San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán na Meitheamh dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Plean Forfheidhmithe agus Beartas Gníomhaíochta Comhshaoil na Comhairle Ealaíon
Sraith Straitéisí i gcomhair Comhionannais, Éagsúlachta agus Ionchuimsitheachta
Clár In the Open / Faoin Spéir mhí an Mheithimh
Soláthar Seirbhísí Tacaíochta d’Fhoirm Ealaíne
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Babhta 1, 2023
Spriocdháta: Maoiniú Straitéiseach 2023
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
ilDÁNA 2022 / 2023
Nuacht ón bPobal
Ealaín na Gaeltachta: Straitéis 2023-2027
Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Babhta 1, 2023

Is é an spriocdháta don chéad bhabhta eile de Dhámhachtainí Tionscadail na Comhairle Ealaíon  Déardaoin an 28 Iúil 2022 ag 5.30 i.n.

Féadfar iarratas a dhéanamh ó Dé Máirt an 21 Meitheamh 2022 ar aghaidh

Tairgfidh an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Tionscadail sna catagóirí seo a leanas:

 • Ailtireacht
 • Rannpháirtíocht sna hEalaíona
 • Sorcas
 • Damhsa
 • Scannán
 • Litríocht
 • Ceol
 • Sráidealaíona agus Seónna
 • Amharclannaíocht
 • Na hEalaíona Traidisiúnta
 • Na hAmharc-ealaíona
 • Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas

 

Trí na Dámhachtainí Tionscadail de chuid na Comhairle Ealaíon, tacaítear le gníomhaíochtaí tionscadail ar leith maidir le gach foirm ealaíne agus gach cleachtas ealaíon thuas. Is féidir na treoirlínte dámhachtana maidir le gach dámhachtain a íoslódáil ón leathanach dar teideal maoiniú atá ar fáil ar shuíomh gréasáin na Comhairle Ealaíon ó thús mhí an Mheithimh.

Cé atá i dteideal iarratas a dhéanamh:

Tá an dámhachtain oscailte do dhaoine aonair agus d’eagraíochtaí.

Cé nach bhfuil i dteideal iarratas a dhéanamh:

 • Eagraíochtaí atá ag fáil maoiniú faoi na cláir seo a leanas de chuid na Comhairle Ealaíon faoi láthair: Fáiltítear roimh Mhaoiniú Straitéiseach, Maoiniú Ionad Ealaíon, Maoiniú Comhpháirtíochta - trí rannpháirtíocht a leithéid d’eagrais mar chomhpháirtithe
 • Eagraíochtaí nó daoine aonair a bhfuil iarratas le haghaidh Mhaoiniú Deontais do na hEalaíona in 2023 curtha isteach acu cheana
 • Daoine a oibríonn ar bhonn leanúnach le heagraíochtaí atá á maoiniú trí aon cheann de na cláir thuas
 • Comhaltaí de Chomhairle na nInstitiúidí Náisiúnta Cultúrtha atá maoinithe go díreach ag an Roinn Turasóireachta, Cultúir, Ealaíon, Gaeltachta, Spóirt agus Meán
 • Daoine aonair nó eagraíochtaí nach bhfuil cuntas teiste inléirithe mar ealaíontóirí ná mar eagraíochtaí gairmiúla acu
 • Daoine atá i mbun oideachais fochéime faoi láthair (lena n-áirítear iad siúd atá ag gabháil do chúrsaí bonnchéime) nó a bheidh ina bhun le linn na tréimhse a bhfuil an dámhachtain seo ar fáil.
 • Daoine atá ag lorg tacaíochta i dtreo táillí le haghaidh oideachas iarchéime (lena n-áirítear neamhchreidiúnaithe)/ardoideachais nó staidéir
 • Tabhair faoi deara: ní féidir leat iarratas a dhéanamh ar an dámhachtain mar dhuine aonair agus mar bhall d’eagraíocht – e.g. ní féidir leat iarratas a dhéanamh mar stiúrthóir ealaíne ar chuideachta agus iarratas a dhéanamh faoi d’ainm féin freisin

 

Tacaíochtaí Rochtana

Má tá tú faoi mhíchumas agus ba mhaith leat iarratas a dhéanamh, déan teagmháil le hOifigeach Rochtana na Comhairle Ealaíon le do thoil, ar an nguthán (01 618 0200/01 618 0243) nó trí ríomhphost (access@artscouncil.ie) chomh luath agus is féidir roimh an spriocdháta.

 

Is féidir leat iarratas a dhéanamh ar chostais bhreise le riachtanais rochtana a d’fhéadfadh a bheith agat mar chuid de d’iarratas a chlúdach.

 

Tabhair faoi deara

Ní ghlacfar le hiarratais ach amháin trí shuíomh gréasáin seirbhísí ar líne na Comhairle Ealaíon. Ní mór d’iarratasóirí nár bhain úsáid as an suíomh seirbhísí ar líne roimhe seo clárú roimh ré sula ndéanfaidh siad iarratas.  D’fhéadfadh suas le cúig lá oibre a bheith i gceist chun bhur gclárúcháin a dhearbhú agus mar sin tá sé an-tábhachtach go gcláródh sibh a luaithe agus is féidir.

 

Lean sinn ar ár gcainéil ar na meáin shóisialta le haghaidh nuashonruithe agus cúnaimh:

Twitter: @artscouncil_ie

Facebook: @artscouncilireland

Instagram: @artscouncilireland