San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Comhdháil Óige Ildánach 2021
Ceann Comhionannais, Éagsúlachta gus Ionchuimsithe (EDI)
Tuarascáil Benson
Foilsiú na Tuarascála faoin Éagsúlacht agus Dámhachtainí na Comhairle Ealaíon 2020
An mian leat iarratas a dhéanamh ar Chomhaltacht Fulbright um Chlár Éire Ildánach?
Réamhléiriú de ‘Entaglement’, taispeántas 2021 de Phailliún na hÉireann sa Veinéis
Breac síos an dáta! Clinic Eolais ar líne atá ag teacht aníos maidir le dámhachtainí scannáin na Comhairle Ealaíon do 2021
Seisiún faisnéise i ndáil le scríbhneoirí agus daoine aonair atá i mbun oibre sa litríocht: Dámhachtain Lúfaireachta na Comhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An Scéim um Chleachtas Amaitéarach agus Deonach
Spriocdháta do Scéim Ensembles na nÓg 2021 - 15 Aibreán
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Dámhachtain d’Ealaíontóirí na Chéad Ghlúine Eile
Ghairmeacha Oscailte 2022
Meabhrúchán faoi Scéimeanna Amharclannaíochta le Teacht
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair le haghaidh 2022
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
Nuacht ón bPobal
Fógraíonn First Fortnight imeacht a chomhbhunaitheora agus a phríomhfheidhmeannaigh, David Keegan
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2021
Seachtain Scoileanna Ildánacha
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’Ionaid Ógtheagmhála atá ag súil le hiarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2021
Ghairmeacha Oscailte 2022

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon spriocdháta i gcomhair Ghairmeacha Oscailte 2022

Cuirfear tús leis an tréimhse inar féidir iarratais a chur isteach don chéad bhabhta eile den Ghlao Oscailte (Céim a haon) an 30 Márta. Is é an spriocdháta do na scéimeanna nua 5.30 pm Déardaoin, 29 Aibreán 2021. Glacfar le hiarratais ar shuíomh gréasáin na Seirbhísí ar Líne de chuid na Comhairle Ealaíon.

 

Faisnéis faoin Dámhachtain

Gairm Oscailte ar ealaíontóirí agus ar eagraíochtaí ealaíon na hÉireann chun tionscadail chomhoibritheacha cheannródaíocha atá dírithe ar an bpobal a chruthú a bhfuil uaillmhian, tionchar agus scála ag baint leo a spreagann plé, agus a ghríosaíonn nó a thugann freagra i dtaca le háit agus féiniúlacht mar chuid d’Éirinn na linne seo.

Is clár é Gairmeacha Oscailte d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíon chun a gcleachtas a fhorbairt agus a athrú ó bhun agus aird a tharraingt ar a saothar don phobal ar scála náisiúnta, agus ealaín ag a bhfuil próifíl ard a bheidh lárnach i saol daoine a chruthú.

Laistigh de chomhthéacs na dámhachtana seo, tagraíonn comhoibriú d’oibriú le healaíontóirí nó eagraíochtaí eile, nó d'fhéadfadh sé tagairt do chomhoibriú le pobail áite nó pobail chomhspéise. Tuigtear tionscadail lena mbaineann ‘scála agus uaillmhian’ mar shaothar nach féidir a bhaint amach i do chleachtas reatha, atá suntasach ó thaobh físe de, is cuma faoin scála fisiciúil, saolta nó cainníochtúil.

D’fhéadfadh na tionscadail a bheartaítear mar fhreagairt don Ghairm Oscailte a bheith i bhfoirm ealaíne ar bith nó d’fhéadfadh siad a bheith trasdisciplíneach nó idirdhisciplíneach.

Spriocdháta

17:30, Déardaoin 29 Aibreán 2021

Uasmhéid na dámhachtana

400,000

Foirm agus cleachta(i)s ealaíne

Ailtireacht, Rannpháirtíocht sna healaíona, Sorcas, Damhsa, Féilte agus imeachtaí, Scannán, Litríocht, na hEalaíona áitiúla, Ceol, Ceoldrámaí, Ealaíona sráide, Amharclannaíocht, na hEalaíona traidisiúnta, Ionaid tionóil, na hAmharc-ealaíona, Daoine óga, leanaí agus oideachas

Cineál iarratasóra

Gach cineál

Iarratas comhoibritheach indéanta?

Tugaim

An Próiseas iarratais

Soláthrófar sonraí iomlána an phróisis iarratais i dtreoirlínte na scéime.

Treoirlínte

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí ar cónaitheoirí de chuid (Phoblacht) na hÉireann iad. Bíonn cásanna eisceachtúla ann nuair a ghlacann an Chomhairle Ealaíon le hiarratais incháilithe ó dhaoine nach cónaitheoirí de chuid (Phoblacht) na hÉireann iad. Sula n-admhódh an Chomhairle Ealaíon go bhfuil iarratas den sórt sin incháilithe, áfach, bheadh ar an gComhairle a bheith sásta go gcuirfeadh torthaí togra den sórt sin le healaíona (Phoblacht) na hÉireann. Ní mór do thograí a fhaightear ó eagraíochtaí a fhaigheann maoiniú ón gComhairle Ealaíon faoi Mhaoiniú Straitéiseach, Comhpháirtíochta nó d'Ionaid Tionóil fianaise a sholáthar gur tionscadal eisceachtúil atá i gceist agus go bhfuil sé taobh amuigh de shainchúram a ngníomhaíochtaí maoinithe.