Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir

Dúirt Colm Tóibín, Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach, an méid seo a leanas agus Club Leabhar Ealaín na Léitheoireachta á chur i láthair aige: ‘Ealaín is ea an léitheoireacht, sa mhéid céanna agus gur ealaín í an scríbhneoireacht.  Éilíonn sí freagairt chruthaitheach don téacs.  Ní bhaineann tábhacht ná suntas le haon leabhar mura bhfuil duine éigin á léamh’. 

 

Tá an nasc seo idir an t-ealaíontóir agus an lucht féachana fíorthábhachtach i ngach carn den tír, agus bíonn sé á athnuachan lá i ndiaidh lae, tráthnóna i ndiaidh tráthnóna. 

 

Tá na sluaite ag teacht chuig imeachtaí ealaíne den chéad scoth ó Dharndál go Daingean Uí Chúis. 

 

Agus mé ag freastal ar fhéilte agus ar imeachtaí ó cheann ceann na tíre, tá mé an-tógtha leis an tiomantas do sheachadadh na léirithe den chéad scoth ar mhaithe leis an bpobal is leithne agus is féidir.  Is é an tiomantas seo do na caighdeáin den chéad scoth a chruthaíonn teagmhálacha fuinniúla agus cuireann sé gliondar orainn ar fad agus muid ag súil leis an téarnamh amach as seo. 

 

Ón nuachtlitir roimhe seo ar aghaidh, d’fhoilsíomar ár dtacar uirlisí maidir le Comhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsitheacht (CÉI) agus tá tuilleadh sonraí le fáil faoi sa nuachtlitir seo. Úsáid an tacar uirlisí seo mar thúsphointe.  Fásfaidh sé mar is gá agus muid ag cur lenár gcuid oibre sa réimse seo.  Cuireadh tús le go leor tionscadail iontacha mar fhreagairt ar ár mbeartas CÉI, agus le do thacaíocht agus do chomhoibriú, tá a fhios againn gur féidir linn cur leis an dul chun cinn seo níos mó ná riamh sna blianta atá amach romhainn.

 

Tá a fhios againn gur féidir timpeallacht ealaíon níos cothroime, níos éagsúla agus níos ionchuimsithí a bhaint amach.  Táimid ag súil le bheith ag obair leat chun é sin a chur i gcrích.

 

 

Maureen Kennelly

Stiúrthóir 

 


Nuacht na míosa seo
Plean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon

Tá an ghéarchéim aeráide ag titim amach go pras agus is gá dúinn ar fad gníomhú ar scála mór agus ar luas lasrach. Thug an Chomhairle Ealaíon faoi thionscadal nua chun tuiscint a fháil ar na rudaí ar féidir linn a dhéanamh chun tacú leis an bpobal ealaíon gníomhú agus chun dul i ngleic le gníomhaíocht aeráide muid féin.


Tá an ghéarchéim aeráide ag titim amach go pras agus is gá dúinn ar fad gníomhú ar scála mór agus ar luas lasrach. Thug an Chomhairle Ealaíon faoi thionscadal nua chun tuiscint a fháil ar na rudaí ar féidir linn a dhéanamh chun tacú leis an bpobal ealaíon gníomhú agus chun dul i ngleic le gníomhaíocht aeráide muid féin. Tá áthas orainn a fhógairt go bhfuilimid ag obair i gcomhar le Julie’s Bicycle EU chun na críche sin, foireann a thugann neart taithí ó chian agus ó chóngar - ó thaithí Julie’s Bicycle le déantúsaíocht beartais chultúrtha idirnáisiúnta agus 10 mbliana mar chomhpháirtí ar chlár timpeallachta na Comhairle Ealaíon Shasana, go dtí an obair cheannródaíoch d’Imeachtaí Dúchasacha agus an Tionscnamh Ealaíon Glas in Éirinn chun cleachtais inbhuanaithe a thabhairt d’imeachtaí Éireannacha agus ionaid ealaíon Éireannacha.

