San Eagrán Seo
Feature Article
Fáilte roimh eagrán na Bealtaine dár nuachtlitir
Nuacht na míosa seo
Seolann an Chomhairle Ealaíon “Beartas Ealaíon Idirnáisiúnta 2022 - 2025” nua
Scoil Samhraidh Ealaíontóir sa Phobal 2022 maidir le hÉagsúlacht Chultúrtha agus Cleachtas Comhoibritheach
Cónaitheacht an Ealaíontóra sa Phobal le hIonad Ealaíon na Gaillimhe agus Áiteanna Ildánacha, Tuaim
Clár Bealtaine In the Open / Faoin Spéir
Bailíonn baill nua Aosdána le chéile ag an gComhairle Ealaíon
Seoladh Céim 4 Chlár RAISE
Deontais agus Dámhachtainí
Scéim Ceangal na nEalaíon agus an Mhíchumais Spriocdháta Babhta 1 2022
An Scéim Rannpháirtíochta san Ailtireacht – spriocdháta 17:30, Déardaoin, 09 Meitheamh 2022
Spriocdháta: Dámhachtainí Sparánachta, Déardaoin, 23 Meitheamh 2022
Scéim Tacaíochta Forbartha Acmhainne
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2023: Babhta 1
Dámhachtain Lúfaireachta 2022, Babhta 2
Nuacht ón bPobal
GAIRMEACHA OSCAILTE -- RESONATE: Cónaitheachtaí Ealaíontóirí Music Network
Scoileanna Ildánacha
Scoileanna Ildánacha/Creative Schools 2022 oscailte d’iarratais
Clinicí faisnéise ar líne do scoileanna agus d’ionaid Ógtheagmhála faoi conas iarratas a dhéanamh ar Scoileanna Ildánacha 2022
Seachtain na Scoileanna Ildánacha 9 -13 Bealtaine, 2022 – Tá Beocht na Cruthaitheachta Anseo!
Comhairleoir Ghuth na hÓige do thionscnamh na Scoileanna Ildánacha
Deiseanna do Chomhlaigh Chruthaitheacha
Dheasc na hEorpa Cruthaithí
Aeráid agus Cultúr_Béim ar Ghlas
Scéim Infheistíochta na bhFéilte 2023: Babhta 1

Fógraíonn an Chomhairle Ealaíon an chéad cheann de dhá bhabhta de Scéim Infheistíochta na bhFéilte (FIS) le haghaidh féilte a bheidh ar siúl idir 01 Eanáir agus 30 Meitheamh 2023.

Is é ról na Comhairle Ealaíon tacú le timpeallacht féilte ealaíon ilghnéitheacha agus éagsúla agus tacú lena forbairt, mar aon le sraith tacaíochtaí a chur ar fáil a spreagann samhlacha a bhfuil an cleachtas is fearr acu, i.e. samhlacha a mhéadaíonn deiseanna do chaidreamh leis an bpobal nó do rannpháirtíocht an phobail nó a fhorbraíonn saothar ealaíontóra/foirm ealaíne.

Tá ról ar leith ag féilte beaga agus meánmhéide maidir le healaíona a sholáthar don phobal agus le saol beoga inbhuanaithe ealaíon a fhorbairt go háitiúil; ag cur rochtain riachtanach ar fáil ar na healaíona i réimsí rannpháirtíochta ísle.  I dtaca leis seo cuireann an Chomhairle Ealaíon tacaíocht airgeadais ar fáil d’fhéilte beaga agus meánmhéide trí Scéim Infheistíochta na bhFéilte chun taithí ar ealaíona ardchaighdeáin a thabhairt do lucht féachana agus éisteachta. Tugtar tosaíocht freisin do chláir a chruthaíonn rannpháirtíocht na bpobal áitiúil agus atá ábhartha dóibh nó do phobail leasmhara.

Aithníonn an Chomhairle Ealaíon an éagsúlacht a bhaineann le samhlacha oibriúcháin d’fhéilte agus an éagsúlacht shaibhir de réimsí cleachtais foirm ealaíne a chuireann féilte i láthair agus an ról ríthábhachtach atá acu chun rochtain an phobail ar na healaíona a leathnú. I dtaca leis sin cuireann an Chomhairle Ealaíon fáilte roimh iarratais ó eagraíochtaí a bhíonn ag oibriú ar chláir féile bhliantúla, dhébhliantúla nó thríbhliantúla agus tacaíonn sí (tríd an dámhachtain seo) le féilte ealaíon ildisciplíneacha chomh maith leo siúd i bhfoirm ealaíne amháin.

Tá trí bhanda maoinithe ar fáil:

  • Banda A: Dámhachtainí suas le €10,000  
  • Banda B: Dámhachtainí €10,001 – €25,000
  • Banda C Dámhachtainí €25,001 – €45,000

Ní féidir le heagraíocht ach iarratas amháin sa bhliain a dhéanamh faoi Scéim Infheistíochta na bhFéilte (i.e. iarratas amháin i mbanda amháin gach bliain féilire).

Is féidir le heagraíochtaí a chuireann féilte chun cinn a bhfuil aidhm ealaíonta shoiléir acu agus a bheidh ar siúl idir an 01 Eanáir agus an 30 Meitheamh 2023 cur isteach ar Bhabhta 1 de Scéim Infheistíochta na bhFéilte.

 

Osclófar tréimhse na n-iarratas:                     3 Bealtaine 2022

Spriocdháta d’iarratais:        2 Meitheamh 2022 ag 5.30pm

 

TABHAIR FAOI DEARA, LE DO THOIL

  • Rinneadh athruithe ar an bhfoirm iarratais agus ar na critéir cháilitheachta i mbliana – déan cinnte go léifidh tú na treoirlínte sula ndéanfaidh tú an t-iarratas, le do thoil.
  • Is scéim iomaíoch í Scéim Infheistíochta na bhFéilte a thugann tacaíocht mhaoinithe i gcomhair reáchtáil féilte ar bhonn neamh-athfhillteach.
  • Is tábhachtach a thabhairt faoi deara go dtugtar maoiniú faoin gclár seo ar bhonn aon uaire.
  • Ní mór gach iarratas a dhéanamh trí shuíomh Sheirbhísí ar Líne na Comhairle Ealaíon anseo.

 

Chun tuilleadh eolais a fháil, féach ar an Rannán Ceisteanna Coitianta FIS anseonó déan teagmháil le foireann na bhféilte sa Chomhairle Ealaíon:

Regina O’Shea: regina.oshea@artscouncil.ie,

Adrian Colwell: adrian.colwell@artscouncil.ie