San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Mheán Fómhair dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Imeachtaí Poiblí a nglacfaidh an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach páirt iontu
Deimhniúchán ón gComhairle Ealaíon: Alan Gilsenan ceaptha mar Ealaíontóir Scannán Cónaithe in UCC
Danny Denton ceaptha mar Scríbhneoir Cónaithe 2019-20 i gColáiste na hOllscoile Corcaigh.
Seirbhísí Léiriúcháin Chruthaithigh – Scéim Phíolótach chun Acmhainní Amharclannaíochta a Chomhroinnt
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Infheistíochta na bhFéilte, 2020 – Babhta 2
Glao Deiridh do Dhámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019
Nuacht ón bPobal
Gairm tograí: From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an gCultúr
Aonach Úrscéalta 2020 Áras na Scríbhneoirí
Reáchtálfaidh Arts & Disability Ireland agus The Kennedy Center From Access to Inclusion 2020; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus an Cultúr idir an 11 agus an 14 Bealtaine 2020.
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20
Bí le CREATE agus a gcomhpháirtithe Gailearaí Ealaíne Crawford (Corcaigh), Counterpoints Arts (Londain), Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí agus Heart of Glass (St Helens) le páirt a ghlacadh i Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach in 20

Tugaimid cuireadh duit chuig lá malartuithe agus foghlama faoi chleachtais ealaíontóirí a fheidhmíonn sna spásanna idir ealaíona pobalghníomhacha, oideolaíocht agus an pholaitíocht chun rudaí a chur i ngnímh, a spreagadh, a anailísiú agus a athrú. Níl aon dabht go gcuirfear spás dúinn uile mar chuid den Lá Líonraithe seo le ceist chomhroinnte agus phráinneach a chur: cén chaoi ar féidir le foirmeacha comhoibríocha cleachtais ealaíon – a théann i ngleic le taithí agus eolas saoránach – gníomhaireacht shibhialta agus fuinneamh suntasach i leith athruithe sóisialta a spreagadh agus a chur i bhfeidhm?

Cuirfear tús leis an imeacht ag breathnú ar an bhforas mar choimisinéir, agus díreofar ar an obair atá i mbun ag an ealaíontóir pobalghníomhach a bhfuil cáil idirnáisiúnta uirthi, Tania Bruguera, mar chuid de Choimisiún Tate Modern Turbine Hall Hyundai. Déanfaidh an Dr Cara Courage, Ceann Foirne Tate Exchange; Jane Wells, Bainisteoir Clár Tate Exchange, agus roinnt de Comharsana Tate an t-ábhar seo a phlé le Bruguera. Cathaoirleach: Áine O'Brien Comhstiúrthóir Counterpoints Arts.

Ag oibriú go dlúth le Gailearaí Ealaíne Crawford agus Oifig Ealaíon Chathair Chorcaí, tá an-áthas orainn roinnt mionseisiún a chur ar fail san iarnóin ina léireofar na tionscnaimh chomhoibríocha agus cleachtais ealaíontóirí atá ar bun faoi láthair i gCorcaigh agus sa cheantar máguaird: Óstálfaidh Eve Olney ó Art, Architecture and Activism an mionseisiún NonViolent Communication within Social Collaborative Projects le Spyros Yiorgos agus Giorgos Tsitsirigkos. Bainfear úsáid as fíorchásanna sa cheardlann seo agus déanfar iad a fhiosrú tríd an amharclannaíocht. Cuirfidh an t-ealaíontóir, an coimeádaí agus an t-oideachasóir Fiona Woods Knowledge Commons: Cognitively mapping tools and methods of collaborative practice ar fáil. Is ceardlann í seo ina nglacfaidh rannpháirtithe páirt i mapáil chognaíoch d’eolas an phobail choitianta, lena n-áirítear cartlann Arte Útil, agus iarrfar orthu uirlisí agus modhanna ar aimsigh siad nó ar fhorbair siad trína dtaithí féin a mhalartú. Mid-point: Creative Enquiry Artists-in-Residence in conversation ina labhróidh Mary Brady ó Chomhairle Cathrach Chorcaí agus Ealaíontóirí Cónaitheacha The Creative Enquiry Susan McManamon, Marie Brett, Colette Lewis ag cruinniú comhchéime maidir leis an mbealach is fearr le deiseanna bríocha i leith rannpháirtíochta cruthaithí agus plé a éascú le daoine breacaosta. Éascóidh an socheolaí, an gníomhaí agus an Taighdeoir ar Scéim Éagsúlachta Cultúrtha AIC, Evgeny Shtorn, ceardlann dar teideal The Politics of Representation in Art and Activism. Fiosrófar ceisteanna tábhachtacha agus dúshlánacha maidir le heitic an léirithe agus an teannas a bhíonn ann idir an ealaín agus an gníomhaíochas. CuirfidhMiguel Amado, Stiúrthóir Cork Printmakers ceardlann i láthair dar teideal Undercommoning Curating: Collaboration Towards Co-creation and Community Development. Is é is aidhm leis an gceardlann seo comhchruthaíocht a fhiosrú mar uirlis leis an gcoimeád a shimpliú, ag scrúdú na mbealaí a d’fhéadfadh sé cleachtas ealaíne a fhreagraíonn ar riachtanais, ionchais agus uaillmhianta grúpaí atá ar imeall na sochaí a éascú. 

Breathnóidh na haoi-chainteoirí ar an gcoincheap a bhaineann le saoránaigh mar choimisinéirí níos déanaí san iarnóin. Beidh Patrick Fox Stiúrthóir Heart of Glass ina stiúrthóir ar an dara painéal ar a mbeidh Sören Meschede, coimeádaí agus comhordaitheoir Concomitentes, an Spáinn. Déanfaidh na healaíontóirí Mark Storor, Stephen King agus Linda Curtin a ghlac páirt sa Tionscadal Céatadáin ar son na hEalaíne I Can Colour Between the Lines But I Choose Not To i gCnoc na hAoine, Corcaigh, coimisiúnú pobalbhunaithe agus polaitíocht na háite a imscrúdú. 

I gcomhthéacs Dheich mBliana an Chomóraidh agus ról ríthábhachtach Chorcaí i streachailt na hÉireann ar son na saoirse, is oiriúnach go gcuirfear críoch leis an lá le comhrá ar choincheap an chomórtha agus ról siombalach na healaíne poiblí. Chuige sin, beidh Hammad Nassar, iar-Stiúrthóir Stuart Hall Foundation, a bhfuil Comhaltacht Taighde Paul Mellon aige faoi láthair agus an duine a chuir tús leis an tionscadal Let Our Statues Speak, linn chun machnamh a dhéanamh ar cheisteanna a bhaineann leis an gcuimhne agus na daoine a gcuirtear a stair agus nach gcuirtear a stair leis an gcreatlach uirbeach mar chuid de phróisis níos leithe an chomóraidh. 

Cuirfear críoch leis an lá le fáiltiú chun seoladh Straitéis CREATE nua do 2020-2024 a chomóradh.


Breathnaigh anseo chun tuilleadh faisnéise a fháil faoi na Mionseisiúin.

Clár
Clár do Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach [Íoslódáil an PDF]

Cé ar chóir freastal ar an imeacht seo?
Ealaíontóirí a oibríonn i bhfoirmeacha éagsúla ealaíon i gcomhthéacs cleachtais rannpháirtigh nó phobalghníomhaigh; eagraíochtaí ealaíon agus féilte a mbíonn saothair phobalghníomhacha á gcláreagrú acu; coimeádaithe; oifigigh for-rochtana, forais chultúrtha; oideachasóirí ealaíon; eagraíochtaí pobail. An bhfuil ceisteanna agat faoi Lá Líonraithe CREATE le haghaidh na nEalaíon Comhpháirteach?
Téigh i dTeagmháil Linn