San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)
Tuarascáil Benson
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Ghairmeacha Oscailte 2022
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)

Má tá an comhionannas tábhachtach duit, d’fhéadfadh sé go n-oirfeadh an post nua, iontach seo sa Chomhairle Ealaíon duit.  Ba mhaith linn Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI) a earcú le bheith i gceannas ar ár mbeartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a chur i gcrích agus a fhorbairt . Tugann an Chomhairle Ealaíon tosaíocht chorparáideach don bheartas sin a seoladh in 2019 agus táimid meáite air go mbeidh sé mar chuid de gach rud a dhéanaimid.

Táimid ar thóir bainisteoir díograiseach ag a bhfuil an taithí chuí agus a chomhlíonann na critéir seo a leanas: duine a bhfuil sé léirithe aige gur féidir leis athrú intomhaiste a dhéanamh, duine ag a bhfuil an saineolas chun comhairle a chur ar chomhghleacaithe ar gach leibhéal maidir le cúrsaí ábhartha a bhaineann le EDI, duine a bhfuil scileanna ceannaireachta aige chun earnáil níos leithne na n-ealaíon a threorú mar chuid de chlár uaillmhianach athraithe. Beidh an-tuiscint ag an duine ar na baic atá ann ar an rannpháirtíocht sna healaíona, beidh sé an-cháiréiseach maidir le cúrsaí cultúrtha agus tiomanta do thimpeallacht ionchuimsitheach agus tacúil inar féidir le gach duine a bheith go hiomlán rannpháirteach.

Is é an spriocdháta d’iarratais 12.00 meán lae 31 Dé Luain, 26 Aibreán 2021.

Tá eolas breise le fáil sa dá dhoiciméad thíos:

Táimid tiomanta don ionchuimsiú, don éagsúlacht agus don chomhionannas a chur chun cinn agus a mhéadú agus cuirfimid fáilte roimh iarratais ó gach cuid den phobal a chomhlíonann critéir an phoist, beag beann ar aois, aicme, míchumas, eitneacht, stádas teaghlaigh nó sibhialta, inscne, cine, creideamh, gnéaschlaonadh. Táimid ag tnúth le d'iarratas a fháil.