San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)
Tuarascáil Benson
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Ghairmeacha Oscailte 2022
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir

In the depths of winter, I finally learned that within me there lay an inconquerable summer’. 

 

Ba iad na focail sin thuas, focail Albert Camus, na cinn ar bhain an t-úrscéalaí iomráiteach Mary Costello úsáid astu san eipeagraf dá húrscéal, Academy St.

 

Le linn tréimhsí deacra mar seo, agus muid ag lorg bealach trínar féidir linn ciall a bhaint aisti ionas gur féidir linn teacht slán aisti, is ar amhráin, scéalta, dánta agus pictiúir a fhéachaimid.  Is údar dóchais atá sna focail sin le Albert Camus agus is mór an chabhair iad dúinn, díreach cosúil leis an méid a dúirt Seamus Heaney le linn na chéad dianghlasála.  Ach, ní gan dua a aimsítear an ‘inconquerable summer’ ionainn. Táimid nach mór spíonta ó thaobh na mothúchán de, agus tá sé fós deacair srian a choinneáil ar líon na dteagmhálaithe sóisialta atá againn, cé go bhfuil a fhios againn cé chomh thábhachtach is atá sé iad sin a choinneáil íseal.  Bíonn laethanta áirithe ann agus nuair a osclaímid ár súile ar maidin, bíonn orainn dianiarracht a dhéanamh an fuinneamh a mhúscailt le leanúint orainn.  Táimid ag foghlaim conas foighne a bheith againn agus conas an fhoighne sin a atógáil nuair is gá. 

 

An tráth seo sa Chomhairle Ealaíon, leanfaimid orainn chun réimse de thacaíochtaí ar leith a chur ar fáil le gur féidir le heagraíochtaí iad féin a choinneáil i mbun gnó, mar aon le healaíontóirí aonair agus oibrithe sna healaíona.  Táimid chun sceideal maoinithe a fhoilsiú don bhliain 2021 ar fad chun cabhrú le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon pleanáil a dhéanamh.

 

I bhfianaise na gcúinsí deacra atá ann faoi láthair, tá éileamh mór ó ealaíontóirí aonair nach bhfacthas a leithéid riamh, agus táimid tiomanta gach uile iarratas a mheas mar ba cheart agus mar ba chothrom. De thoradh air sin, beidh beagánín níos mó ama uainn ná mar a bhí sna blianta roimhe seo chun tairiscintí sparánachtaí a dhéanamh maidir le roinnt foirmeacha ealaíne.  Is mór againn bhur bhfoighne agus na cinntí ríthábhachtacha sin á ndéanamh againn.

 

Tá Dámhachtain Lúfaireachta tugtha isteach againn agus cuirfear deireadh leis an tréimhse iarratas i ndáil leis sin Déardaoin seo chugainn, an 8 Aibreán.  Beidh dhá bhabhta eile den dámhachtain sin in 2021.

 

Mar a bheidh a fhios ag cuid mhaith agaibh, táimid tar éis ár gcórais a athrú agus ciallaíonn sé sin go mbeimid in ann seirbhís i bhfad níos fearr a sholáthar daoibh.  Ar an drochuair, ó am go chéile, nuair a bhíonn an t-éileamh an-ard, teipeann na córais orainn.  Déan iarracht bhur n-iarratas a dhéanamh i bhfad roimh an spriocdháta le gur féidir linn plean nua a cheapadh ar eagla go mbeadh aon fhabht ann ag an nóiméad deireanach.  Ba mhaith linn a chinntiú go bhfaighimid bhur n-iarratas go slán sábháilte ionas gur féidir linn aon stró nach bhfuil gá leis a sheachaint.  Beidh na baill dár bhfoireann lánsásta aon cheist a d’fhéadfadh a bheith agaibh faoin dámhachtain a fhreagairt. 

 

Níl mórán daoine ann ar féidir leo a rá nach raibh siad thíos leis an éiginnteacht, leis an mbrón, ná leis an uaigneas i gcaitheamh na bliana seo. Ach níl mórán daoine ann ach an oiread nach féidir leo a rá nach ndeachaigh an tsamhlaíocht, an daonnúlacht agus an cineáltas inbhraite den bhliain seo caite i gcion orthu.  Táimid ag tnúth go mór le filleadh an ghnáthshaoil, leis na healaíona ina lár.  A bhuí sin le heispéiris ealaíonta de gach sórt, tabharfar le chéile muid ar bhealach an-chumhachtach, agus fanfaidh an scleondar sin linn go dtí ár laethanta deireanacha. 

 

 

Ag deireadh a saoil, saol a bhí thar a bheith tragóideach agus lán le díomá, ba i muinín leabhar agus dánta a chuaigh príomhphearsa shaothar Mary Costello chun sólás as cuimse a fháil.  Ar an gcaoi chéanna, téann muintir na hÉireann i muinín na n-ealaíon agus iad sa tóir ar shólás.  Tríd an tsár-obair a dhéanann sibh, cabhróidh sibhle daoine an “inconquerable summer” sin a aimsiú laistigh díobh féin agus is mór an onóir dúinn cabhrú libh an sprioc sin a bhaint amach. 

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir