San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH

Ciarraí, Cill Dara, an Longfort, an Mhí agus Tiobraid Árann ar na chéad cúig chontae eile a bheidh mar chuid de chlár Music Generation.

 

Mar chuid de Music Generation, gheobhaidh gach ceann de na cúig réigiún nua maoiniú chun rochtain ar oideachas ceoil taibhithe inacmhainne a chruthú do leanaí agus do dhaoine ina gceantair féin.

 

Chuir an tAire Oideachais agus Scileanna, Joe Mc Hugh T.D., fáilte mhór roimh an chéad chéim forbartha eile i leathnú an chláir ar fud na tíre faoin mbliain 2022.

 

Cuirfidh contaetha nua Music Generation tús leis an bpróiseas earcaíochta chun Oifigigh Forbartha Music Generation a fhostú i ngach ceantar, tabharfaidh na daoine seo faoi thréimhse pleanála dírithe chun an clár a chur i bhfeidhm go háitiúil ansin.

 

Dúirt an tAire McHugh:Is príomhghné d’Óige Ildánach, atá mar chuid de phlean Éire Ildánach an Rialtais, go mbeadh rochtain ag daoine óga ar oideachas ceoil d’ardchaighdeán.

 

Spreagann an ceol agus na healaíona gach duine agus bhí tionchar ollmhór ag Music Generation ar phobail go dtí seo, faigheann daoine óga taithí ar uirlis a sheinm, faigheann siad deis a bheith rannpháirteach in ensembles, i dtionscadail ghutha agus i gcóir nach mbeadh ar fáil dóibh murach an clár seo.

 

‘Is deis iontach é le grá don cheol agus paisean a chothú inár ndaoine óga agus scil ar feadh an tsaoil a theagasc dóibh nó bua a bhí ceilte iontu a cheiliúradh. Is cúis áthais dom go bhfuilimid níos gaire, mar thoradh ar an bhfógra seo inniu, dár gcuspóir chun rochtain ar an deis seo a chinntiú do leanaí i ngach contae.

 

Gheobhaidh tionscadail Music Generation suas le €3.485 milliún i maoiniú ón Roinn Oideachais agus Scileanna in 2019.

 

Dúirt an tAire McHugh: ‘Tréaslaím go mór leis na boird oideachais agus oiliúna, leis na húdaráis áitiúla agus le neart páirtithe eile i gCiarraí, i gCill Dara, sa Longfort, sa Mhí agus i dTiobraid Árann a bhí meáite ar Music Generation a chur i bhfeidhm ina gcontaetha. Táimid ag tnúth le mór le forbairt na gclár a leanúint agus an ríméad agus an chruthaitheacht a fheiceáil i gceoltóirí óga sna contaetha seo sna míonna beaga amach romhainn.’

 

Agus é ag tabhairt freagra ar an deá-scéala seo dúirt The Edge ó U2: “Is cúis mhór bróid don bhanna gach céim a bhaintear amach ar an aistear seo agus do gach duine a oibríonn go díograiseach ar an tionscnamh. Níl an sprioc i bhfad uainn anois leis an bhfógra seo, agus beimid in ann ár bhfís, is é sin, go mbeadh oideachas ceoil inrochtana ar fáil do gach duine óg in Éirinn, a bhaint amach go luath. Tá sceitimíní orainn.”

 

Cómhaoiníodh Music Generation i dtosach le tabhartais dhaonchairdiúla ó U2 agus The Ireland Funds, le tacaíocht ó Bank of America Charitable Foundation agus ó Stavros Niarchos Foundation, mar aon le maoiniú ó chomhpháirtithe áitiúla.

 

Leathnaíodh an clár le linn an chéad dá chéim chuig 20 contae idir 2010 agus 2017, ag cruthú níos mó ná 48,500 deis gach bliain do cheoltóirí óga a bheith rannpháirteach sa cheol agus taithí spreagúil a fháil ar an gceol in éineacht le 400 oideachasóir ceoil gairmiúil. Fuair an clár maoiniú luachmhar ón Roinn Oideachais agus Scileanna le linn na tréimhse seo chomh maith.

