San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ailtireacht Taispeántais ag teacht aníos
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD
Beyond Borders (Thar Teorainn)
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation, Baile Átha Cliath Theas (Clúdach do Shaoire Mháithreachais)
Tugann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann Séasúr spreagúil an Fhómhair / an Gheimhridh isteach
Uillinn: Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí 2020 │ Glaoch ar Iarratais
Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Ghradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 2019
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon

Tá comhpháirtíocht fhoirmiúil ag an gComhairle Ealaíon leis an rialtas áitiúil tríd an gCumann Lucht Bainistíochta Contae agus Cathrach (CCMA). Is glór ionadaíoch é CCMA ar ghlóir na bPríomhfheidhmeannach uile ón 31 údarás áitiúil agus leagtar an chomhpháirtíocht seo amach inár gcomhaontú Creatlach don Chomhoibriú, a foilsíodh in 2016.

 

Aithnítear na leasa comónta atá againn agus na spriocanna ba mhaith linn a bhaint amach sa Chreatlach don Chomhoibriú. Baineann trí cinn de na spriocanna sin go sonrach le tacaíocht d’ionaid ealaíon:

 

•             Deiseanna agus tacaíochtaí d’ealaíontóirí agus dóibh siúd a oibríonn sna healaíona a fheabhsú.

•             Barr feabhais a chur ar ár n-infheistíocht chomhroinnte sna healaíona ar leibhéal áitiúil agus réigiúnach agus a chinntiú go bhfuilimid ag cur acmhainní ag obair ar an mbealach is cothroime agus is éifeachtaí.

•             Comhtháthú éifeachtach a dhéanamh ar phríomhphrionsabail an chomhaontaithe seo i straitéisí pleanála agus forbartha na Comhairle Ealaíon agus na n-údarás áitiúil amach anseo.

 

Mar bhealach amháin chun na cuspóirí seo a bhaint amach chomhchoimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon agus CCMA ‘Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil’ go déanach sa bhliain 2018 agus bronnadh an tairiscint ar CHL Consultants a chuaigh i mbun oibre in 2017.

 

Bhíothas ag súil go gcuirfeadh an tairiscint seo treoir ar fáil don rialtas áitiúil agus don Chomhairle Ealaíon faoin gcaoi is fearr le tacú leis an mbonneagar amach anseo.

 

Ba cheart breathnú ar an Athbhreithniú agus ar cur chun feidhme aon cheann de mholtaí an athbhreithnithe i gcomhthéacs Thionscadal Éire 2040 – An Chreat Náisiúnta Pleanála. Is creat foriomlán beartais agus pleanála é Éire 2040 d’fhorbairt shóisialta, gheilleagrach agus chultúrtha na tíre.

 

Is staidéar an-tábhachtach é a bheidh mar bhonn eolais d’fhorbairt beartais agus straitéise de chuid CCMA agus na Comhairle Ealaíon maidir le hionaid ealaíon.

 

Níor cheart an t-athbhreithniú a léamh mar chomhartha ar cad a bheidh i gceist le beartais agus le cur chun feidhme amach anseo. Foilseofar aon bheartas, straitéis nó plean cur chun feidhme a bhaineann le bonneagar ionad ealaíon ar leithligh astu féin.

 

Déanfaidh CCMA agus an Chomhairle Ealaíon cinneadh maidir leis na moltaí a chuirfear chun feidhme.

 

 

Comhbheartais agus Straitéisí a thiocfaidh as an Athbhreithniú

 

Bhunaigh CCMA agus an Chomhairle Ealaíon comhghrúpa oibre a dhéanfaidh maoirseacht ar phlean chun moltaí áirithe ón Athbhreithniú a chur chun feidhme. Leanfar ar aghaidh leis an obair seo in 2019 agus in 2020 agus tá sí ina cuid den phlean oibre a tháinig chun cinn ón gCreatlach don Chomhoibriú (an comhstraitéis a foilsíodh in 2016)