San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Feabhra dár nuachtlitir.
Nuacht na míosa seo
RAISE Céim 3 - Glao ar Léirithe Spéise
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon faighteoirí rathúla dhámhachtainí Authored Works agus Reel Art
Clinicí Maoinithe Amharclannaíochta
Ceapacháin: Scríbhneoir Cónaithe/Comhaltacht le haghaidh 2021
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile do Dhámhachtain Taifeadta agus Foilsithe Deis – 5:30 p.m., Déardaoin, 1 Aibreán 2021
Dámhachtain Lúfaireachta 2021, Babhta 1
Spriocdháta: Maoiniú Deontais do na hEalaíona 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Tionscadail, Déardaoin, 15 Aibreán 2021
Chuireadh chun Comhoibrithe | In the Open | Faoin Spéir
Scéim Ensembles na nÓg 2021
Dámhachtain do Thionscadal Amharclannaíochta - Spriocdháta le teacht
Nuacht ón bPobal
From Access to Inclusion; Cruinniú mullaigh ar na hEalaíona agus ar an gCultúr
Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann
Live out Loud – ag ceiliúradh óige LGBTI+
Wicklow ScreenDance Laboratory - Cóiréagrafaithe na hÉireann ag Bogadh go dtí an Scáileán – Glao ar aighneachtaí
You, Fin and the Play Between
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
I BHFÓCAS Seimineár Gréasáin Faisnéise
Tuairisc ar an bPost do phost an Leas-Stiúrthóra ag Áras Scríbhneoirí na hÉireann

MAIDIR LEIS AN RÓL

TEIDEAL AN PHOIST:  Leas-Stiúrthóir

AG TUAIRISCIÚ DO: POF/Stiúrthóir

CONRADH: Lánaimseartha, buan ar feadh bliana, faoi réir athnuachana, le tréimhse phromhaidh sé mhí.

TUARASTAL:   €40,000 in aghaidh na bliana

LÁTHAIR:  Baile Átha Cliath (de ghnáth) Ar Líne le linn srianta Covid-19.
Tabhair ar aird le do thoil go gcaithfidh sealbhóir an phoist a bheith lonnaithe i mBaile Átha Cliath chun dualgais an phoist seo a chomhlíonadh.

 

CUSPÓIR AN RÓIL:

Sa ról bainistíochta nua ardleibhéil seo, ag tuairisciú don POF/Stiúrthóir, beidh sealbhóir an phoist freagrach as bainistiú foriomlán oibríochtaí an Árais chomh maith lena acmhainní agus airgeadas, a áitreabh, agus as an bhfoireann i gCearnóg Parnell. Tacóidh an Leas-Stiúrthóir leis an bPOF/Stiúrthóir chun an IWC a reáchtáil ó lá go lá, ag déanamh maoirseachta ar an bhfoireann, ar phleanáil forbartha gnó, agus ar mhaoirseacht oibríochtúil na heagraíochta.

Feidhmeoidh an Leas-Stiúrthóir mar bhainisteoir líne ar fhoireann bheag thiomanta atá dírithe ar phlean straitéiseach 2022-2026 a sheachadadh. Beidh ról an Leas-Stiúrthóra ríthábhachtach chun tacú leis an Stiúrthóir ag an leibhéal sinsearach de réir mar a aistríonn an IWC chuig an tréimhse nua pleanála straitéisí seo arna mhúnlú ag timpeallacht oibriúcháin atá athraithe go mór. Toisc gur ról nua-chruthaithe é seo, tabharfar spreagadh don Leas-Stiúrthóir cur le forbairt leanúnach an IWC, an chreata straitéisigh nua agus comhordóidh agus rannchuideoidh sé le gach cruinniú pleanála lán-foirne i rith na bliana.

Beidh ar an té a cheapfar foinsí maoinithe reatha a chothú i gcomhair na ngnáthchlármar aon le cabhrú leis an POF/Stiúrthóir deiseanna nua a aimsiú laistigh den chreat atá ann cheana le haghaidh maoiniú agus clár nua. Cothóidh an Leas-Stiúrthóir caidrimh le príomhchistiú/páirtithe leasmhara i bpobal na litríochta go náisiúnta agus go hidirnáisiúnta araon, go háirithe an dá Chomhairle Ealaíon in Éirinn, Comhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath, Forasna Gaeilge agus dreamanna eile.

 

 

CÉN CINEÁL DUINE ATÁ Á LORG AGAINN:

Beidh grinneas eagrúcháin agus scileanna riaracháin den scoth ag an té a cheapfar agus más féidir beidh taithí aige ar obair i suíomhanna ealaíne agus pobail, d'eagraíochtaí, ionaid nó féilte ealaíon. Beidh scileanna cumarsáide, scríbhneoireachta agus TF den scoth aige nó aici, chomh maith le sár-chumas i mBéarla. Beidh taithí cúig bliana ar a laghad aige nó aici ar obair in earnáil na n-ealaíon nó san earnáil chultúrtha agus oidhreachta níos leithne. Beidh taithí aige nó aici ar fhoireann a threorú, a bhainistiú, a spreagadh agus tacú léi.Beidh taithí aige nó aici ar thimthriallta iomlána tionscadail agus maoinithe, lena n-áirítear scríobh deontas, bainistíocht buiséid agus bainistíocht tionscadal. Tá sé ríthábhachtach go mbeadh eolas agus tuiscint aige nó aici ar an mbonneagar ealaíon ina bhfeidhmíonn an IWC. Tá sé inmhianaithe go mbeadh eolas follasach aige nó aici ar rialachas, comhlíonadh agus sláinte agus sábháilteacht do bhainistíocht neamhbhrabúis agus/nó ionaid.

IARRATAS A DHÉANAMH:

Ní mór d’iarratasóirí an fógra poist iomlán a léamh roimh iarratas a dhéanamh: is féidir sonraí iomlána a fháil anseo: https://irishwriterscentre.ie/blogs/news/we-are-looking-for-a-deputy-director-of-the-irish-writers-centre

Ba chóir iarratais, trí ríomhphost amháin, a chur faoi bhráid Valerie Bistany POF/Stiúrthóir ag director@writerscentre.ie agus Iarratas ar Phost an Leas-Stiúrthóra i líne an ábhair. Tá sé riachtanach go ndéantar an dá cháipéis thuasluaite a thiomsú in aon cheangaltán word nó pdf amháin le go mbeidh siad incháilithe.

Dé Luain an 1 Feabhra 2021 ag 5pm an spriocdháta le haghaidh iarratas. (Ní ghlacfar le hiarratais dhéanacha.)

 

Tá Áras Scríbhneoirí na hÉireann cláraithe leis an Údarás Rialála Carthanas i bPoblacht na hÉireann. Is é ár n-uimhir Chlárúcháin Carthanas ná CHY 19738. Is é ár seoladh cláraithe: Áras na Scríbhneoirí, 19 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1, D01 E102.