Tá forbairt á déanamh ar Phlean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon i gcomhar le foireann na Comhairle Ealaíon, ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne, agus príomhpháirtithe leasmhara eile. Mar chuid den phróiseas comhairleoireachta sin táimid ag déanamh suirbhé ar earnáil na n-ealaíon - ealaíontóirí, eagraíochtaí ealaíne agus oibrithe ealaíne neamhspleácha - agus cuirfimid fáilte roimh d’ionchur. Níor chóir go nglacfadh an suirbhé seo níos mó ná 20 nóiméad agus tá sé ar fáil anseo. Dúnfar an suirbhé ar an 17 Meitheamh.

Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta

Táimid ar bís an tSraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta nuafhoilsithe a roinnt libh.


Léiríonn Beartas agus Straitéis na Comhairle Ealaíon um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht (CCDÉ) ár dtiomantas chun ár dtuiscint ar an neamhionannas sna healaíona a dhoimhniú, agus modhanna substaintiúla a fhorbairt chun dul i ngleic leis an neamhionannas sin. Bailíonn Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsitheacht samplaí de dhea-chleachtas d’fhonn tacú le heagraíochtaí ealaíne ar an aistear chun comhionannas, éagsúlacht agus ionchuimsitheacht a chur chun cinn. Chuige sin, is gá dúinn ar fad ról a imirt le hathrú a chur ar bun.

Tá sé mar aidhm ag an tSraith Straitéisí seo tacú le heagraíochtaí bearta dearfacha polasaí a chur i bhfeidhm chun comhionannas deiseanna, rochtana agus torthaí a chur chun cinn ar son gach duine atá ina chónaí in Éirinn, beag beann ar aois, stádas sibhialta nó teaghlaigh, míchumas, inscne, ballraíocht den lucht siúil, cine, creideamh nó claonadh gnéis. Is iad sin na naoi dtréithe a bhfuil cosaint acu faoi na hAchtanna um Stádas Comhionann 2000-2018. Ina theannta sin, tugann an Chomhairle Ealaíon aird ar an gcúlra socheacnamaíoch mar réimse eile ina gcaithfear comhionannas deiseanna, rochtain agus torthaí a chinntiú.

Táirgeadh an tSraith Straitéisí seo chun tacú le heagraíochtaí ealaíne a gcuid Beartas agus Pleananna Gníomhaíochta um Chomhionannais, Éagsúlacht agus Ionchuimsitheacht a ullmhú agus a tháirgeadh agus tá sé beartaithe cabhrú le heagraíochtaí Comhionannas, Éagsúlacht agus Ionchuimsitheacht a neadú agus a neartú mar luachanna a bheidh mar bhun agus taca lena ngníomhaíochtaí.

Íoslódáil an tSraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta

 

 

 

 

 

 

Clár In the Open / Faoin Spéir mhí an Mheithimh

Is éard atá i Louth Culture Quest, Ionad Ealaíon na Tána nátóraíocht taisce thodhchaíoch, aip-bhunaithe, ar fud an chontae, agus tá sé báite sna healaíona agus san oidhreacht. Tá cómhaoiniú á dhéanamh ar an tionscadal ag an gComhairle Ealaíon | In the Open / Faoin Spéir agus ag Comhairle Contae Lú, agus beidh sé ar siúl idir Aibreán - Nollaig 2022.


Is éard atá i Louth Culture Quest, Ionad Ealaíon na Tána nátóraíocht taisce thodhchaíoch, aip-bhunaithe, ar fud an chontae, agus tá sé báite sna healaíona agus san oidhreacht. Tá cómhaoiniú á dhéanamh ar an tionscadal ag an gComhairle Ealaíon | In the Open / Faoin Spéir agus ag Comhairle Contae Lú, agus beidh sé ar siúl idir Aibreán - Nollaig 2022.

Ní mór duit aip Louth Culture Quest a cheannach agus tabhairt faoi thóraíocht taisce thodhchaíoch ina dtabharfaidh tú turas ar Chontae Lú, ó Leithinis Chuaille go dtí Baile Trá cois farraige, agus cuairt de shiúl na gcos ar bhailte Dhún Dealgan agus Dhroichead Átha. Beidh tú armtha le do ghléas móibíleach, agus beidh coimeádaí ón todhchaí darb ainm Lugh mar stiúir agat (atá á thaibhiú ag Joe Rooney ó Father Ted). Rachaidh tú ar aistear ama, agus tabharfaidh tú turas ar láithreáin oidhreachta Chontae Lú, ag breathnú ar shaothair nua-choimisiúnaithe ealaíne agus ag athrú chúrsa na staire.

Tá an Contae roinnte ina 4 chrios, Tuaisceart Lú, Dún Dealgan, Deisceart Lú agus Droichead Átha. Cruthaíodh 20 saothar ealaíne le 4 amharc-ealaíontóir go sonrach don tóraíocht, le cúig shaothar ealaíne i ngach crios. Agus an tóraíocht curtha i gcrích ag an lucht féachana féadfaidh siad dul i dteagmháil le hIonad Ealaíon na Tána chun suaitheantas speisialta ó Louth Culture Quest a bhailiú. I measc na n-ealaíontóirí a coimisiúnaíodh tá David Callan, ealaíontóir saothar ilmheáin a oibríonn lena ghrá geal, Gráinne Murphy, cruthaitheoir íomhá agus déantóir priontaí.

Ag gach saothar ealaíne is féidir le lucht féachana breathnú ar ghearrscannán in aip Louth Culture Quest, ina n-insíonn coimeádaí ón todhchaí dóibh faoin saothar ealaíne agus céard a tharlóidh sa chuid seo de Chontae Lú 30 bliain amach anseo. Scríobh Nicola Cassidy, údar atá de bhunú Lú, an scéal.

An scannánóir Steven Larkin a chruthaigh na scannáin, agus tá siad curtha i láthair le ceol a chum James Mackin. Ba iad Nebula Innovations, forbróir de bhunú Dhroichead Átha, a rinne forbairt ar an aip le brandáil agus dearadh ó Grandson Design Studio atá lonnaithe i nDún Dealgan. Ar an iomlán, chuir 14 cleachtóir cruthaitheacha atá ag cur fúthu i gContae an Lú nó gurb as Contae an Lú iad leis an tionscadal.

Is féidir an aip a íoslódáil ar €4.99 ó Google Play nó ón App Store.  

 

Is féidir níos mó eolais faoi chláir In the Open / Faoin Spéir a fháil anseo:

https://www.artscouncil.ie/InTheOpen/

Lean #InTheOpenFaoinSpeir ar na meáin shóisialta chun na scéalta is déanaí a fháil.

 

 

 

Soláthar Seirbhísí Tacaíochta d’Fhoirm Ealaíne

Beidh an Chomhairle Ealaíon ag seoladh cur chuige nua maidir le soláthar seirbhísí tacaíochta d'fhoirm ealaíne i mí Meithimh 2022 ar nós seirbhísí Comhairleoireachta, Measúnaithe agus Taighde. Beimid ag aistriú go dtí cur chuige Córas Dinimiciúil Ceannaigh a ceapadh mar fhreagairt ar chomhairliúchán intreach dian agus ar phróiseas aiseolais a thugann deiseanna feabhsaithe chun solais.


Beidh an Chomhairle Ealaíon ag seoladh cur chuige nua maidir le soláthar seirbhísí tacaíochta d'fhoirm ealaíne i mí Meithimh 2022 ar nós seirbhísí Comhairleoireachta, Measúnaithe agus Taighde. Beimid ag aistriú go dtí cur chuige Córas Dinimiciúil Ceannaigh a ceapadh mar fhreagairt ar chomhairliúchán intreach dian agus ar phróiseas aiseolais a thugann deiseanna feabhsaithe chun solais.

Ina iomláine, tá sé mar aidhm ag an bpróiseas inrochtaineacht agus trédhearcacht a mhéadú maidir leis an gcaoi a bhfaigheann an Chomhairle Ealaíon na seirbhísí céanna agus leis an gcaoi a gcuireann an Chomhairle fáilte roimh thuilleadh éagsúlachta de ghlórtha agus muid ag obair chun tacaíocht a thabhairt do na healaíona in Éirinn agus chun iad a fhorbairt.

Beimid ag óstáil seisiún eolais maidir leis seo ar 20 Meitheamh ag 3pm. Más mian leat a bheith i láthair, cláraigh ach ríomhphost a chur chuig: ArtsDPS@artscouncil.ie.

Beidh sé seo ar fáil le breathnú air ar eTenders le linn mhí an Mheithimh agus is féidir tuilleadh eolais a fháil anseo.

Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Babhta 1, 2023

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon  Déardaoin an 28 Iúil 2022 ag 5.30 i.n.

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt an 21 Meitheamh 2022 ar aghaidh.


Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon  Déardaoin an 28 Iúil 2022 ag 5.30 i.n.

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt an 21 Meitheamh 2022 ar aghaidh

Tairgfidh an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Tionscadail sna catagóirí seo a leanas:

 • Ailtireacht
 • Rannpháirtíocht sna hEalaíona
 • Sorcas
 • Damhsa
 • Scannán
 • Litríocht
 • Ceol
 • Sráidealaíona agus Seónna
 • Amharclannaíocht
 • Na hEalaíona Traidisiúnta
 • Na hAmharc-ealaíona
 • Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

 

Trí na Dámhachtainí Tionscadail de chuid na Comhairle Ealaíon, tacaítear le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne agus gach cleachtas ealaíon thuas. Is féidir na treoirlínte dámhachtana maidir le gach dámhachtain a íoslódáil ón leathanach dar teideal maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon ó thús mhí an Mheithimh.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí.

Cé nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh:

 • Eagraíochtaí atá ag fáil maoiniú faoi na cláir seo a leanas de chuid na Comhairle Ealaíon faoi láthair: Fáiltítear roimh Mhaoiniú Straitéiseach, Maoiniú Ionad Ealaíon, Maoiniú Comhpháirtíochta - trí rannpháirtíocht a leithéid d’eagrais mar chomhpháirtithe
 • Eagraíochtaí nó daoine aonair a bhfuil iarratas le haghaidh Mhaoiniú Deontais do na hEalaíona in 2023 curtha isteach acu cheana
 • Daoine a oibríonn ar bhonn leanúnach le heagraíochtaí atá á maoiniú trí aon cheann de na cláir thuas
 • Comhaltaí de Chomhairle na nInstitiúidí Náisiúnta Cultúrtha atá maoinithe go díreach ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
 • Daoine aonair nó eagraíochtaí nach bhfuil cuntas teiste inléirithe mar ealaíontóirí ná mar eagraíochtaí gairmiúla acu
 • Daoine atá i mbun oideachais fochéime faoi láthair (lena n-áirítear iad siúd atá ag gabháil do chúrsaí bonnchéime) nó a bheidh ina bhun le linn na tréimhse a bhfuil an dámhachtain seo ar fáil.
 • Daoine atá ag lorg tacaíochta i dtreo táillí le haghaidh oideachas iarchéime (lena n-áirítear neamhchreidiúnaithe)/ardoideachais nó staidéir
 • Tabhair faoi deara: ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar an dámhachtain mar dhuine aonair agus mar bhall d’eagraíocht – e.g. ní féidir leat iarratas a dhéanamh mar stiúrthóir ealaíne ar chuideachta agus iarratas a dhéanamh faoi d’ainm féin freisin

 

Tacaíochtaí Rochtana

Má tá tú faoi mhíchumas agus ba mhaith leat iarratas a dhéanamh, déan teagmháil le hOifigeach Rochtana na Comhairle Ealaíon le do thoil, ar an nguthán (01 618 0200/01 618 0243) nó trí ríomhphost (access@artscouncil.ie) chomh luath agus is féidir roimh an spriocdháta.

 

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chostais bhreise le riachtanais rochtana a d’fhéadfadh a bheith agat mar chuid de d’iarratas a chlúdach.

 

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an suíomh seirbhísí ar líne roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh suas le cúig lá oibre a bheith i gceist chun bhur gclárúcháin a dhearbhú agus mar sin tá sé an-tábhachtach go gcláródh sibh a luaithe agus is féidir.

