San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte chuig Nuachtlitir mhí Iúil
Nuacht na míosa seo
Cód um Chreat Rialachais
Tá lúcháir ar an gComhairle Ealaíon agus ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, a fhógairt go bhfuiltear tar éis Pat Murphy a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) i gcomhair 2018-19.
Life Lines – Club Leabhar an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach
Deontais agus Dámhachtainí
Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe
Nuacht ón bPobal
Sparánacht Jack Harte 2019
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Bainisteoir Ginearálta á Lorg
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg
Dánlann Ealaíne Crawford: Iúil
Eagraíochtaí agus tionscadail arna maoiniú ag an gComhairle Ealaíon incháilithe do dhámhachtain nua an Chrannchuir Náisiúnta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Music Moves Europe – Glaonna ar thograí agus glaonna ar thairiscintí ar oscailt anois
An bhfuil maoiniú á lorg agat le haghaidh tionscadail i gcomhar le comhpháirtithe Eorpacha eile?
Deiseanna do chóiréagrafaithe nua
Glaoch nua de chuid na hEorpa Cruthaithí ar thairiscintí le haghaidh Scéim Soghluaisteachta Trasteorann d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir
Téigh ag obair le Foireann Shorcas Pobail na Gaillimhe: Léiritheoir á Lorg

Táimid ar lorg duine spreagtha, seiftiúil agus fuinniúil a bhfuil fonn air/uirthi oibriú laistigh d’eagraíocht atá ag fás de réir mar a ullmhaímid do bhliain na Gaillimhe mar Phríomhchathair Cultúir na hEorpa 2020 agus de réir mar a fhorbraítear na deiseanna breátha atá ar na bacáin.

Seo post lánaimseartha i gcuideachta chruthaitheach ghnóthach. Beidh cúlra láidir ag an iarrthóir ag léiriú agus ag bainistiú clár agus imeachtaí cultúrtha. Is ról leathan é, ar féidir cur leis, agus athróidh sé de réir a chéile. Beidh an t-iarrthóir rathúil ag obair i ndlúthchomhar leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin Cruthaitheach, agus tairgfear oiliúint agus forbairt dó/di más gá.

 

Cé Muide

Is é Sorcas Pobail na Gaillimhe eagraíocht shuaitheanta na hÉireann i gcomhair sorcais don óige agus sorcas sóisialta, atá suite i gcroílár Chathair na Gaillimhe agus sainchúram áitiúil, náisiúnta agus idirnáisiúnta air. Is é ár misean cumas pearsanta agus cruthaitheach an duine a nochtadh agus cuimsiú sóisialta a chur ar fáil do dhaoine óga trí na healaíona sorcais. Trínár gcláir cheannródaíocha agus trínár léiriúcháin bhreátha, tá sé cruthaithe ag Sorcas Pobail na Gaillimhe go bhfuil sé in ann a bheith mar chliabhán ag scoth na healaíne agus na nuálaíochta oideachais in Éirinn, ag obair le breis is 500 duine óg ó chúlraí éagsúla gach seachtain.

Seo tréimhse iontach le dul ag obair le Sorcas Pobail na Gaillimhe toisc go bhfuilimid ag iniúchadh samhlacha nuálacha nua den rannpháirtíocht chruthaitheach agus muid chun tosaigh ag forbairt sorcais óige agus shóisialta in Éirinn agus go hidirnáisiúnta. Táimid ag léiriú ceann de na tograí a bheidh mar chrann taca ag Clár Phríomhchathair Cultúir na hEorpa 2020; Wires Crossed – a Balancing Act for Europe. Seo tionscadal Eorpach ar an mórscála ina gcuirtear folláine mheabhrach agus fhisiceach chun cinn agus comhtháthú an phobail trí aclaíocht mheabhrach (siúl ar shreang rite). Tugann an tionscadal seo deis dúinn oidhreacht mhór a chruthú do na daoine óga i nGaillimh, in Éirinn agus san Eoraip.

