English Version

Ailt
Cuireadh €6.6 milliún d’Infheistíocht Phríobháideach ar fáil d’eagraíochtaí faoi Mhaoiniú na Comhairle Ealaíon in 2012.

Cuireadh chuig siompóisiam: Rannpháirtíocht idir an Earnáil Ardoideachais agus an Earnáil Ealaíon - Cén fáth a bhfuil sí tábhachtach, conas a tharlaíonn sí, agus conas a bhainimid tairbhe aisti?

Scéim nua Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais á fhógairt ag an gComhairle Ealaíon

Na hEalaíona Traidisiúnta – Taighde ar an Traidisiún Cruitireachta

Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta

An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis

Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – 5.30pm, Déardaoin an 12 Meitheamh 2014

Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon

Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé hAoine 16 Bealtaine.
Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 801 Bealtaine 2014


Fáilte go heagrán na Bealtaine dár nuachtlitir

Leanfaidh an Chomhairle Ealaíon ar aghaidh lena hathbhreithniú straitéiseach an mhí seo agus tiocfaidh an grúpa stiúrtha le chéile, faoi chathaoirleacht neamhspleách Terence O'Rourke, chun plé a dhéanamh ar an bhfreagra láidir spreagúil a fuarthas ó pháirtithe leasmhara, ó phríomhfhaisnéiseoirí, agus ón earnáil ealaíon go háirithe, ar an nglao chun díospóireacht a dhéanamh ar ‘phríomhcheisteanna’ na Comhairle.

Bhí baill den ghrúpa i dteagmháil leis na céadta duine le linn díospóireachtaí i mí Aibreáin, lenar áiríodh trí mhórchruinniú éascaithe le baill den earnáil i gCorcaigh, i mBaile Átha Cliath agus i Sligeach, cnuaschruinnithe agus comhráite duine le duine le raon leathan páirtithe leasmhara. Fuair an grúpa líon ard aighneachtaí ar ardchaighdeán trí shuíomh Gréasáin na Comhairle Ealaíon freisin.

Déanfaidh an grúpa stiúrtha machnamh an mhí seo ar na freagraí sin agus ar roinnt taighde cáilíochtúil a rinneadh le daoine den phobal mór freisin. Tosóidh an grúpa ag dréachtú a thuarascála freisin; tabharfar an cháipéis chun críche i mí an Mheithimh agus cuirfidh an grúpa stiúrtha í i láthair ag cruinniú iomlánach na Comhairle Ealaíon an 17-18 Meitheamh. Beidh sí dírithe ar an dóigh is fearr ar féidir leis an gComhairle Ealaíon a téarmaí tagartha a chomhlíonadh i dtosca na huaire, agus cuideoidh na roghanna a leagtar amach, na moltaí nó na torthaí le cinntí agus gníomhartha na Comhairle amach anseo a mhúnlú.

Tháinig roinnt téamaí aníos as an bpróiseas cheana, agus téama amháin ar mian liom béim a leagan air is ea an dúil in idirphlé leanúnach níos dlúithe agus níos córasaí le healaíontóirí agus le heagraíochtaí ealaíon atá ar chloch choirnéil na n-ealaíon in Éirinn. Tá sé beartaithe agam dul ar aghaidh leis an ngné sin dár gcuid oibre, agus tá súil agam go leagfaidh sí béim ar ról ceannaireachta na Comhairle Ealaíon mar thacadóir láidir do na healaíona in Éirinn.

I nuachtlitir na míosa seo, gheobhaidh tú dátaí deiridh le haghaidh roinnt scéimeanna agus dámhachtainí, lena n-áirítear dátaí deiridh ár nDámhachtana Sparánachta, a thugann an t-am agus an spás do chleachtóirí forbairt a dhéanamh ar a gcleachtadh ealaíonta. Tabhair na spriocdhátaí agus na dátaí deiridh sin ar aird, le do thoil. Chomh maith leis sin, feicfidh tú faisnéis faoinár dtuarascáil nua ar mhaoiniú príobháideach i gcomhair na n-ealaíon in Éirinn, rud a shocraíonn bonnlíne ar féidir dul chun cinn sa réimse seo a mheas ina aghaidh.

