English Version

Ailt
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2014

Tugann an Chomhairle tacaíocht don scannán The Missing Scarf a roghnaíodh ar an bhfadliosta i gcomhair Gradam Academy.

Nuacht Arts Audiences.

Nuacht idirnáisiúnta ó Phointe Teagmhála Cultúrtha an AE

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir
 
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Dé Luain 16 Nollaig .

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 202 Nollaig 2013
Fáilte go heagrán na Nollag dár nuachtlitir

An mhí seo, foilsíonn an Chomhairle Ealaíon a Ráiteas Straitéiseach, ina leagtar amach ár dtreo straitéiseach agus ár bpríomhspriocanna agus príomhchuspóirí agus muid ag dul i dtreo 2014. Beidh Athbhreithniú Straitéiseach lárnach anseo, a scrúdóidh gach gné den obair a dhéanaimid agus a chuirfidh creat ar an gcaoi a ndéanfaimid é sna blianta amach romhainn.

Tabharfaidh an tAthbhreithniú Straitéiseach aghaidh ar an gcaoi a ndéanaimid pleanáil, páirtíocht, cur chun cinn agus foráil do na healaíona. Táimid muiníneach go dtiocfaidh tairbhí fadtéarmacha do na healaíona as an athbhreithniú atá fréamhaithe i réalachas, a thugann dearcaí na hearnála ealaíon agus a páirtnéirí agus páirtithe leasmhara le chéile agus ina gcuirtear taithí comparáideach sa bhaile agus thar lear san áireamh.

Ceapaimid go bhfuil athbhreithniú den chineál seo tráthúil agus riachtanach. Bhí dhá thréimhse a bhí an-éagsúil ag na healaíona sna deich mbliana ón Acht Ealaíon 2003. Ar dtús, bhí cúig bliana againn ina ndearnadh fairsingiú agus forbairt iontach le leibhéil infheistíochta nach bhfacthas cheana. Sna cúig bliana ina dhiaidh sin (2008-2013), cuireadh an-bhrú ar an múnla nuafhorbartha de bharr an ghéarchraptha thobainn ar infheistíocht phoiblí.

Tá scála an laghdaithe sin agus a thionchar ar an éiceolaíocht ealaíon ar an iomlán tagtha chuig pointe anois ag a gcaithfimid breithniú, díriú ar an todhchaí agus cibé athruithe beartais, struchtúir nó maoinithe a theastaíonn a dhéanamh chun an taithí ealaíon is fearr a bhaint amach do mhuintir na hÉireann.

Cuirfear na hathruithe sóisialta, cultúir agus teicneolaíochta a tharla le deich mbliana anuas, a bhfuil cuid díobh ábhartha do na healaíona, san áireamh chomh maith.

Déanfaidh grúpa stiúrtha, faoi chathaoirleacht neamhspleách Terence O’Rourke, maoirseacht ar an athbhreithniú agus beidh daoine ón gComhairle Ealaíon agus daoine seachtracha ina gcomhaltaí de. Tosóidh sé a chuid oibre i mí Eanáir 2014 agus tuairisceoidh sé don Chomhairle sa samhradh. Tá sé dóchúil, mar sin, go mbeidh tionchar ag na torthaí ar infheistíocht na Comhairle Ealaíon ó 2015 ar aghaidh.

Is athbhreithniú é seo a thosaigh an Chomhairle Ealaíon. Beidh na téarmaí tagartha iomlána ar fáil ar ár suíomh gréasáin sna seachtainí amach romhainn, ach is é an aidhm foriomlán scrúdú a dhéanamh ar a gcaoi a dtéann an Chomhairle Ealaíon i ngleic lena shainchúram reachtúil; ar chomh rathúil nó neamhrathúil is atá an Chomhairle Ealaíon ag tacú agus ag forbairt na n-ealaíon i ngach cineál ealaíon agus réimsí cleachtas ealaíon; cinneadh a dhéanamh ar an mbealach is éifeachtaí le pleanáil gus foráil a dhéanamh do na healaíona sa mheántéarma agus san fhadtéarma; agus gach rud a chur in ord tosaíochta dá réir.

Mar chuid tábhachtach den Athbhreithniú Straitéiseach beidh plé idir earnáil na n-ealaíon agus le páirtithe leasmhara eile. Lorgóimid aighneachtaí i scríbhinn ar roinnt ceisteanna tábhachtacha, cruthóimid réimse speisialta ar ár suíomh gréasáin chun na haighneachtaí sin a éascú agus úsáidfimid meáin eile le dul i sainchomhairliúchán go forleathan.

Tá prionsabal maidir le luach na n-ealaíon, céard faoi na healaíona agus céard a dhéanann na healaíona mar bhun agus taca ag an Athbhreithniú, mar aon le muinín go bhfuil na healaíona i gcroílár taithí pobail ar fud na tíre agus gurb iad na healaíona an rud is mó a thugann clú d’Éirinn ar fud an domhain.

 

Le dea-mhéin,

 


An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2014

Beifear in ann iarratas a dhéanamh ar an Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2014 ón 27 Samhain 2013 ar aghaidh.


Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Babhta 2 de Scéim na bhFéilte agus na nImeachtaí 2014. Aithníonn an Chomhairle an ról sainiúil a imríonn féilte ealaíon maidir le próifíl ealaíon bheoga a choinneáil ar leibhéal áitiúil.  Cuireann na féilte deiseanna ar fáil do lucht éisteachta/lucht féachana agus d’ealaíontóirí saothar nua agus bealaí nua chun obair a dhéanamh a bhrath. Aithníonn an Chomhairle an cion mór oibre a dhéanann na coistí deonacha gníomhacha maidir leis na féilte sin a fhorbairt.


Léigh tuilleadh


Tugann an Chomhairle tacaíocht don scannán The Missing Scarf a roghnaíodh ar an bhfadliosta i gcomhair Gradam Academy.

Thréaslaigh an Chomhairle Ealaíon leis an déantóir scannán Eoin Duffy toisc gur roghnaíodh a scannán The Missing Scarf d’fhadliosta an Ghradaim Academy don Ghearrscannán Beochana is Fearr 2014.


Léigh tuilleadh


Nuacht Arts Audiences.

Fógraíonn Arts Audiences foilsiú dhá thuarascáil úra, ‘Arts in Attendance in Ireland’ agus leagan 2013 de ‘Here and Now’ – léargas comair ar chuairteoirí ar ghailearaithe in Éirinn.


Léigh tuilleadh


Nuacht idirnáisiúnta ó Phointe Teagmhála Cultúrtha an AE

An Eoraip Chruthaitheach le seoladh i mí na Nollag 2013.


Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver