San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Léacht bhliantúil de chuid an Laureate i gcomhair Ficsean Éireannach: An Irishwoman Abroad: Maeve Brennan Goes Mad in New York
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal – an Dara Babhta, 2016: Iarratasóirí ar éirigh leo
Ceiliúradh lá breithe do artsandhealth.ie
Karan Casey ceaptha ina hEalaíontóir Traidisiúnta Cónaithe 2016-17 i gColáiste na hOllscoile, Corcaigh
EALAÍN: 2016: Clár na Comhairle Ealaíon mar chuid d’Éire 2016
Deontais agus Dámhachtainí
Osclaíonn Ciste Gníomhaíochta Cláir DÓLO an 1 Samhain 2016
Nuacht ón bPobal
Glaoch ar cheoltóirí
Deis fostaíochta do Stiúrthóir ar Ionad Ealaíon an Droichid
IN CONTEXT 4 - IN OUR TIME: Gairm oscailte ar Chlár Nua Coimisiún
Scéim na nEalaíontóirí sa Phobal de chuid na Comhairle Ealaíon – Dámhachtain Sparánachta 2016: Scannánaíocht Chomhoibríoch
Fáilte go heagrán mhí Dheireadh Fómhair dár Nuachtlitir

Mí an-ghnóthach agus an-spreagúil a bheidh i mí Dheireadh Fómhair don Chomhairle Ealaíon agus do na healaíona ar fud na hÉireann.

 

Mar a gealladh inár bplean trí bliana foilseoimid ár dtuarascáil bhliantúil infheistíochta do 2017 ag deireadh mhí Dheireadh Fómhair, tar éis dúinn ár leithdháileadh buiséid a fhail ón Rialtas. Déanfar cur síos sa phlean infheistíochta ar an gcaoi a n-ailínítear ár gcinntí agus leithdháiltí airgeadais do 2017 lenár gcuspóirí straitéiseacha.

 

Mar a bheidh ar eolas agaibhse a léigh ár straitéis, Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh, tá an Chomhairle Ealaíon ag díriú go speisialta ar rannpháirtíocht ealaíon agus cultúrtha i measc leanaí agus daoine óga. Choimisiúnaigh an Chomhairle Ealaíon an ESRI le déanaí chun taighde a dhéanamh ar thionchar na rannpháirtíochta ealaíon agus cultúrtha ar leanaí agus daoine óga in Éirinn trí léargais a úsáid ón Staidéar Ag Fás Aníos in Éirinn chun ár bhfaisnéis agus ár dtuiscint ar rannpháirtíocht leanaí i saol cultúrtha agus ealaíon na hÉireann a fheabhsú. Mheasamar gur céad chéim ríthábhachtach a bhí anseo chun aghaidh a thabhairt ar ár dtiomantas chun pleanáil agus soláthar a dhéanamh do leanaí agus do dhaoine óga mar chuid de Saothar Ealaíne Iontach a Tháirgeadh.

 

Is díol spéise dúinn roinnt de na príomhthorthaí. Go háirithe, tá cineál an-inscneach rannpháirtíocht leanaí sna healaíona agus sa chultúr suntasach, sa mhéid is go bhfuil seans is bhfad níos mó ann go nglacfaidh cailíní ná buachaillí páirt ó aois chomh hóg le trí bliana. Tugtar léargas an-úsáideach sa tuarascáil i dtéarmaí nochtadh leanaí leis na healaíona agus leis an gcultúr sa scoil. I measc na dtorthaí, feictear gur mó an seans go mbeadh leanaí a nochtar na healaíona agus an cultúr dóibh sa scoil páirteach taobh amuigh den scoil. Anuas air sin, léiríonn sé nach mbíonn an oiread deiseanna ag leanaí i scoileanna níos lú le bheith páirteach sna gníomhaíochtaí seo, rud a chur ina luí orainn gur gá tionscnaimh ealaíon scoile agus pobail a nascadh sna réimsí seo.

 

Sainaithnítear bacainní le rannpháirtíocht. Áirítear orthu seo ioncam tí, mar gheall go mbaineann íocaíocht le haghaidh thromlach na ngníomhaíochtaí cultúrtha struchtúracha tar éis na scoile. Tagann an teanga chun cinn mar bhac do theaghlaigh imirceacha a bhfuil leanaí óga acu. Tá leibhéil ísle rannpháirtíochta ag daoine óga le Riachtanais Speisialta Oideachais i ngníomhaíochtaí cultúrtha struchtúracha. Tá impleachtaí beartais acu seo ar fad don Chomhairle Ealaíon agus dár gcomhpháirtithe.

 

Foilseoimid an tuarascáil inniú.

 

 

Le dea-mhéin,

 

Orlaith McBride
Stiúrthóir

Email Software by Newsweaver