreach sa bhliain 2004, bliain ina comóradh céad bliain ag an amharclann. Craoladh a drámaí raidió ar RTÉ agus ar BBC. Tá sí ag scríobh go rialta le haghaidh The Irish Times ó 2004 agus ainmníodh í mar Cholúnaí Mórbhileoige na Bliana ag Gradaim Iriseoireachta Newsbrands 2019. Is i mBaile Átha Cliath a chónaíonn agus a oibríonn sí faoi láthair.

 

Ceapadh Sue Rainsford ina Scríbhneoir Cónaithe saCholáiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

 

Scríbhneoir ficsin agus ealaíon Éireannach í Sue Rainsford a bhfuil cónaí uirthi i mBaile Átha Cliath. Céimní de chuid Choláiste na Tríonóide, IADT agus Coláiste Bennington í. Fuair sí Gradam Scríbhneoireachta Ealaíne VAI/DCC, Dámhachtain Sparánachta Litríochta na Comhairle Ealaíon, agus Comhaltacht MacDowell. Bhronn institiúidí ar nós Áras Nua-Ealaíne na hÉireann agus OÉ Má Nuad cónaitheachtaí uirthi, agus i measc na gcoimisiún atá faighte aici le déanaí tá cinn ó RTÉ Radio 1 agus BBC Radio 4. In Éirinn bronnadh Gradam Kate O’Brien ar a céad úrscéal, Follow Me To Ground, cuireadh é ar ghearrliosta le haghaidh Gradam Republic of Consciousness agus Duais Desmond Elliott sa Ríocht Aontaithe, agus tugadh léirmheasanna iontacha dó ó Kirkus agus Publishers Weekly arna eisiúint dó i SAM. Bhí a gearrscéal “Shorn” mar iomaitheoir sa bhabhta ceannais le haghaidh Gradaim New York Radio Festival 2021, agus d’fhoilsigh Doubleday a dara húrscéal, Redder Days, i Márta na bliana 2021. 

 

 Is í Cathy Sweeney a bheidh ina Scríbhneoir Cónaithei gColáiste na hOllscoile Corcaigh.

 

Foilsíodh gearrscéalta ficsin de chuid Cathy Sweeney in The Stinging Fly, The Dublin Review, Egress, Winter Papers, Banshee, The Tangerine, Granta agus craoladh iad ar BBC Radio 4. D’fhoilsigh The Stinging Fly Press agus W&N a céad chnuasach gearrscéalta, MODERN TIMES, i 2020. Tá a húrscéal BREAKDOWN i gcomhar le W&N le teacht in Eanáir 2023.

 

 

Cuireadh chun tairisceana le haghaidh seirbhísí comhairliúcháin éascaithe agus léargais

Is é aidhm na tairisceana seo tacaíocht a thabhairt don Chomhairle Ealaíon le linn ár n-ullmhúcháin don phlean nua trí bliana mar chuid dár straitéis Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh. Is é an 14 Eanáir an spriocdháta le haghaidh iarratas.


Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon seirbhísí comhairliúcháin éascaithe agus léargais a sholáthar chun tacú leis an bhforbairt ar ár bplean nua trí bliana (2023–2025) idir mí Feabhra 2022 agus mí Dheireadh Fómhair 2022 le páirtithe leasmhara inmheánacha agus seachtracha. Seachadfar na seirbhísí thar ceithre chéim. An toradh is mó a gheofar ón gconradh is ea léargais a aithint agus fianaise a ullmhú don Chomhairle Ealaíon chun tacú le hullmhú an phlean nua trí bliana. Ní mór do gach seirbhís a sheachadtar a bheith i gcomhréir le comhairle sláinte poiblí an Rialtais agus prótacail sábháilteachta COVID-19.

 

Is é an spriocdháta i gcomhair tairiscintí an 14 Eanáir 2022.

 

Tá fógra conartha agus cáipéisí tairisceana ar fáil ar an suíomh gréasáin eTenders.

 

Maoiniú Sorcais, Ealaín Sráide agus Seónna i gcomhair 2022 Athbhreithniú 2022 ar Chlár Maoinithe agus Clinic Dhámhachtain Sparánachta - Déardaoin 20 Eanáir ar líne - ag 11am

Tá fócas an chlinic seo ar chleachtóirí, léiritheoirí agus gairmithe Sorcais, Ealaíona Sráide agus Seónna a bhfuil sé ar intinn acu cur isteach ar chlár maoinithe na Comhairle Ealaíon le linn 2022.  Cuimseofar eolas ginearálta maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú CSAS ón gComhairle Ealaíon sa seisiún, mar aon le léargas ar chláir mhaoinithe a bheidh ar fáil in 2022.  


Tá fócas an chlinic seo ar chleachtóirí, léiritheoirí agus gairmithe Sorcais, Ealaíona Sráide agus Seónna a bhfuil sé ar intinn acu cur isteach ar chlár maoinithe na Comhairle Ealaíon le linn 2022.  Cuimseofar eolas ginearálta maidir le hiarratas a dhéanamh ar mhaoiniú CSAS ón gComhairle Ealaíon sa seisiún, mar aon le léargas ar chláir mhaoinithe a bheidh ar fáil in 2022.  

 

Tar éis athbhreithniú clár 2022 beidh fócas an chlinic ar an Dámhachtain Sparánachta Sorcais/Ealaíona Sráide agus Seónna atá romhainn amach, ag athbhreithniú na dtreoirlínte iarratais don dámhachtain agus ag freagairt aon cheisteanna ar leith a bhaineann le Sparánachtaí.  

 

Más spéis leat freastal ar an gclinic ní mór clárú le elaine.connolly@artscouncil.ie roimh Dé Máirt an 18 Eanáir 2022. 

Glao Oscailte ar Léiriú Spéise

Fógraíonn Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon Glao Oscailte ar Léirithe Spéise le haghaidh an 18ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta, La Biennale di Venezia, 2023.


Fógraíonn Cultúr Éireann agus an Chomhairle Ealaíon Glao Oscailte ar Léirithe Spéise le haghaidh an 18ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta, La Biennale di Venezia, 2023.

Tá tograí tarraingteacha, uaillmhianacha agus spreagúla á lorg ag Cultúr Éireann agus ag an gComhairle Ealaíon chun ionadaíocht a dhéanamh ar Éirinn ag an dtaispeántas ailtireachta is tábhachtaí ar domhan.

Más spéis leat a bheith i d’ionadaí ar Éirinn ag an 18ú Taispeántas Idirnáisiúnta Ailtireachta sa Veinéis in 2023, cuir togra isteach chuig Cultúr Éireann faoi mheán-lae, Dé Máirt, 1 Márta 2022..

Chun tuilleadh sonraí a fháil faoi conas togra a chur isteach, gréasáin na Comhairle Ealaíon.

Iontráil Nuachtlitir Mhí Eanáir 2022

Beidh sraith clinicí maoinithe amharclainne á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta thar Zoom i mí Eanáir agus mí Feabhra mar go bhfuil roinnt deiseanna maoinithe ag teacht aníos sa chéad ráithe de 2022.


Beidh sraith clinicí maoinithe amharclainne á reáchtáil ag an bhFoireann Amharclannaíochta thar Zoom i mí Eanáir agus mí Feabhra mar go bhfuil roinnt deiseanna maoinithe ag teacht aníos sa chéad ráithe de 2022. Seo iad a leanas na clinicí a bheimid a chur i láthair agus na topaicí a chlúdóimid:

 • Déardaoin 6 Eanáir 11:00-12:00 - Camchuairt agus Scaipeadh Saothair
 • Dé Céadaoin 19 Eanáir 11:00-12:00 - Scéim Lúfaireachta, Sparánachta, Markievicz agus Amharclannaíochta
 • Dé Céadaoin 26 Eanáir 11:00-12:00 - Maoiniú Deontais do na hEalaíona
 • Déardaoin 10 Feabhra 11:00-12:00 - Tionscadail, Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Amharclannaíochta, Scéim Acmhainní & Forbartha Amharclainne

Tabharfar léargas ginearálta ag gach clinic ar an mBeartas Amharclannaíochta, struchtúr maoinithe na Comhairle Ealaíon, agus conas iarratas maith a dhéanamh. Seol RSVP chuig Katie ag katie.walsh@artscouncil.ie agus seol ar aghaidh aon cheisteanna a bheidh agat roimh ré.