 

Maidir leis an Tionscadal Wires Crossed

Is tionscadal sorcais rannpháirtíochta idirnáisiúnta é Wires Crossed – A Balancing Act for Europe atá ceaptha chun saol agus pobail a bhunathrú – ó áiteanna ar fud na Gaillimhe go dtí cathracha ar fud na hEorpa – siúl ar shreanga rite, nó aclaíocht mheabhrach. Is ealaín sorcais mórthaibhseach é aclaíocht mheabhrach atá gach duine in ann a thriail, is cuma cén aois iad agus cén cumas atá acu, agus uirlis chumhachtach don aireachas a chuireann folláine mheabhrach agus fhisiceach chun cinn. Léiríonn siúl ar shreang braistint éascaíochta agus simplíochta, ach fós féin teastaíonn cothromaíocht ón duine, agus féin-smacht agus misneach. Is cinnte go dtabharfaidh Wires Crossed ealaín na siúlóide ar shreang chuig cúinní éagsúla den Eoraip trí chomhpháirtíocht idir naoi gcinn de scoileanna sorcais óige agus sóisialta san Eoraip agus trí chlár forleathan for-rochtana agus rannpháirtíochta pobail. Beidh féile sorcais idirnáisiúnta ar phríomhimeacht an tionscadail agus seó aclaíochta meabhraí de scoth an domhain i mí Lúnasa 2020 tráth a ngabhfaidh 400 rannpháirtí ar aoiseanna, cúlraí, cultúir, náisiúntachtaí agus cumais éagsúla trasna Abhainn na Coiribe agus Linn Snámha an Chladaigh ar shreanga rite thar 2020 nóiméad.

 

Maidir leis an Ról

Is post nua laistigh den chuideachta é ról an Léiritheora agus deis don duine ceart a bheith rannpháirteach i gceann de na tionscadail is iontaí i bhféilire 2020 na Gaillimhe. Is cuideachta óg, fhuinniúil é Sorcas Pobail na Gaillimhe atá ag fás agus tá foireann fhuinniúil, oibleagáideach agus oilte againn áit ina n-oibríonn daoine go crua ach bíonn spraoi acu freisin, agus iad ag fás agus ag forbairt. Mar léiritheoir ar Sorcas Pobail na Gaillimhe, beidh tú mar phríomhbhall foirne ag obair i ndlúthchomhar leis an Stiúrthóir Feidhmiúcháin Cruthaitheach agus leis an bhfoireann tionscadal chun Wires Crossed a léiriú de réir phlean forbartha an tionscadail agus Phlean Straitéisigh Shorcas Pobail na Gaillimhe 2018-2020.

 

TUAIRISC AR AN BPOST

Maoirsiú ar léiriú Wires Crossed; ag obair i ndlúthchomhar leis an Stiúrthóir, comhpháirtithe idirnáisiúnta, an Bainisteoir Léiriúcháin agus na foirne teicniúla agus ealaíne.

Cliceáil anseo chun cur síos iomlán a fháil ar an bpost

 

Maidir Leatsa

 • Is Léiritheoir thú a bhfuil taithí agat in earnáil na n-ealaíon a chreideann i luachanna agus i bhfís Shorcas Pobail na Gaillimhe, ar breá leat dúshlán agus atá ar bís faoi uaillmhian agus cumas Wires Crossed
 • Is ball foirne fuinniúil dearfach thú le sárscileanna cumarsáide agus idirphearsanta a chuidíonn leat an ceann is fearr a fháil ar thionscadail chasta le slua comhpháirtithe, ealaíontóirí agus lucht féachana éagsúil
 • Is féidir brath ort agus oibríonn tú go crua agus tá cumas láidir ceannaireachta agat agus an cumas foireann a spreagadh agus a bhainistiú
 • Tá tú in ann fadhbanna a réiteach agus pleananna a chur i bhfeidhm agus tionscadail rathúla a sheachadadh
 • Tá sárscileanna eagraíochtúla, riaracháin, TF agus bainistíochta tionscadal agat – is breá leat rudaí a chur in ord agus tarlaíonn rudaí timpeall ort go tapa éifeachtúil
 • Tá tú in ann oibriú faoi bhrú, agus tosaíochtaí a leagan síos idir éilimh a bhíonn i gcoimhlint lena chéile agus bíonn aird agat i gcónaí ar na mionsonraí agus bíonn dea-ghiúmar ort i gcónaí agus bíonn tú cáiréiseach
 • Tá tú dírithe ar réitigh – déanann tú rud ar do chonlán féin agus tá teacht aniar ionat nuair a tharlaíonn athrú

