San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Eanáir dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
ilDÁNA 2020 / 2021
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.
Faighteoirí Scéim Spás Oibre na nAmharc-ealaíontóirí 2020
Bailiúchán na Comhairle Ealaíon
Tionól Ginearálta Aosdána
Tabhair Leat do Láinnéar Féin an 14 Feabhra. Comhdháil ‘Change Makers’
Scríbhneoir Cónaithe Gaeilge 2020 DC
Comhráití na hOíche Cultúir
Téacs Nuachtlitreach
Seoladh RAISE Céim 2 - glao ar léirithe spéise
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, an 30 Eanáir 2020
Scoileanna Ildánacha - Mí Eanáir 2020
Scéim Ensembles na nÓg 2020
Nuacht ón bPobal
Spriocdháta: Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Cultúir na hEorpa 2020
Tionscadail Chomhoibrithe Cultúir sna Balcáin Thiar 2019
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Comhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht
Próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.

Tá an Roinn Cultúir, Oidhreachta agus Gaeltachta tar éis tús a chur le próiseis comhairliúcháin phoiblí maidir le Beartas Náisiúnta nua ar Ailtireacht.

 

Tríd an mBeartas nua atá molta, tacófar le straitéisí pleanála fadtéarmacha agus cuideofar le dul i ngleic le saincheisteanna barrthábhachtacha lena n-áirítear folláine na sochaí, an t-athrú aeráide agus athghiniúint uirbeach. Tá plécháipéis ullmhaithe ag an Roinn ina leagtar amach scóip agus uaillmhianta an Bheartais Náisiúnta nua ar Ailtireacht, ar a bhfuil an teideal sealadach, 'Places for People'. Tá sé bunaithe ar chúig phríomhthéama:

  • Dearadh d'athléimneacht agus inbhuanaitheacht i leith na haeráide
  • Áiteanna ardchaighdeáin a dhearadh a bheidh chun leas an phobail
  • Ómós don am atá caite agus tionchar a imirt ar an todhchaí
  • Ceannaireacht, agus
  • Eolas agus nuálaíocht.

Is féidir an phlécháipéis Places for People, suirbhé ar líne mar chuid den phróiseas comhairliúcháin, agus ábhar eile a bhaineann le hábhar a fháil ar https://www.chg.gov.ie/heritage/built-heritage/architectural-policy/.