San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Samhna dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Foireann na Scoileanna Ildánacha á Fógairt ag an gComhairle Ealaíon
Age & Opportunity – Féile na Bealtaine, 2018
Deontais agus Dámhachtainí
Meabhrúchán: Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2017: Ealaín Chomhoibríoch agus Gníomhaíochas
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 25 Eanáir 2018, 5.30 p.m
An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair i gcomhair camchuairteanna a bheidh ag tosú idir Iúil agus Nollaig 2018 / Réamhphleanáil 2019
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2018
Nuacht ón bPobal
Gairm Oscailte ar Shraith Máistir-Ranganna 1 de chuid Belltable: Connect a bhfuil an Chomhairle Ealaíon ag tacú léi faoin Scéim um Fhorbairt Ealaíontóirí Amharclannaíochta
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Foireann na Scoileanna Ildánacha á Fógairt ag an gComhairle Ealaíon

Comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon, an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Roinn Oideachais agus Scileanna is ea tionscnamh na Scoileanna Ildánacha.

 

Tá ríméad ar an gComhairle Ealaíon foireann na Scoileanna Ildánacha a fhógairt. Tugadh beirt mhúinteoirí ar iasacht don tionscnamh ar bhonn lánaimseartha; Laura Keogh (Iar-Bhunoideachas) agus Ross Curran (Bunoideachas agus Luathoideachas). Mar aon lena dtaithí múinteoireachta, rachaidh cleachtas cruthaitheach pearsanta na beirte chun leasa d'obair na foirne. Cheap an Chomhairle Ealaíon an fhondúireacht idirnáisiúnta, Creativity, Culture and Education (CCE) mar Cheannaire Tionscadail, freisin. Tá an-taithí ag CCE maidir le cláir ealaíon agus chruthaitheachta a sholáthar ar fud an domhain agus rachaidh an taithí sin chun tairbhe don tionscnamh seo.

 

Comhpháirtíocht idir an Chomhairle Ealaíon, an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta agus an Roinn Oideachais agus Scileanna is ea tionscnamh na Scoileanna Ildánacha. Cuireann Scoileanna Ildánacha leis na gealltanais a dtugtar breac-chuntas orthu sa Chairt um na hEalaíona san Oideachas agus is clár tábhachtach é faoi Cholún a hAon de Chlár Éire Ildánach 2017-2022: Scód a ligean le Cumas na Cruthaitheachta i ngach Leanbh. Fáiltíonn an Chomhairle Ealaíon roimh na gealltanais a tugadh i gCáinaisnéis 2018 chun an tionscnamh a chur i bhfeidhm, ag tosú leis an gcéad timthriall dhá bhliain a chlúdaíonn na blianta acadúla 2017/18 agus 2018/19.

 

Tá sé mar aidhm ag Scoileanna Ildánacha na healaíona agus an chruthaitheacht a chur i gcroílár shaol na leanaí agus na ndaoine óga. Déanfaidh na scoileanna rannpháirteacha a bplé leis na healaíona a thuiscint, a fhorbairt agus a cheiliúradh. Mar thoradh air sin, beidh siad in ann an dóigh a n-oibríonn siad a athrú ar mhórán bealaí. Bainfidh siad sochar as an réimse acmhainní ina scoil agus ina bpobal i gcoitinne; déanfaidh siad bealaí nua oibre a fhorbairt a neartóidh an tionchar atá ag an gcruthaitheacht ar fhoghlaim, ar fhorbairt agus ar leas na scoláirí.

 

Tá dlúthbhaint ag an gComhlach Cruthaitheach leis an tionscnamh. Tá an Comhlach Cruthaitheach ríthábhachtach chun cleachtais chruthaitheacha spreagthacha a leabú sa teagasc agus san fhoghlaim. Oibríonn Comhlaigh Chruthaitheacha i gcomhpháirtíocht le roinnt scoileanna, i ngrúpaí réigiúnacha, chun forbairt a dhéanamh ar an eolas, ar an saineolas agus ar na cineálacha cuir chuige a chothóidh cleachtas cruthaitheach gach scoile. Cuireann siad córas ar fáil do na scoileanna seo le go mbeidh siad ábalta a bhfoghlaim agus a ndea-chleachtas a roinnt lena chéile.