English Version

Ailt
Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon Spriocdháta 5:30 i.n., Déardaoin an 11 Meán Fómhair 2014

An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach

Tá sonraí faoi Scéim Chaipitiúil Ceoil 2014 fógartha ag Music Network

Coimisiúin de chuid na Scéime um Choimisiúnú IGNITE i nGaillimh, i Maigh Eo agus i gCorcaigh

Carmel Winters ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC

Níltear ag glacadh le hiarratais a thuilleadh ar don Cheol an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna

Nuacht ón bPobal

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Céadaoin 17 Meán Fómhair

.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 12 1 Meán Fómhair 2014
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir

Bhí saoire tuillte go maith an samhradh beag seo ag roinnt de na daoine a phléann leis na healaíona. Léirigh mórán eile samhlaíocht agus tiomantas iontach, áfach, lena chinntiú go mbainfeadh cuairteoirí agus daoine áitiúla araon sult as eispéiris inrochtana speisialta ealaíne sna féilte pobail ar fud na tíre.

Tá an-lúcháir orm sibh a chur ar an eolas go seolfaidh an Chomhairle Ealaíon leagan nua de Culturefox an mhí seo, an treoir ar líne atá againn le haghaidh imeachtaí cultúrtha na hÉireann. Tá feabhsúcháin mhóra déanta againn agus creidimid go mbeidh an aip níos fusa le húsáid don lucht féachana agus d’eagraíochtaí ealaíon araon dá bharr. Tá cuma álainn chomhaimseartha air chun imeachtaí a thaispeáint. Úsáideann sé teicneolaíocht cheannródaíoch agus, mar sin de, feidhmíonn sé ar luas lasrach ar ghléas soghluaiste nó ar ríomhaire deisce araon. Thar aon rud eile, tig le daoine é a chur in oiriúint dá gcuid leasanna cultúrtha féin. Seolfaidh sé ríomhphost chugat fiú chun a chur i gcuimhne duit go bhfuil tú ar tí imeacht ealaíon a chailleadh a bhfuil suim agat freastal air!

Is mór ag an gComhairle Ealaíon an méid daoine a ghlac páirt i gcríochnú an athbhreithnithe straitéisigh a foilsíodh le gairid. Tosóidh an Chomhairle Ealaíon ar bhreithniú na dtorthaí agus na dtograí san fhómhar. Bhí cur i láthair na léargas ón taighde cáilíochtúil a rinneamar le grúpaí beaga ina raibh baill den phobal as gach cearn den tír ina phríomhthoradh agus ar cheann de na gnéithe ba shásúla agus ba mhó a thug eolas sa phróiseas athbhreithnithe. Sílimid go mbeadh dúil ag go leor daoine a bhfuil baint acu leis na healaíona i dtorthaí an taighde seo. Mar sin de, d’iarramar ar Pathfinder Research, a rinne an taighde, cur i láthair a ullmhú. Tabharfaimid cuireadh dóibh siúd san earnáil an láithreoireacht a chloisteáil iad féin i nGaillimh agus i mBaile Átha Cliath níos faide anonn an mhí seo.

Ar deireadh, tosóidh glacadh na n-iarratas de chuid na Comhairle Ealaíon dár bpríomhchláir deontais airgid (i.e. le haghaidh Eagraíochtaí a Mhaoinítear go Rialta, Maoiniú Bliantúil agus Deontas le haghaidh Clár Bliantúil) an 10 Meán Fómhair agus críochnóidh sé an 10 Deireadh Fómhair. Cuimhnigh nach mbeimid in ann glacadh le hiarratais tar éis 5.30pm an 10 Deireadh Fómhair 2014.

Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride

Stiúrthóir


Scéim Chónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon Spriocdháta 5:30 i.n., Déardaoin an 11 Meán Fómhair 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair na Scéime Cónaitheachta do Choimeádaí Físealaíon, 2014. Is é cuspóir na scéime seo deis a thabhairt do choimeádaithe físealaíon taighde a dhéanamh agus a gcleachtas a fhorbairt, fad is a dhéanfaidh siad clár oibre bliana a chruthú i gcomhpháirt le hionaid ildisciplíneacha agus le húdaráis áitiúla.


Léigh tuilleadh


An Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach

D’fhógair an Chomhairle Ealaíon bunú dámhachtana nua i mí na Nollag 2013, rud lena dtabharfar onóir do shárscríbhneoir ficsin Éireannaigh agus lena spreagfar an chéad ghlúin eile de scríbhneoirí ficsin Éireannaigh. 


Léigh tuilleadh


Tá sonraí faoi Scéim Chaipitiúil Ceoil 2014 fógartha ag Music Network

Tá iarratais ar oscailt anois trínar féidir le grúpaí neamhghairmiúla/grúpaí ensemble neamhghairmiúla iarratas a dhéanamh ar mhaoiniú chun uirlisí ceoil a cheannach

Léigh tuilleadh


Coimisiúin de chuid na Scéime um Choimisiúnú IGNITE i nGaillimh, i Maigh Eo agus i gCorcaigh

Tiocfaidh trí choimisiún nuálacha de chuid na Scéime um Choimisiúnú Ignite i mbláth san fhómhar i nGaillimh, i Maigh Eo agus i gCorcaigh. Is ionann na coimisiúin agus an infheistíocht is mó atá déanta ag an gComhairle Ealaíon riamh in earnáil ealaíon agus míchumais na hÉireann.


Léigh tuilleadh


Carmel Winters ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe ag UCC

Tá lúcháir ar Choláiste na hOllscoile, Corcaigh, agus ar an gComhairle Ealaíon a fhógairt go bhfuiltear tar éis Carmel Winters a cheapadh mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe (Scríbhneoir Scáileáin) 2014-15. Tá an ról mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe cómhaoinithe ag UCC agus ag an gComhairle Ealaíon agus cuirtear é ar fáil i gcomhar le Féile Scannán Chorcaí.


Léigh tuilleadh


Níltear ag glacadh le hiarratais a thuilleadh ar don Cheol an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna

Níltear ag glacadh le hiarratais a thuilleadh ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna don Cheol 2014. Tá maoiniú fós ar fáil chun tacú le hiarratais sna réimsí seo a leanas: ailtireacht, rannpháirtíocht sna healaíona, sorcas, damhsa, litríocht, na sráidealaíona agus seónna, ionaid tionóil agus na físealaíona.


Léigh tuilleadh


Nuacht ón bPobal

Stiúrthóir/Príomhfheidhmeannach á lorg ag Create. Tá Bord Create, an ghníomhaireacht forbartha náisiúnta i gcomhair na n-ealaíon comhoibríoch, ag féachaint le Stiúrthóir/Príomhfheidhmeannach a bhfuil taithí aige/aici a earcú chun an eagraíocht bhríomhar dhinimiciúil ealaíon sin a stiúradh agus í ag bogadh ar aghaidh chuig an gcéad chéim eile dá forbairt náisiúnta agus idirnáisiúnta.


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Tionscadail Chomhoibrithe na hEorpa Cruthaithí. Tá seimineár faisnéise agus ceardlann iarratais á n-óstáil saor in aisce ag Deasc na hEorpa Cruthaithí (DEC), Éire – Oifig Cultúir

Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Newsletter Marketing Powered by Newsweaver