English Version

Ailt
Clár Comhpháirtíocht Music Generation/na Comhairle Ealaíon

Seolann An Chomhairle Ealaíon mórthaighde maidir le Cruitireacht NA hÉireann

An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n. Déardaoin an 17 Iúil 2014

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2014

Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe a cheapadh

Arts Audiences

Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Cartlann
Cliceáil anseo chun breathnú ar ár gcartlann

Eagarthóir  
Spriocdháta le haghaidh nuachta agus tuairimí Déardaoin 17 Iúil.

Seol scéal nuachta chugainn

Liostáil
Liostáil


nuachtlitir
Imleabhar 11 Eagrán 103 Júli 2014
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir

An mhí seo, tá an tuarascáil ó ghrúpa neamhspleách an athbhreithnithe straitéisigh curtha i gcló againn, grúpa a raibh Terence O’Rourke ina chathaoirleach air. Cuireadh de chúram ar an ngrúpa scrúdú a dhéanamh ar conas a thugann an Chomhairle Ealaíon faoina sainchúram le linn aimsire ina bhfuil athrú suntasach ar siúl ionas gur féidir eolas a dhéanamh dá pleanáil straitéiseach le haghaidh fhorbairt na n-ealaíon in Éirinn sa mheántéarma agus san fhadtéarma.

Tuarascáil a bhfuil fáilte roimpi í seo; cuimsíonn sí moltaí spéisiúla dúshlánacha a chaithfimid ár gcuid ama ag breithniú sna míonna romhainn de réir mar a fhorbraímid ár gcéad straitéis eile. Ó mhí Mheán Fómhair, beidh mionscrúdú á dhéanamh ag an gComhairle Ealaíon ar impleachtaí na tuarascála agus ar conas a thabharfaidh sí tacaíocht agus eolas do bheartais agus do straitéisí amach anseo.

Mar Stiúrthóir ar an gComhairle Ealaíon, d’fhóin mé ar ghrúpa stiúrtha an athbhreithnithe straitéisigh. Ceann amháin de na príomhghnéithe de phróiseas an athbhreithnithe straitéisigh ba ea an rannpháirtíocht a fuaireamar ó raon leathan páirtithe leasmhara.

Chuir an earnáil ealaíon a tiomantas in iúl go soiléir ag cruinnithe i mBaile Átha Cliath, i gCorcaigh agus i Sligeach, agus rinneadh toimhdí agus maímh a scrúdú agus a phlé ar bhealach a bhí dian agus deas, agus glórach in amanna freisin. Méadaíodh an méid a cuireadh leis na cruinnithe sin leis na scórtha aighneacht ardchaighdeáin a tugadh don ghrúpa stiúrtha tríd an suíomh Gréasáin. I measc na ndaoine a d’fhreastail ar chruinnithe ag oifigí na Comhairle Ealaíon bhí faisnéiseoirí tábhachtacha agus speisialtóirí beartais ó raon leathan gníomhaireachtaí poiblí, ranna rialtais, earnálacha pobail agus deonacha agus ón saol acadúil agus ba luachmhar a bhí na tuairimí nua a chuir na daoine sin in iúl.  D’éisteamar leis na tuairimí sin go léir. Fuaireamar tuairimí ó dhaoine ar a raibh aithne againn roimhe agus ó dhaoine nua araon ach bhí tuairim luachmhar le cur in iúl ag gach duine acu. 

An chúis spreagthaigh ba mhó ba ea na léargais a tháinig as an taighde cáilíochtúil a rinneadh le grúpaí de ghnáthbhaill den phobal ó chúlraí éagsúla socheacnamaíocha i limistéir éagsúla den tír. Sin iad na daoine a n-oibrímid ar a son chun tacú leis na healaíona in Éirinn agus chun iad a fhorbairt. 

Luaigh roinnt daoine go raibh ‘bacainní’ ar an méid a bhaineann siad taitneamh as na healaíona agus ar an bpáirt a ghlacann siad iontu, mar shampla am, airgead, ábharthacht agus dúshláin eile. Arís is arís eile, áfach, mhínigh siad go raibh na healaíona ag teastáil uathu anois níos mó ná riamh ar na saolta deacra seo. Luaigh siad an dóigh ar tháinig ardú croí orthu de bharr cruthaitheachta sna riochtaí éagsúla ina bhfuil sí ar fáil agus go raibh sí ina cuid dá scéal pearsanta ‘téarnaimh’.

Is é an dúshlán don Chomhairle Ealaíon anois fíorcheannaireacht a thaispeáint agus tacú lena scéalta agus iad a léiriú. 

Le dea-mhéin,

  

Orlaith McBride Stiúrthóir

 


Clár Comhpháirtíocht Music Generation/na Comhairle Ealaíon

Tháinig Music Generation agus an Chomhairle Ealaíon le chéile ar chlár comhpháirtíochta nua lena bhfuil sé beartaithe luach a chur leis an obair reatha atá á déanamh ag Music Generation maidir le Clár Náisiúnta Oideachas Ceoil a fhorbairt.


Léigh tuilleadh


Seolann An Chomhairle Ealaíon mórthaighde maidir le Cruitireacht NA hÉireann

Tá mórshaothar taighde coimisiúnaithe ag an gComhairle Ealaíon maidir leis an gcruit agus le cruitireacht in Éirinn agus tá an-áthas orainn cuireadh a thabhairt do gach cruitire an suirbhé ar líne a chomhlánú.


Léigh tuilleadh


An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta - 5.30 i.n. Déardaoin an 17 Iúil 2014

Tugann an Chomhairle Ealaíon Dámhachtainí Sparánachta chun cabhrú le healaíontóirí aonair a gcleachtas ealaíne a fhorbairt. Dírítear leis an dámhachtain ar an luach agus an tairbhe a bhaineann ealaíontóir as tréimhse spriocdhírithe i mbun cleachtaidh.


Léigh tuilleadh


Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an spriocdháta i gcomhair Reel Art 2014

Tá an spriocdháta i gcomhair scéim Reel Art 2014 fógartha ag an gComhairle Ealaíon.  Is scéim é Reel Art a seoladh in 2008 agus a ceapadh chun deis uathúil a chur ar fáil d’ealaíontóirí scannán chun cláir faisnéise atá an-chruthaitheach, an-samhlaíoch agus an-turgnamhach a dhéanamh ar théama ealaíne.

Léigh tuilleadh


Is mian leis an gComhairle Ealaíon agus Coláiste na hOllscoile Corcaigh Ealaíontóir Traidisiúnta Cónaithe a cheapadh

Dáta Deireanach le haghaidh Iarratas: 14 Lúnasa 2014 Scoil: An Scoil Ceoil agus Amharclannaíochta Conradh: Téarma Seasta Páirtaimseartha.


Léigh tuilleadh


Arts Audiences

Fógraíodh Lucht Féachana na nEalaíon, cuairt Alistair Spalding, Sadler’s Wells, an tionscnamh ‘Marketplace’, seoladh suíomh gréasáin nua Lucht Féachana na nEalaíon agus coinnigh an dáta saor do chomhdháil an 8 agus 9 Nollaig


Léigh tuilleadh


Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Tugann an Oifig Cultúir roinnt deiseanna chun suntais an mhí seo d’oibreoirí cultúrtha Éireannacha ar fud foirmeacha ealaíne éagsúla. Mar is gnáth cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE i gcomhair cultúir

Léigh tuilleadh
<< Clúdach
Email Software by Newsweaver