San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí an Mheithimh dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Taispeántais ina gcuirfear Bailiúchán na Comhairle Ealaíon ar taispeáint agus a bheidh ar siúl i Meitheamh 2019
Deontais agus Dámhachtainí
Spriocdháta don Dámhachtain Authored Works 2019
Dámhachtainí Taistil agus Oiliúna d’Fhéilte in 2019.
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Scéim Spás Oibre na bhFísealaíon
Dámhachtain Sparánachta na nAmharc-ealaíon Babhta 2
Achoimre
Dámhachtain Sparánachta do Dhaoine Óga, Leanaí agus Oideachas, 2019
Dámhachtain Ailtireachta atá le teacht lena n-áirítear an Dámhachtain Tionscadail Ailtireachta nua
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (5 PHOST) Ciarraí; Cill Dara; An Longfort; An Mhí; Tiobraid Árann
Triúr Ceoltóirí Cónaithe ainmnithe ag Comhairle Contae Dhún Laoghaire-Ráth an Dúin le haghaidh 2019.
Cónaitheacht chruthaitheach de Chumann Onórach Óstaí an Rí agus de Chompántas Cultúrtha Chomhairle Cathrach Bhaile Átha Cliath
Glaoch ar iarratais: sparánacht doiciméadúcháin artsandhealth.ie 2019
Oifigeach Forbartha Music Generation: Sligeach (athfhógra)
FÓGRAÍONN MUSIC GENERATION GO mBEIDH SIAD I gCÚIG CHEANTAR NUA IN ÉIRINN: CIARRAÍ; CILL DARA; AN LONGFORT; AN MHÍ; TIOBRAID ÁRANN MAR CHUID DEN CHLÁR ÉIRE ILDÁNACH
Tá Music Network ag iarraidh Bainisteoir Airgeadais (páirtaimseartha) a cheapadh
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ócáid saor in aisce! Culture in Motion – Líonraí Cultúrtha Eorpacha agus an luach a bhaineann le nascadh: Gaillimh, 27 Meitheamh 2019
Treoirscéim Soghluaisteachta d’Ealaíontóirí agus do Ghairmithe Cultúir (Na Taibhealaíona agus na hAmharc-ealaíona) – dhá spriocdháta atá ag teacht aníos idir inniu agus Meán Fómhair 2019!
Comhghairdeas le Jen Carson ar fógraíodh í mar dhuine de na ceithre laureate déag ar bronnadh Duais an Aontais Eorpaigh don Litríocht 2019 orthu ar an 22 Bealtaine 2019.
Gairmeacha Oscailte 2020

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Gairmeacha Oscailte chuig ealaíontóirí agus eagraíochtaí ealaíne na hÉireann chun tionscadail chomhoibritheacha cheannródaíocha a chruthú a bhfuil uaillmhian, tionchar agus scála ag baint leo a spreagann plé, agus a ghríosaíonn nó a thugann freagra i dtaca le háit agus féiniúlacht mar chuid d’Éire na linne seo

Is clár é Gairmeacha Oscailte d’ealaíontóirí agus d’eagraíochtaí ealaíne chun a gcleachtas a fhorbairt agus a athrú ó bhun agus aird a tharraingt ar a saothar ar scála náisiúnta, agus ealaín ag a bhfuil próifíl ard a bheidh lárnach do shaol daoine a chruthú.

Is é cuspóir na dámhachtana ná tacú le tionscadail a chomhlíonann na critéir seo a leanas:

  • Tograí atá misniúil agus a théann sa tseans sa réimse cruthaitheach agus a fhéachann le huaillmhian an ealaíontóra a fhorbairt.
  • Tograí a spreagann plé, agus a ghríosaíonn nó a thugann freagra i dtaca le háit agus féiniúlacht mar chuid d’Éire na linne seo.
  • Tograí ag a bhfuil fianaise ar chleachtais chomhoibríocha idir foirmeacha ealaíon agus réimsí cleachtais foirmeacha ealaíne (tras-foirmeacha ealaíne)
  • Tograí ina dtéitear sa tóir ar/ina gcruthaítear deiseanna nua le hobair a dhéanamh/comhoibriú i gcríocha nua de chleachtas ealaíne.
  • Tograí lena síneofar tionchar agus torthaí tionscadail, le cur chuige úr agus dinimiciúil i dtreo rannpháirtíocht an phobail. Sa chomhthéacs seo, d’fhéadfadh go dtagródh rannpháirtíocht an phobail do rannpháirtithe agus/nó lucht féachana.
  • Tograí a bhunaíonn agus a léiríonn comhpháirtíochtaí tionscadail éifeachtacha, ar féidir gné idirnáisiúnta iomráiteach i dtéarmaí sofheictheacht phoiblí agus comhpháirtíochtaí acmhainní-bhunaithe a bheith mar chuid díobh

 

Déanfar an próiseas iarratais do Ghairmeacha Oscailte thar thrí chéim:

  • Céim 1 Léiriú Spéise – Déanfaidh Coiste Feidhmiúcháin na Comhairle Ealaíon measúnú ar thograí tionscadail, agus cuirfear gearrliosta de thionscadail iarrthóirí le chéile agus tabharfar cuireadh dóibh tuilleadh eolais a chur isteach i gcomhair chéim 2.

 

  • Céim 2 Togra Tionscadail Mionsonraithe – tabharfar cuireadh dóibh siúd ar cuireadh a gcuid tograí ar an ngearrliosta tuilleadh sonraí a chur isteach faoina bhfuil beartaithe acu le haghaidh giúiré idirnáisiúnta. Roghnóidh an Giúiré Idirnáisiúnta gearrliosta deiridh laghdaithe i gcomhair agallaimh i gcéim 3.

 

  • Céim 3 Cur i láthair agus Agallamh – Iarrfar ar na hiarrthóirí sin a roghnófar freastal ar agallamh agus cur i láthair a dhéanamh don Ghiúiré Idirnáisiúnta. (Is é an giúiré céanna a bheidh ann le haghaidh céim 2 & 3)

 

Is le haghaidh tionscadal a thosófar in 2020 agus a chríochnófar in 2020 nó 2021 Gairmeacha Oscailte 2020

Glacfar le hiarratais i gcomhair Céim 1 ón:                             25 Meitheamh 2019

Spriocdháta d’iarratais faoi Chéim 1:         25 Iúil 2019

Beidh Céim 2&3 de Ghairmeacha Oscailte ar siúl i ráithe deiridh na bliana 2019 agus foilseofar sonraí maidir leis na céimeanna seo in am trátha.

 

Reáchtálfar clinicí ina leagfar amach an próiseas iarratais i dtreo dheireadh mhí an Mheithimh/go luath i mí Iúil.

 

Seol ríomhphost chuig Gillian.Drew@artscouncil.ie más spéis leat freastail ar cheann amháin de na clinicí seo.