San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
ilDÁNA 2020 / 2021

Scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona. Cuirfidh na páirtithe buiséad €120,000 ar fáil don scannán faisnéise suntasach seo a chaithfidh tréimhse sa phictiúrlann sula gcraolfar é i bpríomh-am sceidil TG4.

 

Ní mór iarratais a dhéanamh chuig E Coimisiún TG4 tráth nach déanaí ná 17:00 Dé hAoine, an 31 Eanáir 2020.

 

 

Treoirlínte ilDÁNA 2020:

 

Déanfaidh scannáin arna gcoimisiúnú do ilDÁNA cur síos beacht cruthaitheach ar an ábhar ealaíon atá i gceist. Déanfar gach disciplín ealaíne a bhreithniú. Tabharfar tosaíocht d'ábhair chomhaimseartha ach d'fhéadfadh go mbreithneofaí freisin léiriú comhaimseartha ar shaothair/ábhair stairiúla. Cuirfear buiséad suas le €120,000 ar fáil d'aon scannán amháin. Seolfar é le taispeántas ar leith sa phictiúrlann agus beidh tréimhse sa phictiúrlann i gceist sula gcraolfar é le linn buaicam lucht féachana ar TG4 in 2020 / 2021.

 

TG4 a dhéanfaidh próiseas coimisiúnaithe scannáin ilDÁNA a riar.  Eiseoidh TG4 conarthaí agus beidh feidhm le 'Téarmaí Trádála' TG4. 

 

Ionadaithe ó TG4, ón gComhairle Ealaíon agus ionadaí neamhspleách a dhéanfaidh an roghnú faoi scéim ilDÁNA.

 

 

Iarratais

Ní mór iarratais a dhéanamh chuig E Coimisiún TG4 tráth nach déanaí ná 17:00 Dé hAoine, an 31 Eanáir 2020. Ní ghlacfar le hiarratais neamhiomlána ná a bheidh déanach.

 • Fad an scannáin: Scannán fada
 • Buiséad Léiriúcháin: Suas le €120,000 an scannán
 • Formáid HD agus fotheidil Bhéarla air
 • Teanga: Gaeilge nó dátheangach

 

Ní mór na nithe seo a leanas a bheith san áireamh in iarratais ar ilDÁNA

 • Achoimre ar an scannán
 • Léiriú mionsonraithe ar an togra
 • Cur síos ar an gcur chuige cruthaitheach atá beartaithe
 • Straitéis lucht féachana ina n-aithnítear lucht féachana náisiúnta teilifíse an scannáin móide aon phlean a bheadh ann do thaispeántas amharclainne (féile scannán/pictiúrlann) más infheidhme
 • Buiséad léiriúcháin mionsonraithe agus achoimre buiséid 

        (cead ceoil agus ábhair, ábhar insoláthartha agus margaíochta san áireamh)

 • CVanna na foirne cruthaithí a bheidh páirteach sa togra.  An stiúrthóir, léiritheoir, scríbhneoir

Eagarthóir ina measc

 • Fianaise ar úinéireacht, cóipeanna de gach réamhchonradh agus comhaontú scríbhneoirí san áireamh maidir leis an scéal agus an script, más infheidhme.
 • Deimhniú i scríbhinn i bhfoirm imréitigh agus ceada, más infheidhme, go bhfuil an príomhphearsa is údar don scannán toilteanach a bheith páirteach
 • Trí shliocht/shampla d'obair an stiúrthóra (ní spól taispeána) chun bonn eolais a chur faoin togra
 • Aon ábhar tacaíochta ábhartha chun bonn eolais a chur faoi chur chuige cruthaitheach an togra.

 

Is mian le TG4 agus An Chomhairle Ealaíon

 • fostaíocht lucht déanta scannán a bhíonn ag obair trí Ghaeilge a spreagadh;
 • comhionannas inscne ó thaobh rannpháirtíochta agus an pearsanra léiriúcháin;
 • éilíonn coinníollacha agus luach saothair cóir d'ealaíontóirí a mbeidh baint acu le déanamh scannáin ilDÁNA.

 

Roghnú

Roghnófar scannáin ilDÁNA bunaithe ar:

 • fhís chruthaitheach an iarratasóra agus a chur chuige/a cur chuige cruthaitheach i leith an ábhair bheartaithe
 • indéantacht an togra i gcomhthéacs chuspóir ilDÁNA
 • a bhfuil déanta go dtí seo ag an iarratasóir
 • a mhéid a chuireann an togra comhionannas inscne chun cinn ó thaobh rannpháirtíochta agus an pearsanra léiriúcháin.

 

Tabharfar cuireadh d'iarratasóirí a bhainfidh an gearrliosta amach a dtogra a phlé an tseachtain faoi dheireadh mhí Fheabhra 2020. TG4 a dhéanfaidh an dámhachtain don tsraith agus beidh feidhm le gnáth-théarmaí coimisiúnaithe sa chomhaontú léiriúcháin. Táthar ag súil go mbeidh na tionscadail tugtha chun críche agus ar fáil lena gcraoladh ar TG4 in 2020/2021.

 

Tuilleadh eolais

Ní mór d'iarratasóirí gach oibleagáid reachtúil iomchuí a chomhlíonadh.

Beidh gach conradh ag brath ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar fáil.

Ní mór d'iarratasóirí a thuiscint go bhféadfaí an fhaisnéis a chuirtear ar fáil a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.

Ní ann do chomhaontú - ná d'aon chineál eile conartha - nó go mbeidh conradh foirmeálta scríofa ag TG4 nó thar a cheann.