San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte go nuachtlitir mhí na Nollag
Nuacht na míosa seo
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt
Tionscnamh Scoileanna Ildánacha na Comhairle Ealaíon
Clinicí Faisnéise le haghaidh na Dámhachtana Sparánachta Litríochta
Tá áthas ar an gComhairle Ealaíon fáilte a chur roimh Katy Fitzpatrick mar Chomhairleoir - Daoine Óga, Leanaí agus Oideachas
Ba mhaith leis an bhfoireann Amharc-ealaíon sa Chomhairle Ealaíon na faighteoirí rathúla seo a leanas a fhógairt do Scéim Spás Oibre 2019.
Tairiscint do Sholáthar Seirbhísí Comhairleacha Rannpháirtíochta sna hEalaíona don Chomhairle Ealaíon
Deontais agus Dámhachtainí
An chéad spriocdháta eile i gcomhair na nDámhachtainí Sparánachta – 5.30 p.m., Déardaoin, 31 Eanáir 2019
Spriocdhátaí nua fógartha don Scéim Camchuairte agus Scaipthe Saothair
An chéad spriocdháta eile i gcomhair Dhámhachtain Liam O’Flynn - 5:30 p.m., Déardaoin, 17 Eanáir 2019
Scéim Ensembles na nÓg 2019
Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon Dámhachtain Sparánachta d’Ealaíontóirí agus Coimhéadaithe 2019.
Nuacht ón bPobal
Oifigeach Forbartha Music Generation (Ros Comáin)
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Ná déan dearmad gurb é Dé Máirt, 11 Nollaig 11 a.m. am na hÉireann an spriocdháta i gcomhair Thionscadail Chomhoibrithe 2019!
Múnlaí Nua Gnó i bhFeidhm: Buanseasmhacht agus Inbhuanaitheacht a thógáil do na hEarnálacha Cultúrtha agus Cruthaitheacha
Gairmeacha Oscailte: Clár cónaitheachta ‘Back to Basics’
Beartas um Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt

Tá an Chomhairle Ealaíon ag oibriú chun beartas cuimsitheach ar Chomhionannas, Cearta an Duine agus Éagsúlacht a fhorbairt le bliain anuas. Bhí an riachtanas atá orainn Beartas um Chomhionannas Inscne a chur i bhfeidhm in 2018 agus ár nDualgas san Earnáil Phoiblí níos leithne chun daoine a chosaint go réamhghníomhach ó idirdhealú i leith naoi mbunús idirdhealaithe atá cumhdaithe sa reachtaíocht – inscne, claonadh gnéis, stádas sibhialta nó teaghlaigh, creideamh, aois, míchumas, cine agus ballraíocht de Phobal an Lucht Siúil, mar bhonn eolais an bheartais seo. Bheartaigh an Chomhairle Ealaíon bunús idirdhealaithe amháin eile a chur lenár mbeartas nua, is é sin stádas socheacnamaíoch, toisc go mbíonn sé sin ina bhac mór uaireanta le teacht a fháil ar na healaíona agus páirt a ghlacadh iontu.

Rinneamar neart machnaimh le linn na bliana sin ar cé muid, cad a dhéanaimid agus conas a dhéanaimid an obair sin. Bhuaileamar le roinnt ionadaithe ó chomhlachtaí sibhialta agus ó ghrúpaí abhcóideachta ealaíon. Tharraingíomar ar na rudaí a d’fhoghlaimíomar ó chomhairliúcháin agus ó obair a rinneadh roimhe seo, lena n-áirítear roinnt dár n-eagraíochtaí maoinithe a bhfuil saineolas ar leith acu i réimsí áirithe.

Bíonn gá go mbeadh próiseas mar seo leathan agus casta agus tá an Chomhairle Ealaíon tiomanta do chinntiú go mbeidh aon bheartas a sheolfaimid beo agus réamhghníomhach. Cuirfear próiseas láidir comhairliúcháin, le healaíontóirí, le heagraíochtaí, le comhlachtaí agus le gníomhaireachtaí ionadaithe, i bhfeidhm le cinntiú go dtarlóidh sé sin. Deimhneoimid freisin go bhforbrófar plean feidhmiúcháin soiléir le dul leis an mbeartas deiridh nuair a fhoilseofar é go luath in 2019.

Tá sé ar intinn againn idir an dá linn an dréachtbheartas a roinnt sna seachtainí amach anseo leis na daoine ar fad a chaith a gcuid ama go flaithiúil linn ag roinnt a léargais ar an scéal agus le príomhpháirtithe leasmhara eile chomh maith. Ba mhaith linn buíochas ó chroí a ghabháil le gach duine a chuidigh linn go dtí seo agus táimid ag súil go leanfar leis an bplé oscailte agus macánta seo le daoine in 2019.