San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Aibreáin dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seiceáil Ealaíon agus Sláinte, Seiceáil Isteach in 2017 ar oscailt anois i gcomhair áirithintí
The Readers’ Voice
Soláthar Comhairleoirí Ealaíon
2023: Iardhearcadh na Todhchaí agus EALAÍN: 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: An Dámhachtain do Thionscadail agus Léiriú Ceoldrámaíochta
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta
Scéim Meantóireachta do Scríbhneoirí Ceoil
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Spriocdháta don Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht
Spriocdháta: Scéim Cheangal na nEalaíon agus an Mhíchumais 2017 ar oscailt anois
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

 

 

Mar is gnách, cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an Aontais Eorpaigh le haghaidh cúrsaí cultúir. Déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie.

 

 

Nuacht ó thionscadail reatha atá á maoiniú ag an Eoraip Chruthaitheach agus comhpháirtithe dá cuid

 

Is í Féile PhotoIreland an comhpháirtí Éireannach sa tionscadal Flaneur a fhaigheann tacaíocht ón Eoraip Chruthaitheach. Tá gairm oscailte ag an bhFéile faoi láthair i gcomhair iarratas don phríomhchlár le haghaidh Fhéile 2017. Féadfaidh tú tuilleadh a léamh anseo.

 

D’fhógair Create, Éire an príomhpháirtí sa tionscadal Comhpháirtíocht na nEalaíon Comhpháirteach (CAPP) atá á mhaoiniú ag an Eoraip Chruthaitheach gurb í an t-amharc-ealaíontóir Sarah Brown an t-iarrthóir rathúil le haghaidh Ealaíontóir Cónaithe CAPP i gColáiste na hEolaíochta Sóisialta agus Dlí 2017 sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath.

 

Tá tacaíocht ag an gcónaitheacht seo ó chomhpháirtíocht nua idir UCD Parity Studios, Create, Éire agus CAPP. Is féidir leat tuilleadh a léamh faoi Sarah Browne agus an chónaitheacht anseo.

 

Is í Féile Idirnáisiúnta Cúirt an comhpháirtí Éireannach sa tionscadal Other Wor(l)ds atá á mhaoiniú ag an Eoraip Chruthaitheach agus tá siad ag lorg aighneachtaí oscailte dá n-imeacht ardáin don Fhocal Labhartha. Rachaidh an triúr rannpháirtithe is fearr ar aghaidh chuig Electric Picnic.  Féadfar cur isteach ar an imeacht trí ríomhphost (petemullineaux@gmail.com) agus is é an 13 Aibreán 2017 an spriocdháta. Téigh chuig suíomh gréasáin Cúirt chun tuilleadh a fhoghlaim: http://www.cuirt.ie/event/spoken-word-platform/

 

 

Cad é a shíleann tú faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach?  Cén chaoi ar féidir é a fheabhsú?  Tabhair do thuairim faoin gcomhairliúchán poiblí oscailte.

 

Tá sé mar aidhm leis an gcomhairliúchán tuairimí agus dearcthaí a bhailiú maidir le hábharthacht chuspóirí an chláir, an Eoraip Chruthaitheach, éifeachtúlacht na mbeart a glacadh chun iad a bhaint amach agus éifeachtach a bhforfheidhmithe. Dá bhrí sin, tá sé mar aidhm leis an gcomhairliúchán breisluach an Chláir a mheas i ndáil leis na dúshláin agus na deiseanna sna hearnálacha cultúrtha agus closamhairc, i gcomparáid leis an méid a d’fhéadfadh Ballstáit a bhaint amach astu féin.  Anuas air sin, tá smaointe á lorg sa chomhairliúchán poiblí do chlár a d’fhéadfadh teacht in ionad an chláir, an Eoraip Chruthaitheach tar éis 2020.

 

Féach anseo chun tuilleadh sonraí a fháil.

 

Agallaimh foilsithe ag an nGníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir (EACEA) le tairbhithe faoi Ghairm um Chomhtháthú Dídeanaithe 2016

Bhuail 50 eagraíocht ó 17 dtír as an Eoraip le chéile sa Bhruiséil le haghaidh an chéad chruinnithe de thionscadail a thacaíonn le comhtháthú dídeanaithe agus imirceach.

 

Tá sraith agallamh curtha ar fáil ar líne ag an EACEA leis na heagraíochtaí atá ag fáil tacaíochta agus iniúchadh á dhéanamh ar an taithí atá acu ar a bheith ag obair ar thionscadail chultúrtha le dídeanaithe agus imircigh:

 

https://ec.europa.eu/programmes/creative-europe/news/20170309-what-can-culture-do-social-inclusion-migrants-and-refugees_en

 

Gairmeacha reatha ar mhaoiniú i bhFochlár Cultúir de chuid na hEorpa Cruthaithí

 

Tacaíocht le haghaidh aistriúchán litearthachta na hEorpa:

Foilseofar an chéad ghairm eile ar thograí i gcomhair Tacaíochta d’Aistriúcháin Liteartha idir lár agus deireadh mhí an Mhárta.  Táthar ag súil go mbeidh an spriocdháta i mí na Bealtaine 2017. Tá an snáithe maoinithe seo ar oscailt d’fhoilsitheoirí agus do chuideachtaí foilsitheoireachta chun iarratas a dhéanamh ar chómhaoiniú chun ‘pacáiste’ de 3-10 saothar ficsin liteartha a aistriú, a fhoilsiú agus a chur chun cinn ó theangacha incháilithe agus go teangacha incháilithe.  D’éirigh le Dalkey Archive Press maoiniú a fháil níos luaithe sa bhliain.  Léigh tuilleadh faoin tionscadal anseo.

 

Spriocdháta: le cinneadh Bealtaine 2017 

 

Tabhair cuireadh don Oifig Cultúir labhairt ag d’imeacht

 

Ní hamháin go n-eagraímid ár gcuid imeachtaí féin, ach is minic a thugtar cuireadh do Dheasc na hEorpa Cruthaithí in Éirinn – Oifig Cultúir chun labhairt ag imeachtaí trasna na tíre. Léiríonn an Oifig Cultúir deiseanna maoiniúcháin an Aontais Eorpaigh atá ar fáil faoin gclár, an Eoraip Chruthaitheach, agus tugann sí comhairle faoin gcaoi a dtógtar comhpháirtíochtaí agus a bhforbraítear tionscadail Eorpacha.

 

Má tá sé ar intinn ag d’eagraíocht comhdháil, seimineár, ceardlann nó cruinniú comhpháirtithe a reáchtáil a mbeadh rannpháirtíocht nó freastal na hOifige Cultúir tairbheach dó nó di, déan teagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

Email Newsletter Software by Newsweaver