 

Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:

Twitter: @artscouncil_ie

Facebook: @artscouncilireland

Instagram: @artscouncilireland

 

 

Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2023

Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 i.n., Déardaoin an 8 Meán Fómhair 2022

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 28 Meitheamh 2022 ar aghaidh.


Is é an spriocdháta i gcomhair iarratas: 5.30 i.n., Déardaoin an 8 Meán Fómhair 2022

Beifear ag glacadh le hiarratais ón 28 Meitheamh 2022 ar aghaidh.

Is é is cuspóir le Maoiniú Straitéiseach infheistíocht a chur sa bhonneagar riachtanach a theastaíonn chun na healaíona a chothú agus a fhorbairt in Éirinn agus tacaíocht a thabhairt don bhonneagar sin.

Ní mór dóibh siúd a fhaigheann Maoiniú Straitéiseach obair ríthábhachtach a dhéanamh le go gcuirfí na tosaíochtaí beartais a shonraítear i straitéis deich mbliana na Comhairle Ealaíon (Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh) i gcrích.

Agus Maoiniú Straitéiseach á tairiscint aici, is mian leis an gComhairle Ealaíon an méid seo a leanas a chinntiú:

 • Soláthar oibre ealaíne agus/nó imeachtaí, gníomhaíochtaí, seirbhísí den chéad scoth
 • Deiseanna iontacha d’ealaíontóirí agus/nó gairmithe ealaíon chun a gcleachtas a fhorbairt agus/nó chun saothar ardchaighdeáin a chruthú nó dul i ngleic le saothar ardchaighdeáin.
 • Go léireofar éagsúlacht na hÉireann comhaimseartha san obair a dtacaíonn sí léi
 • Go mbainfidh níos mó daoine taitneamh as taithí ealaíon d’ardchaighdeán
 • Go mbeidh rannpháirtíocht níos mó ag an bpobal agus leis an bpobal
 • Go mbainfear caighdeáin sármhaitheasa amach maidir le rialachas agus bainistíocht sna healaíona.

Baineann Maoiniú Straitéiseach le heagraíochtaí amháin. Ní féidir le heagraíocht níos mó ná iarratas amháin a dhéanamh gach bliain ar Mhaoiniú Straitéiseach.

Foilseofar treoirlínte ar an leathanach dar teideal maoiniú atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin i lár mhí an Mheithimh.

Ní ghlacfar le hiarratais ach ar shuíomh Gréasáin na seirbhísí ar líne de chuid na Comhairle Ealaíon agus ní mór an t-ábhar tacaíochta ar fad a sheoladh isteach ar líne.Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an gcóras roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas. D’fhéadfadh sé suas le cúig lá oibre a thógáil sula ndearbhófar do chuid clárúchán, mar sin tá sé an-tábhachtach go gclárófá chomh luath agus is féidir.

Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:

Twitter: @artscouncil_ie

Facebook: @artscouncilireland

Instagram: @artscouncilireland

Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair

Tá iarratais á lorg i gcomhair tograí a bhfuil maoiniú á lorg iontu chun tacaíocht a thabhairt do shaothar a thabhairt ar chamchuairt agus a scaipeadh thar raon foirmeacha ealaíne agus raon cleachtais ealaíne. Tá an scéim seo deartha chun tacú le camchuairteanna agus scaipeadh saothair i ngach disciplín ealaíne, idir Eanáir 2023 agus Meitheamh 2023.


Tá iarratais á lorg i gcomhair tograí a bhfuil maoiniú á lorg iontu chun tacaíocht a thabhairt do shaothar a thabhairt ar chamchuairt agus a scaipeadh thar raon foirmeacha ealaíne agus raon cleachtais ealaíne. Tá an scéim seo deartha chun tacú le camchuairteanna agus scaipeadh saothair i ngach disciplín ealaíne, idir Eanáir 2023 agus Meitheamh 2023.

 

Beidh foirmeacha iarratais ar fáil ón 31 Bealtaine 2022. Is é an spriocdháta i gcomhair camchuairteanna a bheidh ar siúl idir Eanáir agus Meitheamh 2023 ná Déardaoin an 30 Meitheamh 2022 ag 5.30 i.n.

 

Tá an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair oscailte d’iarratais ó eagraíochtaí agus ó dhaoine aonair. Ó tugadh isteach í sa bhliain 2010, tá na scéimeanna Camchuairte bunaithe ar phrionsabal an chomhoibrithe idir na daoine a léiríonn saothar agus na daoine a chuireann saothar i láthair don lucht féachana/éisteachta.

 

Chun sonraí a fháil maidir leis an scéim lena n-áirítear foirmeacha ealaíon ar leith agus tosaíochtaí chleachtais ealaíon, déan tagairt do na Treoirlínte d’Iarratasóirí in 2023 um Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair atá ar fáil ar ár suíomh gréasáin, ar an leathanach dar teideal maoiniú.

 

Má tá aon cheisteanna agat maidir leis an scéim seo, déan teagmháil le suzanne.ring@artscouncil.ie.  

Má tá aon cheisteanna agat a bhaineann go sonrach le foirmeacha ealaíne nó le cleachtais ealaíon, cuir ríomhphost chuig an bhfoireann ábhartha le do thoil. Tá na sonraí teagmhála ar fad ar leathanach Teagmhálacha shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon.

 

Tabhair faoi deara, le do thoil, go bhfuil athbhreithniú ar an Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair ar siúl faoi láthair agus d’fhéadfadh athruithe a bheith i gceist i mbabhtaí maoinithe amach anseo.

 

 

 

ilDÁNA 2022 / 2023

Is scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona.


Is scéim í ilDÁNA a ceapadh chun cur le sceideal TG4 trí thacú le déanamh fadscannán uaillmhianach faisnéise Gaeilge ar na healaíona.

I mbliana, ba mhaith linn suas le dhá fhad scannán shuntasacha faisnéise a mhaoiniú, le buiséad suas le €120,000 an ceann. Is é an rún atá againn ná go dtabharfaidh ceann de na scannáin faisnéise glór faoi leith don ionchuimsitheacht agus don ilchineálacht sna healaíona agus go mbeidh daoine nua agus daoine nach gcloistear go minic uathu páirteach go gníomhach ann.

Fad a fháilteofar roimh iarratais a bhaineann le réimse ealaíne nó cleachtas ealaíne ar bith, ba mhaith linn fáilte ar leith a chur roimh iarratais trína bhfiosrófar foirmeacha ealaíne amhail ailtireacht, amharclannaíocht, ealaín sráide agus foirmeacha eile ealaíne nach minic a gcuirtear faoi chaibidil iad i gcláracha faisnéise ealaíon i nGaeilge.

Ní mór iarratais a dhéanamh chuig TG4 ar an gcóras iarratais ar líne tráth nach déanaí ná 17:00, Dé hAoine an 15 Iúil 2022.

Tuilleadh eolaishttps://www.artscouncil.ie/ga/Cisti/ilDaNA/


Ní mór d'iarratasóirí gach oibleagáid reachtúil iomchuí a chomhlíonadh.
Beidh gach conradh ag brath ar Dheimhniú Imréitigh Cánach ó na Coimisinéirí Ioncaim a chur ar fáil.
Ní mór d'iarratasóirí a thuiscint go bhféadfaí an fhaisnéis a chuirtear ar fáil a nochtadh don phobal faoin Acht um Shaoráil Faisnéise.
Ní ann do chomhaontú nó go mbeidh conradh foirmiúil sínithe thar ceann TG4. Is leis an léiritheoir a bheidh cóipcheart ar an scannán.

 

Beidh seisiún eolais ar líne ar ilDÁNA á reáchtáil ag TG4 agus ag an Chomhairle Ealaíona ar an Déardaoin, 9 Meitheamh ar 9:30am. 

 

Is féidir clárú don seisiún eolais seo leclaruildana@tg4.ie

Nuacht ón bPobal
Ealaín na Gaeltachta: Straitéis 2023-2027

Tá Ealaín na Gaeltachta ag forbairt straitéis úr 2023-2027.  Beidh an straitéis seo ina gné lárnach den chreatlach náisiúnta straitéise d’fhorbairt na n-ealaíon, araon le straitéis Údarás na Gaeltachta agus straitéis na Comhairle Ealaíon Saothar Ealaín Iontach Á Thairgeadh.   


Tá Ealaín na Gaeltachta ag forbairt straitéis úr 2023-2027.  Beidh an straitéis seo ina gné lárnach den chreatlach náisiúnta straitéise d’fhorbairt na n-ealaíon, araon le straitéis Údarás na Gaeltachta agus straitéis na Comhairle Ealaíon Saothar Ealaín Iontach Á Thairgeadh.   

 

 

Mar chuid de seo, tá muid ag lorg aiseolais, tuairimí, agus moltaí ó phobal na Gaeltachta, idir ealaíontóirí agus eagraíochtaí agus an pobal i gcoitinne, an óige san áireamh. Tá comhairleoir neamhspléach, Dermot McLaughlin, ag dul i mbun na taighde seo agus is Dermot a bheith ag déanamh scagadh ar thorthaí an tsuirbhé seo.

 

 

Mar eolas ar an phróiseas a bhaineann leis an suirbhé seo, tá sé deartha ag Dermot le hionchur ó fhoireann Ealaín na Gaeltachta; tá an suirbhé seo á scaipeadh ag Ealaín na Gaeltachta agus faoi réir RGCS (An Rialachán Ginearálta maidir le Cosaint Sonraí); níl muid ag bailiú sonraí pearsanta (ainm, seoladh srl), agus is é Dermot a bheidh ag déanamh anailís ar na freagraí agus na torthaí.

 

 

*Más maith leat an suirbhé seo a líonadh mar dhuine aonair (m.s. ealaíontóir/ball don phobal) agus mar ionadaí do eagras nó do ghrúpa, tá fáilte romhat dhá suirbhé a líonadh chun an dá taithí/comhthéacs éagsúil a chuir in iúl.

 

 

Má bhíonn aon cheist agat faoin suirbhé, is féidir leat teagmháil a dhéanamh le Dermot d@dermotmclaughlin.ie agus ar 086 234 9271.

 

Tá Ealaín na Gaeltachta fíorbhuíoch díot as cabhrú linn - go raibh míle maith agat!

 

Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha

Fógrófar deiseanna le haghaidh Comhlaigh Chruthaitheacha oibriú i gcomhar le tionscnamh na Scoileanna Ildánacha ar chuntais mheán sóisialta na Comhairle Ealaíon sna seachtainí amach romhainn.


Fógrófar deiseanna le haghaidh Comhlaigh Chruthaitheacha oibriú i gcomhar le tionscnamh na Scoileanna Ildánacha ar chuntais mheán sóisialta na Comhairle Ealaíon sna seachtainí amach romhainn.

Tá an Chomhairle Ealaíon ag féachaint le dul i mbun oibre le ceathrar Comhlach Cruthaitheacha, le taithí ábhartha, chun tacú le tionscadal píolótach a chur i gcrích do chohórt scoileanna i dtimpeallachtaí malartacha ó fhómhar 2022 ar feadh dhá bhliain.

Tacaíonn tionscnamh na Scoileanna Ildánacha le scoileanna na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Díreoidh an tionscadal píolótach seo ar scoileanna a bhfuil cineálacha ar leith comhthéacsanna oideachais acu nár ghlac páirt go fóill i dtionscnamh na Scoileanna Ildánacha.

Sna míonna amach romhainn, beidh deiseanna eile ann do mhúinteoirí, ealaíontóirí, cleachtóirí cruthaitheacha agus daoine aonair atá ag obair in eagraíochtaí in earnáil na n-ealaíon agus san earnáil chultúrtha a bheith páirteach i dtionscnamh na Scoileanna Ildánacha mar Chomhlach Cruthaitheach. Coinnigh súil ar ár gcuntais ar na meáin shóisialta!

Tionscnamh suaitheanta is ea Scoileanna Ildánacha den chlár Éire Ildánach chun cumas na cruthaitheachta i ngach leanbh a chumasú. Tá Scoileanna Ildánacha faoi threoir na Comhairle Ealaíon i gcomhpháirt leis an Roinn Oideachais agus an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán.