San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Iúil dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Ailtireacht Taispeántais ag teacht aníos
Beidh beirt Laureate, Sebastian Barry agus Sarah Crossan, i láthair ag Féile Liteartha Iarthar Chorcaí
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.
Athbhreithniú ar Ionaid Tionóil agus Ionaid Ealaíon
Beartas agus Straitéis le haghaidh Ionad Ealaíon 2019
Seisiúin faisnéise maidir le Maoiniú Ionad Ealaíon 2020
Deontais agus Dámhachtainí
Dámhachtainí Tionscadail – spriocdháta: 5.30pm, Déardaoin an 15 Lúnasa 2019
Comhalta Scríbhneoireachta Chruthaithí in UCD
Beyond Borders (Thar Teorainn)
Gairmeacha Oscailte 2020
Nuacht ón bPobal
Deis Fostaíochta: Oifigeach Forbartha Music Generation, Baile Átha Cliath Theas (Clúdach do Shaoire Mháithreachais)
Tugann Ceolfhoireann Aireagail na hÉireann Séasúr spreagúil an Fhómhair / an Gheimhridh isteach
Uillinn: Clár Cónaitheachta d’Ealaíontóirí Ionad Ealaíon Iarthar Chorcaí 2020 │ Glaoch ar Iarratais
Féadtar iarratas a dhéanamh anois ar Ghradam Scríbhneoireachta Nua Fishamble 2019
Bailiúchán d’Fhoinn Chláirsí Bunting: Coimisiún Digiteach
Poist mar Scríbhneoir Cónaithe i gColáiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath, sa Choláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath agus in OÉ Gaillimh.

Tá comhpháirtíocht fhada ag an gComhairle Ealaíon le hollscoileanna Éireannacha chun poist mar Scríbhneoir Cónaithe/Comhalta a chur ar fáil d’fhonn deis a thabhairt do mhic léinn ollscoile bualadh le scríbhneoir cleachtach agus scileanna léitheoireachta agus scríbhneoireachta cruthaithí a fhorbairt leis/léi, agus d’fhonn deis a thabhairt do scríbhneoirí cruthaitheacha a saothar a fhorbairt fad is atá siad i seasamh airgeadais réasúnta cobhsaí.

 

Táthar ag glacadh le hiarratais anois do thrí cinn de na poist mar scríbhneoir cónaithe, a dtacaíonn an Chomhairle Ealaíon leo, don bhliain 2020.

 

  1. Comhaltacht Scríbhneora, Coláiste na Tríonóide, Baile Átha Cliath

 

Spriocdháta:       Dé Luain, an 12 Lúnasa 2019

Táille:                   €15,000.  Anuas air sin, cuirfear lóistín ar fáil i gColáiste na Tríonóide don Chomhalta agus beidh sé/sí in ann oifig a úsáid in Ionad Oscar Wilde agus gheobhaidh sé/sí béilí saor in aisce ó bhialann na hollscoile.  

 

Is comhthionscnamh é Comhaltacht Scríbhneora Choláiste na Tríonóide de chuid Scoil an Bhéarla, Coláiste na Tríonóide agus na Comhairle Ealaíon.  Bunaíodh an chomhaltacht sa bhliain 1986 agus tá sí cómhaoinithe ag Scoil an Bhéarla agus ag an gComhairle Ealaíon ó shin.  Tá neart scríbhneoirí cáiliúla i measc na ndaoine a bhí ina gcomhaltaí go dtí seo: John McGahern (1988), Paul Durcan (1990), Sebastian Barry (1995-1996), Marina Carr (1998-99). Is í Mary O’Malley an comhalta don bhliain 2019.

 

Tá an Chomhaltacht ar fáil i gColáiste na Tríonóide, don tréimhse an 13 Eanáir 2020 go dtí an 29 Bealtaine 2020.  Le linn an téarma teagaisc Hilary (Eanáir-Bealtaine) reáchtálfaidh an Comhalta ceardlann scríbhneoireachta gach seachtain ar feadh 2 uair an chloig do mhic léinn atá ag tabhairt faoi M.Phil sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach i gColáiste na Tríonóide. Táthar ag súil go mbeidh an Comhalta ar fáil ar feadh líon teoranta uaireanta in aghaidh na seachtaine go mbeidh mic léinn ar an gcúrsa seo in ann dul i gcomhairle leis/léi. Reáchtálfaidh an comhalta ceardlann freisin, uair amháin sa tseachtain de ghnáth, le linn téarma teagaisc Hilary, le haghaidh fochéimithe an Choláiste. Déanfaidh an Comhalta cinneadh maidir le líon na mac léinn a ghlacfaidh páirt sa cheardlann seo agus roghnóidh sé/sí iad ó phunanna a chuirfidh siad isteach.  Reáchtálfaidh an Comhalta ceardlann don phobal i gcoitinne in Aibreán agus i mBealtaine, arís beidh an Comhalta in ann cinneadh a dhéanamh maidir le hábhar na ceardlainne seo. 

 

Fáiltítear roimh fhiosrúcháin neamhfhoirmiúla agus ba cheart iad a sheoladh chuig Riarthóir na Scoile, Ruth Archbold; ag archbolr@tcd.ie   

 

 

Áirítear i measc na gCritéar i gcomhair Ceapacháin:

  • Cáil bhunaithe nó fhéideartha agus taithí aige/aici /cumas aige/aici an scríbhneoireacht chruthaitheach a theagasc ag leibhéal iarchéime.

 

Áirítear i measc na gCritéar Inmhianaithe:

  • Foilseacháin aige/aici sa Scríbhneoireacht Chruthaitheach (filíocht/drámaíocht/ficsean)
  • Próifíl atá cosúil le baill foirne a mhúineann an scríbhneoireacht chruthaitheach i Scoil an Bhéarla.

 

Nós imeachta iarratais:

Cuirtear fáilte roimh iarratais ar an gComhaltacht gach bliain agus déanfaidh coiste, ar a mbeidh ionadaithe ó Choláiste na Tríonóide agus ón gComhairle Ealaíon, na hiarratais a mheas. Táthar ag ceapadh go gcuirfear na hiarrthóirí ar an ngearrliosta faoi agallamh i lár mhí Mheán Fómhair 2019. Iarrtar ar iarrthóirí ar spéis leo a bheith páirteach litir chumhdaigh ina leagtar amach a réimsí spéise, mar aon le CV iomlán ina luafar ainm agus sonraí teagmhála triúr moltóirí (seoltaí ríomhphoist más féidir), a chur isteach chuig Riarthóir na Scoile, Ruth Archbold ag archbolr@tcd.ie.

 

Caithfear na hiarratais ar fad a fháil roimh Dé Luain, an 12 Lúnasa 2019 ar a dhéanaí.

 

 

 

  1. Comhalta Scríbhneoireachta Cruthaithí, UCD

 

Spriocdháta:       Dé Céadaoin, an 31 Iúil 2019

Táille:                   €18,300

 

Cuirtear fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí Éireannacha de cháil bhunaithe ar Chomhaltacht Scríbhneoireachta Cruthaithí arna cómhaoiniú ag an gComhairle Ealaíon agus Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta. Is é is aidhm le ról na Comhaltachta Scríbhneoireachta Cruthaithí deis ar leith a thabhairt do scríbhneoir a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht ollscoile agus deis a thabhairt do phobal na hollscoile ag an am céanna oibriú le scríbhneoir atá ag cleachtadh. Beidh an Chomhaltacht ar fáil don tréimhse Eanáir-Lúnasa 2020 agus gheobhaidh an t-iarrthóir a n-éireoidh leis/léi táille €18,300.

 

Iarrtar ar iarrthóirí litir chumhdaigh ina leagtar amach a spéis, mar aon le CV iomlán ina mbeidh sonraí faoina dtaithí teagaisc ina luafar ainmneacha agus sonraí teagmhála beirt mholtóirí, a chur isteach chuig:

 

An tUasal Deirdre Dwyer

Scoil an Bhéarla, na Drámaíochta agus na Scannánaíochta

An Coláiste Ollscoile, Belfield

Baile Átha Cliath 4

 

Déan teagmháil leis an Uasal Deirdre Daly ag graduateedf@ucd.ie chun tuairisc ar an bpost a fháil. Féadfar ceisteanna neamhfhoirmiúla a sheoladh chuig an Dr Paul Perry ag Paul.Perry@ucd.ie

 

Tabharfar cuireadh chun agallaimh d’iarratasóirí ar cuireadh ar ghearrliosta iad bunaithe ar na critéir seo a leanas:

-          Cuntas teiste ealaíonta

-          Taithí ag múineadh na scríbhneoireachta cruthaithí

-          Caighdeán an tionscnaimh/an chur chuige atá beartaithe don chónaitheacht

 

Is féidir iarratais a sheoladh sa phost chuig an seoladh thuas nó ar ríomhphost chuig: graduateedf@ucd.ie.

 

Is é an spriocdháta le haghaidh iarratas tráth nach déanaí ná 17.00 Dé Céadaoin, an 31 Iúil 2019.

 

 

  1. Scríbhneoir Cónaithe, OÉ Gaillimh

 

Spriocdháta:       Dé hAoine, an 9 Lúnasa 2019:

Táille:                   €20,000

 

Cuireann OÉ Gaillimh fáilte roimh iarratais ó scríbhneoirí a bhfuil cáil bhunaithe orthu ar an bpost mar Scríbhneoir Cónaithe don bhliain féilire 2020 (Eanáir go dtí Nollaig). Cómhaoineoidh an Chomhairle Ealaíon agus an Ollscoil an Chónaitheacht.

 

Cuirfear deis ar fáil don Scríbhneoir Cónaithe a c(h)leachtas a fhorbairt i dtimpeallacht thacúil, chruthaitheach in OÉ Gaillimh agus dul i ngleic le mic léinn agus le baill foirne na hollscoile agus leis an bpobal i gcoitinne ag an am céanna.

 

Beidh ar an Scríbhneoir Cónaithe idir 4 agus 6 huaire teagmhála a chur ar fáil in aghaidh na seachtaine thar dhá sheimeastar (Eanáir-Aibreán agus Meán Fómhair-Nollaig), lena n-áirítear ceardlanna agus comhairliúcháin le mic léinn Bhéarla/na Scríbhneoireachta Cruthaithí ag leibhéal fochéime agus/nó iarchéime. Cuirfear tacaíocht riaracháin ar fáil don Scríbhneoir Cónaithe agus spás oifige, agus beidh neart ama acu lena scríbhneoireacht féin a fhorbairt le linn laethanta saoire na hOllscoile.

 

Táthar ag súil go mbeidh an t-iarratasóir rathúil in ann caint phoiblí/léamh amháin ar a laghad a sheachadadh le linn an dá sheimeastar, agus go gcothóidh sé/sí naisc atá ann cheana féin idir an Ollscoil agus pobail liteartha níos leithne agus féilte sa chathair/réigiún.

 

Fáiltímid roimh iarratais ó scríbhneoirí a oibríonn i ngach uile seánra agus i ngach uile foirm. Beidh an Chónaitheacht seo ar fáil ar feadh bliain amháin, agus beidh an Scríbhneoir saor le díriú isteach ar a (h)obair féin le linn an tsamhraidh ó mhí na Bealtaine go dtí mí Lúnasa.

 

Is féidir cur isteach ar an tionscnamh seo trí CV, ina sonraítear do ghnóthachtálacha ealaíonta agus do thaithí teagaisc, agus litir chumhdaigh ina léirítear na fáthanna a bhfuil tú oiriúnach don Chónaitheacht seo. Is é an spriocdháta 17.00 Dé hAoine, an 9 Lúnasa 2019.

 

Féadtar tuilleadh eolais agus foirm iarratais a fháil ar: http://www.nuigalway.ie/about-us/jobs/ 

 

Ba cheart iarratais a chur isteach ar líne.

 

Táthar ag súil go reáchtálfar agallaimh in OÉ Gaillimh go déanach i mí Mheán Fómhair 2019.

 

Is féidir fiosruithe neamhfhoirmiúla faoin bpost a dhéanamh leis an Dr John Kenny, Scoil an Bhéarla agus na nEalaíon Cruthaitheach, ag john.kenny@nuigalway.ie.