 

Déanann Comhpháirtíochtaí Oideachais Ceoil cláir Music Generation a bhainistiú go háitiúil – is grúpaí eagraíochtaí agus daoine aonair iad na comhpháirtíochtaí seo a thagann le chéile faoi stiúir bhoird oideachais agus oiliúna agus na n-údarás áitiúil chun deiseanna a chur ar fáil do dhaoine óga rochtain a fháil ar an gceol agus a bheith rannpháirteach ann.

 

Tagann an chéim forbartha seo sna sála ar fhógra an Taoisigh, Leo Varadkar T.D., i mí na Nollag 2017 maidir le tiomantas an Rialtais do Music Generation a chur i bhfeidhm i ngach cuid eile den tír faoin mbliain 2022 mar chuid den Chlár Éire Ildánach.

 

Dúirt an tAire McHugh: ‘Is forbairt shuntasach é seo don eagraíocht agus iad ag iarraidh a bhfís, is é sin go mbeadh oideachas ceoil ar fáil do gach uile leanbh agus duine óg beag beann ar a gcúlra, a bhaint amach’.

 

Fógraíodh na cúig chontae nua mar chuid den chlár Óige Ildánach – plean de chuid an Chláir Éire Ildánach a bhfuil sé mar aidhm aige scód a ligean le cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh agus i ngach duine óg. Maoineoidh an Roinn Oideachais agus Scileanna na ceantair seo faoin bplean le clár a bhunú ina gcontae féin. Déanfaidh an Chomhpháirtíocht Áitiúil Oideachais Ceoil an maoiniú seo a mheaitseáil ar bhonn 50/50 le hairgead a thiomsófar go háitiúil, ag cinntiú go mbeidh an tionscnamh inbhuanaithe amach anseo.

 

Dúirt Caitríona Fottrell, Leas-Uachtarán agus Stiúrthóir The Ireland Funds, an méid seo a leanas: ‘Is aitheantas ar gach ar féidir a bhaint amach trí chomhpháirtíocht phoiblí-dhaonchairdiúil é rath leanúnach Music Generation. Ba mhaith liom buíochas ar leith a ghabháil le tiomantas ár bpáirtithe sa Roinn Oideachais agus Scileanna a thacaigh leis an tionscnamh iontach seo ar bhealach inbhuanaithe agus a thacaíonn leis an bhfás náisiúnta anois, agus leis na páirtithe áitiúla sna ceantair sheanbhunaithe agus nua araon, a bhfuil a gceannaireacht áitiúil ríthábhachtach do rath an chláir. Is cúis áthais dúinn go mbeidh na torthaí iontacha atá le feiceáil sna leanaí agus sna daoine óga a ghlac páirt i Music Generation go dtí seo le feiceáil anois ag cúig chontae eile.’

 

Dúirt Stiúrthóir Náisiúnta Music Generation, Rosaleen Molloy: ‘Is gaisce mór é seo do Music Generation. Is aitheantas den mhéid a bhaintear amach trí chomhpháirtíocht straitéiseach tiomanta idir an Rialtas agus páirtithe daonchairdiúla agus áitiúla go bhfuiltear in ann fógairt inniu go gcuirfear an clár seo i bhfeidhm i gcúig chontae nua. Tá na céimeanna uile seo mar chuid d’fhís ár máthairchuideachta Music Network, chun córas náisiúnta de sheirbhísí áitiúla oideachais ceoil, a dtacaíonn an Rialtas leis, a bhunú. Táim ag súil go mór lenár gcomhoibriú chun an ghluaiseacht maidir le hoideachas ceoil in Éirinn a chur chun cinn agus chun rochtain ar dheiseanna ceoil a chinntiú do leanaí agus do dhaoine óga.’