 

TAITHÍ RIACHTANACH

Beidh na tréithe/nithe seo a leanas ag an duine atá in ann an ról seo a chomhlíonadh:

 • Taithí dhá bhliain ar a laghad ar ról léiriúcháin sna healaíona, sna meáin, nó i dtionscail siamsaíochta
 • Taithí ar an gcaoi a n-oibríonn léiriúcháin agus róil agus freagrachtaí na ndaoine a bhíonn rannpháirteach
 • Taithí ar bhainistiú clár i dtimpeallacht chasta ar mhórán leibhéal agus cuntas teiste den scoth ar thionscadail a sheachadadh laistigh de bhuiséad agus spriocdhátaí
 • Taithí ar bhuiséid mhóra a bhainistiú agus ar an leas is fearr a bhaint as acmhainní teoranta
 • Taithí inléirithe ar chaidrimh éifeachtacha a fhorbairt agus a choimeád le raon leathan eagraíochtaí comhpháirtíochta agus daoine aonair
 • Cumas cruthaithe ualach oibre trom a eagrú agus a chur in ord tosaíochta ag obair go neamhspleách agus go héifeachtach

TAITHÍ INMHIANAITHE

 • Taithí ar thionscadail rannpháirtíochta a sheachadadh i gcomhthéacsanna sóisialta agus/nó oideachais
 • Taithí ar thionscadail a fhorbairt agus a léiriú sna healaíona faoin spéir agus/nó seónna
 • Tuiscint ar na healaíona agus ar an earnáil chultúir go háitiúil, go náisiúnta agus ar leibhéal Eorpach agus teagmhálacha forleithne laistigh den earnáil go háitiúil
 • Tuiscint ar phróisis Údarás Áitiúil, Reachtúla agus Rialála chun cead a fháil le haghaidh mórimeachtaí faoin spéir
 • Ceadúnas tiomána glan agus úsáid as feithicil

 

Sonraí Praiticiúla

 • Tuarastal: €28,000 in aghaidh na bliana
 • Conradh: Lánaimseartha, ón 1 Meán Fómhair 2018 – 31 Nollaig 2020
 • Uaireanta: Gnáthuaireanta ó Luan go hAoine, ach beidh air/uirthi corr-thráthnóna agus deireadh seachtaine a oibriú áit a dtairgfear Am saor in Lieu (TOIL) ach é a chomhaontú leis an Stiúrthóir
 • Láthair: Oifig Shorcas Pobail na Gaillimhe, Cathair na Gaillimhe, Éire – agus beidh taisteal riachtanach ó am go ham ar fud na hÉireann, agus roinnt taisteal idirnáisiúnta
 • Saoire: 20 lá saoire íoctha gach bliain mar aon le laethanta saoire bainc reachtúla
 • Tréimhse Phromhaidh: 6 mhí
 • Ag tuairisciú do: An Stiúrthóir Feidhmiúcháin Cruthaitheach agus an Bainisteoir Ginearálta

 

Conas Iarratas a Dhéanamh

Seol do CV ar ríomhphost agus beirt mholtóirí liostaithe agat (lena n-áirítear uimhreacha teileafóin agus seoltaí ríomhphoist) agus litir chumhdaigh ag cur do chuid spéise sa ról seo in iúl agus na scileanna agus an taithí a thabharfá leat chuig Sorcas Pobail na Gaillimhe.  Déan tagairt dhíreach don tuairisc poist agus marcáil do ríomhphost “Iarratas ar Léiritheoir”. Deimhneofar go bhfuil d’iarratas faighte le ríomhphost agus caithfear go han-rúnda le d’iarratas.

 • Cuir d’iarratas isteach ar ríomhphost chuig:    ulla@galwaycircus.com
 • Caithfidh an t-iarratas a bheith istigh faoin:                   30 Meitheamh 2018
 • Beidh na hagallaimh ar siúl:                                 12 Iúil 2018 (an dara babhta an 17 Iúil)

 

Má bhíonn ceisteanna agat faoin ról déan teagmháil le ulla@galwaycircus.com

Is fostóir comhdheiseanna é Sorcas Pobail na Gaillimhe. Beidh na ceapacháin go léir ag brath ar ghrinnfhiosrúchán rathúil an Gharda Síochána.