Deontais agus Dámhachtainí
Seoladh Clár Cónaitheachta na Comhairle Ealaíon - Scéim um Thionscnaimh Chónaitheachta Idirnáisiúnta

Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon seoladh ár gcláir nua phíolótaigh, Scéim um Thionscnaimh Chónaitheachta Idirnáisiúnta, a fhógairt le haghaidh 2022. Beidh deis ag iarrthóirí cur isteach ar an scéim ón 8 Márta 2022.


Is é aidhm na scéime tacaíocht a thabhairt d'eagraíochtaí ealaíon chun scéimeanna cónaitheachta éagsúla atá bainteach le comhpháirtíochtaí le heagraíochtaí atá lonnaithe thar lear a éascú, rud lena gcruthaítear creat tacúil don tsoghluaisteacht idirnáisiúnta agus d’fhorbairt ghairmiúil ealaíontóirí agus cleachtóirí ealaíne. Cé nach mór do na creataí seo a bheith dírithe go heisiach ar thionscnaimh chónaitheachta a sheachadadh a ghabhfaidh chun tairbhe ealaíontóirí agus an phobail, fágann na cineálacha tograí go mbeifear in ann freagairt go solúbtha do riachtanais ar leith gach comhpháirtíochta, foirme ealaíne agus spriocanna ealaíonta. 

Tá an scéim oscailte dóibh siúd in eagraíochtaí gairmiúla atá ag obair i ngach foirm agus cleachtas ealaíne.

Is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo, agus beidh treoirlínte ar fáil ó mhí Feabhra 2022.

Téigh i dteagmháil le Evelyn O’Keeffe, An tOifigeach Ealaíon Idirnáisiúnta chun tuilleadh eolais a fháil - evelyn.okeeffe@artscouncil.ie

 

 

Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis, an chéad spriocdháta eile – 5.30 p.m., Déardaoin, an 17 Feabhra 2022

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis na Comhairle Ealaíon, Déardaoin, an 17 Feabhra 2022 ar 5.30 p.m. Féadfar iarratas a dhéanamh ón Luan, an 18 Eanáir 2022 ar aghaidh.


Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis na Comhairle Ealaíon, Déardaoin, an 17 Feabhra 2022 ar 5.30 p.m. Féadfar iarratas a dhéanamh ón Luan, an 18 Eanáir 2022 ar aghaidh.

Is é cuspóir Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis tacaíocht a thabhairt do thionscadail taifeadta sna healaíona traidisiúnta, nó do thionscadail taifeadta ina mbeidh lucht na n-ealaíon traidisiúnta ag saothrú i gcomhar le lucht foirmeacha eile ealaíne agus do thionscadail atá bunaithe ar shaothar a fhoilsiú amhail ábhair teagaisc, bailiúcháin fonn agus saothar léirmheastóireachta atá ag teacht le beartas na Comhairle Ealaíon i leith na n-ealaíon traidisiúnta.

 

Tabharfar tús áite do thionscadail lena léirítear:

 • Aird ar chaighdeán ealaíonta
 • Nuálaíocht
 • Tairbhe shuntasach do phobal na n-ealaíon traidisiúnta.

 

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair, do ghrúpaí, d’ensembles agus d’eagraíochtaí

Treoirlínte Dámhachtana le haghaidh Dámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis ar fáil sa rannán maoiniú atá ar fáil_ar ár suíomh gréasáin.

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór don iarratasóir a bheith cláraithe le suíomh na seirbhísí ar líne sula ndéanfar iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

 

 

 

Fógra maidir le Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa 2022

Fáilteofar roimh iarratais le haghaidh babhta nua de Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa ón 25 Eanáir agus beidh an spriocdháta ar an 24 Feabhra ar 5.30pm.

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa seo ná cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo. Tá an scéim dírithe go sonrach ar ealaíontóirí damhsa ag obair i gcomhpháirt le hionad ealaíon, le féile agus/nó le húdarás áitiúil (tá údarás áitiúil éigeantach do shnáithe 1).  Baineann dhá shnáithe leis an scéim seo.


Fáilteofar roimh iarratais le haghaidh babhta nua de Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa ón 25 Eanáir agus beidh an spriocdháta ar an 24 Feabhra ar 5.30pm.

Is é is cuspóir leis an Scéim Chónaitheachta d’Ealaíontóirí Damhsa seo ná cobhsú a dhéanamh ar líonra ealaíontóirí cónaitheacha damhsa ar fud na tíre agus tacú leo. Tá an scéim dírithe go sonrach ar ealaíontóirí damhsa ag obair i gcomhpháirt le hionad ealaíon, le féile agus/nó le húdarás áitiúil (tá údarás áitiúil éigeantach do shnáithe 1).  Baineann dhá shnáithe leis an scéim seo.

Snáithe 1: Cónaitheachtaí iomlána

Tá sé mar aidhm ag an scéim seo:

 • Cleachtas damhsa gairmiúil agus damhsa sa phobal a chobhsú i gcomhthéacsanna réigiúnacha éagsúla
 • Deiseanna a sholáthar d’ealaíontóirí damhsa ar fud na tíre páirt a ghlacadh i gclár oibre ealaíonta a bheidh ábhartha ó thaobh a gcleachtais féin
 • Deiseanna a sholáthar d’údaráis áitiúla agus d’ionaid ealaíon cleachtas damhsa a fhorbairt ina gceantair féin
 • Forbairt pleanála fadtéarmaí agus inbhuanaitheacht gníomhaíochtaí neamhspleácha damhsa a spreagadh.

Snáithe 2: Cónaitheachtaí gearrthéarmacha

   Tá sé mar aidhm ag an scéim seo:

 • Tacaíocht a thabhairt do chónaitheachtaí gearrthéarmacha le féile, le hionad ealaíon nó le heagraíocht ealaíon
 • Deis a thairiscint chun comhar a bhunú agus an áit damhsa a fhorbairt le spriocghrúpa daoine
 • Cleachtas damhsa gairmiúil agus pobail a chobhsú i gcomhthéacsanna réigiúnacha éagsúla
 • Deis a sholáthar do chohóirt nua daoine le rochtain a fháil ar dhamhsa ardchaighdeáin.
 • Deis a bheith ann do mheantóireacht le healaíontóirí damhsa cónaithe bunaithe.

 

Beidh treoirlíne nua ar fáil don scéim seo ar an leathanach Cónaitheacht Ealaíontóirí Damhsa ar ár suíomh gréasáin sna seachtainí amach romhainn. 

 

 

Dámhachtain na Cuntaoise Constance de Markievicz

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 p.m., Déardaoin, an 10 Feabhra 2022

Beifear ag glacadh le hiarratais ón Máirt, an11 Eanáir 2022.


Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 p.m., Déardaoin, an 10 Feabhra 2022

Beifear ag glacadh le hiarratais ón Máirt, an11 Eanáir 2022.

Is é cuspóir na Dámhachtana Markievicz ná tacú leo seo a leanas:

­     onóir a thabhairt don Chuntaois Constance de Markievicz mar an chéad bhean a toghadh chun parlaiminte; agus chun

­     tacaíocht a chur ar fáil d’ealaíontóirí as gach cúlra agus seánra am agus spás a chur i leataobh le saothar nua ina léirítear ról na mban sa tréimhse a chumhdaítear le Deich mBliana na gCuimhneachán agus ina dhiaidh sin a fhorbairt

Gheobhaidh na daoine a bhuafaidh Dámhachtain Markievicz €25,000 an duine agus bronnfar an dámhachtain ar suas le deichniúr iarratasóirí gach bliain. Cuirfear fáilte roimh iarratais chomhpháirteacha.

Déanann an Chomhairle Ealaíon an dámhachtain seo a riar thar ceann na Roinne Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán agus tá sí oscailte, trí ghairm phoiblí, d’ealaíontóirí atá ag obair sna seánraí ealaíon go léir a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo.

Foilseofar treoirlínte ar an rannán maoiniú atá ar fáildár suíomh gréasáin i lár mhí na Nollag.

Tacaíochtaí Rochtana

Má tá tú faoi mhíchumas agus ba mhaith leat iarratas a dhéanamh, déan teagmháil le hOifigeach Rochtana na Comhairle Ealaíon le do thoil, ar an nguthán (01 618 0200/01 618 0243) nó trí ríomhphost (access@artscouncil.ie) chomh luath agus is féidir roimh an spriocdháta.

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chostais bhreise le riachtanais rochtana a d’fhéadfaí a bheith agat mar chuid de do thogra a shásamh.

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras sin roimhe seo clárú roimh résula ndéanfaidh siad iarratas. Moltar d’iarratasóirí cúig lá oibre a fhágáil le haghaidh clárú roimh iarratas a dhéanamh.

 

Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:

Twitter: @artscouncil_ie

Facebook: @artscouncilireland

Instagram: @artscouncilireland

Nuacht ón bPobal
Deacrachtaí Teanga á Sárú + Uirlisí Rannpháirtíochta

Mother Tongues ag tairiscint dhá dheis san fhorbairt ghairmiúil d’ealaíontóirí agus do bhainisteoirí ealaíon atá ag obair i gcomhthéacsanna idirchultúrtha.

 

I measc na dtéamaí a pléadh tá straitéisí cumarsáide i gcomhthéacsanna idirchultúrtha, ag obair i dtreo athrú sóisialta bunathraithe trí mhachnamh a dhéanamh ar fhéiniúlacht, ar dhifríocht agus ar choimhlint.

 

Is fiontar sóisialta é Mother Tongues leis an sprioc chun spásanna a fhorbairt ina gcothaítear muintearas agus a chomórtar féiniúlachtaí teanga agus cultúrtha trí oideachas agus na healaíona.


Mother Tongues ag tairiscint dhá dheis san fhorbairt ghairmiúil d’ealaíontóirí agus do bhainisteoirí ealaíon atá ag obair i gcomhthéacsanna idirchultúrtha.

 

I measc na dtéamaí a pléadh tá straitéisí cumarsáide i gcomhthéacsanna idirchultúrtha, ag obair i dtreo athrú sóisialta bunathraithe trí mhachnamh a dhéanamh ar fhéiniúlacht, ar dhifríocht agus ar choimhlint.

 

Is fiontar sóisialta é Mother Tongues leis an sprioc chun spásanna a fhorbairt ina gcothaítear muintearas agus a chomórtar féiniúlachtaí teanga agus cultúrtha trí oideachas agus na healaíona.

 

Féach thíos chun sonraí na seisiún a fháil, a chuirtear ar fáil ar Zoom:

 

Deacrachtaí Teanga á Sárú agus Caidreamh á Fhorbairt

Foghlaimeoidh na rannpháirtithe faoi straitéisí atá sofhreagrach ó thaobh na teanga agus an chultúir a chabhróidh leo bacainní teanga a shárú agus naisc a thógáil ina gcuid oibre le rannpháirtithe, ealaíontóirí agus lucht féachana sa chúrsa idirghníomhach seo ar líne. Le linn an tseisiúin, gheobhaidh na rannpháirtithe deis machnamh a dhéanamh ar a n-úsáid teanga chun críocha éagsúla agus dréachtóidh siad straitéis teanga dá n-eagraíocht. Ceapadh an cúrsa seo dóibh siúd atá ag obair in eagraíochtaí a sholáthraíonn eispéiris Ealaíne agus Cultúrtha don phobal. Tuilleadh eolais agus Áirithintí.

 

Uirlisí rannpháirtíochta: féiniúlacht, difríocht, coimhlint agus féidearthacht á iniúchadh [sparánachtaí ar fáil]

Soláthraíonn PeoplesLab curaclam sainiúil – Uirlisí rannpháirtíochta – chun dul i ngleic leis an gcastacht a bhaineann le haitheantas, difríocht agus coimhlint le fís i dtreo athrú sóisialta bunathraithe.

Glacann PeoplesLab le 3 eochair-phrionsabal: Ceartas Sóisialta - cothromas sóisialta + cómhalartacht a fheiceáil ar fud na difríochta; Aeistéitic - don ghníomhaireacht chruthaitheach chun ceistiú, múnlú agus athainmniú; Próiseas Claochlaitheach - le haghaidh machnaimh sícea/fisiceach/shóisialta laistigh de + idir daoine. Tá sparánachtaí ar fáil do shaoririseoirí agus d’ealaíontóirí. Tuilleadh eolais agus Áirithintí

AN PODCHRAOLADH THE SHAKING BOG Clár 6: GEIMHREADH 2 - Podchraoladh na Féil

Cuireann The Shaking Bog fáilte romhat éisteacht le heipeasóid de phodchraoladh thar a bheith speisialta -  https://www.shakingbog.ie/updates/winter-2 - a bhreathnaíonn siar ar a fhéile i mhí Mheán Fómhair. Blaiseadh beag is ea é an podchraoladh, le montáis sleachta as clár na féile de na rudaí a tharla thar an deireadh seachtaine bríomhar draíochta sin. Chruinnigh grúpa breá ealaíontóirí agus nádúraithe i nGleann Crí, Contae Chill Mhantáin chun filíocht, prós, ealaín, ceol, scannáin, comhrá, ceardlanna agus rianta dúlra a roinnt lena chéile. Ceiliúradh croíúil ar an ailceimic a tharlaíonn nuair a nascann ealaín agus nádúr le chéile. Tá súil againn go léiríonn an eipeasóid seo teas, fuinneamh agus spiorad na féile.


Cuireann The Shaking Bog fáilte romhat éisteacht le heipeasóid de phodchraoladh thar a bheith speisialta -  https://www.shakingbog.ie/updates/winter-2 - a bhreathnaíonn siar ar a fhéile i mhí Mheán Fómhair. Blaiseadh beag is ea é an podchraoladh, le montáis sleachta as clár na féile de na rudaí a tharla thar an deireadh seachtaine bríomhar draíochta sin. Chruinnigh grúpa breá ealaíontóirí agus nádúraithe i nGleann Crí, Contae Chill Mhantáin chun filíocht, prós, ealaín, ceol, scannáin, comhrá, ceardlanna agus rianta dúlra a roinnt lena chéile. Ceiliúradh croíúil ar an ailceimic a tharlaíonn nuair a nascann ealaín agus nádúr le chéile. Tá súil againn go léiríonn an eipeasóid seo teas, fuinneamh agus spiorad na féile.

 

Ealaíontóirí a bhí san áireamh sa Phodchraoladh Féile seo, in ord láithris: Paddy Glackin, Michael Longley, Liz Berry, Alice Oswald, Colm Mac Con Iomaire, Kerrí ní Dochartaigh, Mary Coughlan, Roddy Doyle, Dara McAnulty, Lisa Lambe, Marty Rae, John McLoughlin agus Melissa Harrison

 

Cuireann The Shaking Bog fáilte romhat chuig ár suíomh gréasáin chun tuilleadh a fháil amach faoi na healaíontóirí seo agus a saothar iontach a léamh. Más mian leat a saothar iontach a léamh, molaimid duit do leabhair a ordú ónár soláthróir oifigiúil, Bridgestreet Books, Contae Chill Mhantáin (www.bridgestreetbooks.ie) nó ó dhíoltóir neamhspleách eile.

 

Tá an podchraoladh seo á léiriú ag an bhFéile The Shaking Bog i gcomhar le Coillte Nature & Mermaid Arts Centre (Ionad Ealaíon na Maighdine Mara), le maoiniú airgeadais ón gComhairle Ealaíon. Scríofa & curtha i láthair ag Catherine Nunes, curtha in eagar ag Bjorn MacGiolla, measctha ag Steve McGrath le ceol téama a chum Ray Harmon.

 

Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha 2022

Is díol ríméid do Scoileanna Ildánacha deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 29 Márta ar aghaidh agus is é an spriocdháta ná 17:30, Déardaoin 2 Meitheamh 2022. 

Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar líne san Earrach.


Scoileanna Ildánacha 2022

Is díol ríméid do Scoileanna Ildánacha deis iontach a fhógairt do scoileanna/ionaid iarratas a dhéanamh le bheith rannpháirteach sa tionscnamh. Féadfaidh scoileanna/ionaid iarratas a chur isteach ón 29 Márta ar aghaidh agus is é an spriocdháta ná 17:30, Déardaoin 2 Meitheamh 2022. 

Beidh tuilleadh sonraí ar fáil ar líne san Earrach.

 

Breac Síos an Dáta do Sheachtain Scoileanna Ildánacha 9 – 13 Bealtaine 2022

 

Reáchtálfar an tSeachtain Scoileanna Ildánacha idir 9 – 13 Bealtaine 2022. Tugann an ceiliúradh náisiúnta bliantúil cuireadh do scoileanna iniúchadh agus taitneamh a bhaint as na healaíona agus as an gcruthaitheacht. Tacaíonn tionscnamh na Scoileanna Ildánacha le scoileanna/le hionaid leis na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Tá rannpháirtíocht i Seachtain Scoileanna Ildánacha oscailte do bhunscoileanna, iarbhunscoileanna agus Ógtheagmháil araon. Is féidir le scoileanna ráiteas spéise a chlárú trí ríomhphost a sheoladh chuig Foireann na Scoileanna Ildánacha ag: creativeschools@artscouncil.ie