 

 Le dea-mhéin,


   

Orlaith McBride
Stiúrthóir

 

 


Cuireadh €6.6 milliún d’Infheistíocht Phríobháideach ar fáil d’eagraíochtaí faoi Mhaoiniú na Comhairle Ealaíon in 2012.

D’fhoilsigh an Chomhairle Ealaíon tuarascáil dar teideal, Irish Arts Sector, Private Investment Report (Earnáil na nEalaíon Éireannach, Tuarascáil ar Infheistíocht Phríobháideach), inniu.


Léigh tuilleadh


Cuireadh chuig siompóisiam: Rannpháirtíocht idir an Earnáil Ardoideachais agus an Earnáil Ealaíon - Cén fáth a bhfuil sí tábhachtach, conas a tharlaíonn sí, agus conas a bhainimid tairbhe aisti?

Déanfaidh Jimmy Deenihan TD, an tAire Ealaíon, Oidhreachta agus Gaeltachta, agus Ruairí Quinn TD, an tAire Oideachais agus Scileanna, óstáil ar shiompóisiam lae dar teideal, (Rannpháirtíocht idir an Earnáil Ardoideachais agus an Earnáil Ealaíon - Cén fáth a bhfuil sí tábhachtach, conas a tharlaíonn sí, agus conas a bhainimid tairbhe aisti?), Dé hAoine an 9 Bealtaine 2014 ag Páirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath (9am go 4.30pm).


Léigh tuilleadh


Scéim nua Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais á fhógairt ag an gComhairle Ealaíon

Scéim nua atá ar fáil d’ealaíontóirí faoi mhíchumas a phléann le foirm ealaíne ar bith é Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais (ADC). Tá an scéim á maoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus á bainistiú ag Arts & Disability Ireland.


Léigh tuilleadh


Na hEalaíona Traidisiúnta – Taighde ar an Traidisiún Cruitireachta

B’áil leis an gComhairle Ealaíon sainchomhairleoir a fháil chun taighde a dhéanamh ar an traidisiún cruitireachta in Éirinn.


Léigh tuilleadh


Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon

Is é an spriocdháta i gcomhair Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal Dé Luain, an 23 Meitheamh.


Léigh tuilleadh


An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 17 Iúil


Léigh tuilleadh


An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dámhachtain Deis

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtain Deis na Comhairle Ealaíon Déardaoin, an 5 Meitheamh 2014 ag 5.30pm.


Léigh tuilleadh


Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – 5.30pm, Déardaoin an 12 Meitheamh 2014

Ba mhaith leis an gComhairle Ealaíon an Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht 2014 a fhógairt, agus é ina chuspóir an pobal a spreagadh a bheith páirteach san ailtireacht.


Léigh tuilleadh


Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon

Lucht Féachana na nEalaíon – lá Google @ na healaíona, ceardlann i dtaobh Margaíocht Dhigiteach, tuairiscí ar mheantóireacht Google agus go leor leor eile...


Léigh tuilleadh


Nuacht ó Phobal na nEalaíon

Táthar ag glacadh le hiarratais anois don Mháistreacht in Ealaíona Féile ag Dámh Chruinne Éireann Rince agus Ceol, Ollscoil Luimnigh.


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí

Sna blúiríní seo ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí tá: taispeántas Úr in Áras an Aontais Eorpaigh i mBaile Átha Cliath; glaonn an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir ar shaineolaithe; agus Idirphlé Struchtúrtha athnuaite i réimse an chultúir – glaoch ar thairiscintí. Féach ar an bhfaisnéis freisin faoin gComhdháil Idirnáisiúnta faoi “Bainistíocht Cultúir gan Teorainneacha”.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver