San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí na Nollag de nuachtlitir na Comhairle Ealaíon
Nuacht na míosa seo
Déanann an Chomhairle Ealaíon comhghairdeas ó chroí le Mary Costello, Thomas Morris agus Tramp Press, Paul Durcan agus Colin Barrett as a gcuid éachtaí nua.
An Chomhairle Ealaíon: ‘Straitéis nua do na healaíona in 2015’
Meabhrúchán: Imeacht don Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: bí i láthair le scoth na dtaibheoirí Éireannacha chun an ficsean Éireannach is fearr a cheiliúradh
Deontais agus Dámhachtainí
An Dámhachtain Taistil agus Oiliúna 2015
Meabhrúchán: An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30pm, Déardaoin an 22 Eanáir 2015
Meabhrúchán: An Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
Le Scéim na bhFoilseachán /Teideal ar Theideal 2015 cinntí
Lucht Féachana na nEalaíon Nuacht
Nuacht ó Lucht Féachana na nEalaíon
Nuacht ón bPobal
Nuacht ón bPobal
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir
Nuacht Idirnáisiúnta ó Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Oifig Cultúir

Tugann an Oifig Cultúir fógra an mhí seo faoi chlinic i mBaile Átha Cliath d’fhoilsitheoirí i dtaca le gairm tograí le haghaidh an tsnáithe Aistriúcháin Liteartha de chuid na hEorpa Cruthaithí, agus le síneadh an spriocdháta do lipéad na bhFéilte Eorpacha.

 

 Mar is gnáth cuirimid fáilte roimh cheisteanna ar bith maidir le maoiniú an AE le haghaidh cultúir. Téigh i dteagmháil linn ag cedculture@artscouncil.ie

 

 

Deis Mhaoiniúcháin d’Fhoilsitheoirí chun saothair liteartha ardchaighdeáin a aistriú, a fhoilsiú agus a chur chun cinn – spriocdháta: an 4 Feabhra 2015.

 

Foilseoidh snáithe Fho-Chlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí, Tacaíocht d’Aistriúcháin Liteartha, gairm tograí i mí na Samhna (2014). Is é Dé Céadaoin, an 4 Feabhra 2015 an spriocdháta le haghaidh iarratas.

 

Tugann an Eoraip Chruthaitheach tacaíocht d’aistriúchán liteartha chun scaipeadh trasteorann saothar liteartha ardchaighdeáin a chur chun cinn san Eoraip agus níos faide i gcéin agus chun teacht ar lucht léitheoireachta nua.  Lámh chúnta é an maoiniú sin d’fhoilsitheoirí chun cur le haistriú, le cur chun cinn agus le lucht léitheoireachta litríocht na hEorpa ar bhealaí traidisiúnta agus ar bhealaí digiteacha araon.

 

Féadfaidh foilsitheoirí agus tithe foilsitheoireachta ó na tíortha sin atá páirteach i bhFo-Chlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí iarratas a chur isteach ar an maoiniú sin.  Caithfidh siad a bheith ina bhfoilsitheoirí gníomhacha atá cláraithe mar eintitis dhlíthiúla ar feadh dhá bhliain ar a laghad ón spriocdháta.

 

Eagróidh Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí (Éire) seisiún faisnéise i dtaobh an tsnáithe, Tacaíocht d’Aistriúcháin Liteartha, in Áras na Scríbhneoirí, 19 Cearnóg Parnell, Baile Átha Cliath 1, Dé hAoine an 12 Nollaig idir 11am agus 1pm.  Chun áit a chur in áirithe ag an gclinic sin, seol ríomhphost chuig cedculture@artscouncil.ie faoi Dé hAoine, an 5 Nollaig 2014.

 

Lipéad Féile: An Eoraip le haghaidh Féilte, Féilte le haghaidh na hEorpa (EFFE) – síneadh le spriocdháta na n-iarratas go dtí an 15 Nollaig 2014

Is éard atá i gceist le EFFE –An Eoraip le haghaidh Féilte, Féilte le haghaidh na hEorpa– ná Triailchlár an Choimisiúin Eorpaigh d’Ardán Eorpach le haghaidh Féilte i réimse an chultúir. Cuirfear iad siúd a fhaigheann Lipéid Féile EFFE san áireamh i dtreoir féile idirghníomhach ard-infheictheachta. Beidh teacht ar lucht féachana nua éagsúil gan chuimse ón Eoraip agus níos faide i gcéin dá bharr. Tionscnamh de chuid Chumann Féilte na hEorpa (EFA) é an lipéad. Tá an EFA ina bhrateagraíocht féilte ar fud na hEorpa agus níos faide i gcéin.

Tugtar aitheantas idirnáisiúnta do d’fhéile de thairbhe Lipéid Féile EFFE. Déanann saineolaithe ón Eoraip measúnú ar iarratais bunaithe ar thrí chritéar ealaíonta: tiomantas ealaíonta; rannpháirteachas ina bpobail áitiúla; agus léargas Eorpach agus domhanda. Chomh maith leis an lipéad, bronnfaidh giúiré idirnáisiúnta duaiseanna ar na féilte is mó a chuireann nósanna nua chun cinn. Féadfaidh na féilte uile ó na 28 ballstát san Aontas Eorpach iarratas a chur isteach. Bainfidh faighteoirí an lipéid agus buaiteoirí na nduaiseanna tairbhe as níos mó infheictheachta, as deiseanna nua líonraithe agus as rannpháirtíocht bhreise na bhféilte sa phobal ealaíne.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil nó chun iarratas a dhéanamh ar Lipéad Féile EFFE, téigh chuig a shuíomh Gréasáin anseo. Tabhair faoi deara gur síneadh an spriocdháta go dtí an 15 Nollaig 2014.

Cultúr na hEorpa Cruthaithí – Tionscadail Chomhoibrithe: ceardlann forbartha tionscadail idirnáisiúnta agus cruinniú líonraithe:  an 15 Eanáir 2015 sa Bhruiséil.

 

Seo deis chun comhpháirtithe Eorpacha a fháil faoi choinne do Thionscadail Comhoibrithesan Eoraip Chruthaitheach.  Tá Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí i bhFlóndras agus an Liaison Agency Flanders-Europe ag eagrú ceardlann forbartha tionscadail sa Bhruiséil, Déardaoin, an 15 Eanáir 2015.  Beidh leathlá de líonrú san áireamh sa chruinniú agus beidh sé úsáideach do cheannairí tionscadail atá ag lorg comhpháirtithe nó eagraíochtaí atá ag iarraidh a bheith páirteach i dtionscadal mar chomhpháirtí. 

 

Cliceáil anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise.

 

Tacaíocht do Thionscadail Ardáin Eorpacha – spriocdháta: an 25 Feabhra 2015

 

Tá an ghairm tograí le haghaidh an tsnáithe Tacaíocht do Thionscadail Ardáin Eorpacha de chuid Fho-Chlár Cultúir na hEorpa Cruthaithí le foilsiú i mí na Nollag (2014).  Tá an maoiniú ann chun tacú le heagraíochtaí cultúir a thaispeánann agus a chuireann chun cinn saothar ealaíontóirí atá ag teacht chun cinn go háirithe trí tháirgeadh, trí chomhfhorbairt agus trí chláreagrú Eorpach.  Glacfar le hiarratais ó eintitis chomhordaithe arna gcomhdhéanamh go dlíthiúil ar a mbeidh 10 mballeagraíocht ar a laghad as 10 dtír rannpháirteacha (cúig cinn ar a laghad ó bhallstáit de chuid an AE).  Maoineoidh an ghairm sin comhaontuithe dhá bhliain agus féadfaidh na hiarratasóirí iarratas a chur isteach ar suas le €500,000 in aghaidh na bliana (suas le huasmhéid de 80% de na costais bhuiséid iomlána is incháilithe).

 

Chun tuilleadh faisnéise a fháil, déan teagmháil le Audrey Keane, Oifig Cultúir Dheasc na hEorpa Cruthaithí – Guthán: 01 618 0256

R-phost: cedculture@artscouncil.ie

http://www.creativeeuropeireland.eu  

Twitter@CEDCultureIE

 

Is í an Ghníomhaireacht Feidhmiúcháin Oideachais, Closamhairc agus Cultúir a dhéanann gairmeacha tograí agus sonraí iarratais do mhaoiniú uile na hEorpa Cruthaithí a fhoilsiú anseo.

 

Tá gairm 2015 agus treoir cláir do Erasmus+ ar fáil anois

 

Beidh Léargas ag óstáil seónna bóthair faisnéise i mí na Nollag 2014 agus clinicí iarratais i mí Eanáir 2015.  Fógrófar dátaí, láithreacha agus sonraí clárúcháin go luath.  Tacaíonn Erasmus+ le hinfheistíocht san oideachas, san oiliúint agus san óige trí shoghluaisteacht foghlama, trí chomhpháirtíochtaí don nuálaíocht agus trí thacaíocht beartais.  Baineann ábharthacht ar leith leo siúd in earnáil na n-ealaíon:

 

Eochairghníomh 1: Soghluaisteacht foghlama daoine aonair – spriocdháta: an 4 Márta 2015

Eochairghníomh 2: Comhpháirtíochtaí straitéiseacha – spriocdháta: an 30 Aibreán 2015

 

Amharc ar shuíomh Gréasáin Léargas anseo le haghaidh tuilleadh faisnéise
Email Software by Newsweaver